Umur

Posted by

Umur:
1-) İşler, hususlar, maddeler, şeyler. Emirler.

Umur ile ilgili kelimeler:
Müshil-ül-umür: İşleri kolaylaştıran; Allah.
Umûr-i askeriyye: Askerlik işleri.
Umûr-i beytiyye: Ev işleri.
Umûr-i dünyeviyye: Dünyaya ait işler.
Umûr-i hayriyye: Hayır işleri.
Umûr-i me’mûre: Yapılması emrolunmuş işler.
Umûr-i mühimme: Ehemmiyetli işler.
Umûr-i mülkiyye:
1-) Halka ait işler.
2-) Tanzimat’tan önce içişleri.
Umûr-i müsbite: Sabit olmuş işler.
Umûr-i nâfia: Bayındırlık işleri.
Umûr-i siyâsiyye: Politika işleri.
Umûr-i tevliyet (Eski Hukukta): Mütevelli tarafından yapılması lazım gelen işler.
Umûr-i zâtîyye: Şahsa mahsus işler.
Umûr-i Zevkiyye: Tasavvufta: Kalp ile tadarak, yaşayarak kavuşulan haller.
Umur-u gaybiye:
1-) Gaybi olan ve hissiyatımızla bilinmeyen işler.
2-) Geçmiş zamana yahut geleceğe dair olan ve hazırda mevcut olmayan işler.
Umur-u hasise: Çirkin ve kötü işler.
Umur-u izâfiye: Birbirisiz olmayan ve birbirine nispet ve mukayese ile anlaşılan vasıflar.
Umur-u mütenasibe: Aralarında uygunluk ve münasebet bulunan şeyler.
Umur-u mütezadde: Aralarında uygunluk olmayan birbirine zıt şeyler.
Umuraşna (Umur-âşnâ): İşten anlar, iş bilir.
Umurdide (Umurdidegân): İş görmüş, işten anlar ve tecrübeli kimse.
Âdiyât-ı umûr: Günlük işler, her zamanki değersiz işler.
Akdem-i umur: İşlerin en mühimi.
Avakıb-ı umur: İşlerin neticesi.
Bâtın-ı umûr: İşlerin, hadiselerin ve eşyanın iç yüzü ve mahiyeti.
Dakaik-i umur: Üzerinde gayet dikkatle durulması lazım gelen işlerin ince ve mühim noktaları.
Edakk-ı umur: İşlerin en mühimi.
Es’ab-ı umur: İşlerin en zor olanı.
Eshel-i umur: İşlerin en kolayı.
Evliya-i umur: İş başında bulunanlar, işleri idareye vazifeli olanlar.
Ezimme-i umur: İşlerin idaresi.
Hafaya-yı umûr: İşlerin gizli tarafı.
Hafiyyat-ı umûr: İşlerin saklı tarafları, gizli kısımları.
Hayr-ul umur: İşlerin en hayırlısı.
İdare-i umûr: İşlerin görülmesi.
İhtilal-i umûr: İşlerin karışıklığı, işlerin bozukluğu.
Tesviye-i umûr: İşlerin görülüp neticelendirilmesi.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir