11

Cuma gecesi virdi

Cuma gecesi virdi Bismillâhirrahmânirrahîm İlâhî küllü’l-âbâi’l-ulviyyeti abîdüke. Ve ente’r-rabbü alâ-l ıtlakı. Cema’te beyne’l-müyekâbilâti. Ve künte’l-celîle’l-cemîle. Lâ ğâyete li-ibtihâcike bi-zâtike. İz

6

Çarşamba gecesi virdi

Çarşamba gecesi virdi Bismillâhirrahmânirrahîm İlâhî ismüke seyyidü’l-esmâi. Ve biyedike melekûtü’l-erdı ve’s-semâi. Ente’l-kâimü bi-külli şey’in. Ve hüve alâ külli şey’in. Sebete

8

Hizbul Kifaye

Hizbul kifaye Bismillahirrahmanirrahıym. Hüvellahüllezi la ilahe illa hüve alimül gaybi veş şehadeti hüver rahmanür rahıym. Hüvellah ü la ilahe illa

9004

Yardım için okunacak dua

Yardım için okunacak dua “Allâhümme Rabbes-semâvâtis-seb’ı ve Rabbel-‘arşil-‘azîm. Rabbenâ ve rabbe külli şey’in, münzilet-tevrâti vel İncili vel Furkâni, fâlikal-habbi ven-nevâ.

1 2