Ulum

Posted by

Ulûm: Bilimler.

Ulûm ile ilgili kelimeler:
Ulûm-i Akliyye: Tabiat ve matematik gibi akıl esasına dayanan bilgiler. Tecribi (deneye bağlı) ilimler.
Ulûm-i Dîniyye: İslam bilgileri, din bilgileri.
Ulûm-i dîniyye, dünyâ ve âhirette huzûru, seâdeti kazandıran bilgilerdir.Bunlar da iki kısma ayrılır.
Bunlar ulûm-i âliyye ve ulûm-i ibtidâiyyedir.
Ulûm-i dîniyyenin kaynağı, edille-i şer’iyye (dört delîl; Kur’ân-ı kerîm, hadîs-i şerîfler, kıyâs ve icmâ’) dir.
Bu bilgilere ulûm-i nakliyye denir.
Ulûm-i Nakliyye (Ulum-u Nakliyye): Din bilgileri; edille-i şer’iyye denilen dinin dört temel kaynağından yani Kuran-ı kerimden, hadis-i şeriflerden, icma-ı ümmet, kıyas-ı fukahadan elde edilen bilgiler, ilimler.
Ulûm-i Âliyye (Ulûm-u Âliyye): Yüksek din bilgileri.
Ulûm-i âliyye bilgileri sekizdir.
1-) Tefsîr ilmi,
2-) Usûl-i kelâm ilmi,
3-) Kelâm ilmi,
4-) Usûl-i hadîs ilmi,
5-) İlm-i hadîs,
6-) Usûl-i fıkıh,
7-) Fıkıh ilmi,
😎 Tasavvuf ilmi.
Ulûm-i İbtidâiyye: Alet ilimleri; ana ilimleri öğrenmek için yardımcı olan sarf, nahiv, belagat, mantık vs. gibi ilimler.
Ulûm-i İslâmiyye: İslam bilgileri, din bilgileri, Müslümanların öğrenmesi lazım olan bilgiler.
Dâr-ül-ulûm (ilimler yurdu): medrese, mektep, dershane. gibi yerler.
Ulum-u Bedihiyyaât: Delil ve isbatına lüzum görülmeyip kolaylıkla bilinen ilimler. (Bak: Kaziye-i bedihiyye)
Ulum-u Bediiye: (Bak: İlm-i bedi’)
Ulum-u Hafiye: Gizli ilimler. Ancak veraset-i Nübüvvet muhakkiklerince veya bir kısım hakikatların esrarına vakıf alimlerce bilinen ilimler.
Ulum-u Kevniye: Kainatın ilmi. Yaratılışa dair olan ilimler.
Ulum-u Müteârefe: Herkesin bildiği ve tanınmış olan ilimler.
Ulum-u Nazariye: Yalnız görüş halinde kalmış, tatbikata konulmamış ilimler, teoriler.
Ulum-u siyasiye: Siyasi ilimler.
Ulum-u Şettâ: Dağınık bilgiler, çeşit çeşit ilimler.
Cinan-ı Ulûm: İlm-i Kuran ve iman cennetleri.
Dâr-ül Ulûm: İlimler yurdu. Medrese. Ders görülen yer.
Eştat-ı Ulum: İlimlerin nevi’leri, çeşitleri.
Talebe-i Ulûm: Yüksek dinî ilimleri okuyan talebe.
Katre-i Ulûm: İlimlerden bir damla.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir