Usul

Posted by

Usûl:
1-) Asıllar, kökler.
2-) Hukukta: Bir kimsenin kendisinden geriye doğru kan bağı olan kimseler, ana, baba, dedeleri ve nineleri.
3-) Bir ilmin veya tekniğin asıl mevzu’undan önce öğrenilmesi gereken esas, başlangıç bilgi.
4-) Başlangıç.
5-) yol, yöntem, tertip, metot, nizam, kaide, düzen, tarz, metot.

Usul ile ilgili kelimeler:
Usûl Bilgileri:
Usûl ve Fürû: fıkıhta: Bir kimsenin kendinden öncekileriyle sonrakileri, ataları ve çocukları.
Usûl-i Din (Usul-üd-din)(İlm-i kelâm): Kalp ile inanılması lazım olan bilgiler, iman ve itikat bilgileri.
Usûl-i Fıkıh (Usul-ü fıkıh): Fıkıh ilminin prensiplerinden bahseden ilim. Fıkıh metodolojisi,
Usûl-i Kelâm: İman bilgilerinin ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden nasıl çıkarıldığını öğreten ilim.
Usûl-i aşere:Tasavvufta: Seyr ve süluke giren mürit için kabul edilen on esas.
Usûl-i hadîs: Hadis ilminin dayandığı prensipler, hadis metodolojisi.
Usûl-i muzâafa: Muhasebede yevmiye defterine borçlu hesabının karşılığı olan alacaklı hesabının da, birisi aktif, diğeri pasif tablolarında olmak üzere, aynı zamanda kaydedilmesi halidir.
Usul-ü erbaa (Edille-i erbaa):
Usuliyyun: Fıkıh usulüyle uğraşan İslam alimleri. Usul-ü Fıkıh müellifleri.
İlm-i usul: Delillerden hüküm nasıl çıkarıldığını öğreten ilim.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir