Teheccüde kalkanın okuyacağı dua :

Posted by

Teheccüde kalkanın okuyacağı dua :
İbni Abbas Hazretleri, Peygamberimizin gece teheccüd namazına kalktığında bu duayı okuduğunu rivayet etmişlerdir (Tirmizi).
Okunuşu:
Allahümme lekel hamdü ente kayyimüs semavati vel ardı ve men fihinne. Ve lekel hamdü, leke mülküs semavati velardı ve men fihinne. Ve lekel hamdü. Ente nürus semavatt veI ardı ve men fihinne. Ve Iekel hamdü. Entel hakku ve va’dükel hakku ve likaüke hakkun ve kavlüke hakkun vel cennetü hakkun ven naru hakkun ven nebiyyüne hakkun ve Muhammedün hakkun ves saatü hakkun. Allahümme leke eslemtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü ve ileyke enebtü ve hasamtü. Ve ileyke hakemtü . Fağfir li ma kaddemtü ve ma ahhartü ve ma esrertü ve ma a’lentü. Entel mukaddimü ve entel müahhırü, La ilahe illa ente. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
Anlamı:
Allah’ım! Hamd sana mahsustur; yer ve göğün ve içindekilerin her halini görüp – gözeten sensin. Hamd senin içindir; yer ve göğün ve içinde bulunanların mülkü senindir. Ve hamd senin içindir; yerin ve göğün içinde bulunanların nurlandırıcısı sensin. Hamd senin içindir; sen Hak’sın; va’din hakdır, sana kavuşmak hakdır, ‘sözün hakdır, cennet haktır, cehennem haktır, peygamberler haktır. Muhammed (s.a.v.) haktır, kıyamet haktır. Allah’ım! Sana teslim oldum, sana iman ettim, sana tevekkül ettim, sana döndüm, senin için muhasama ettim. Yalnız seni hakem kıldım. Ya Rabbi, önceden Işlediğlrn ve sonra işleyeceğim, gizli ve açık yaptığım günahlarımı bağışla. Sen Mukaddim (öne geçiren), Muahhir (sona bırakan) sın. Senden başka ilah yoktur. Dalaletten kurtaracak ve hidayete sevk edecek olan ancak Aliyyü’l-azim olan Allah’dır.

2 comments

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir