Sıkıntılardan kurtulmak için okunacak dualar

Posted by

Her türlü sıkıntı içine girildiği zaman okunacak dualar

1-) “La havle ve la kuvvete illa billah”
Anlamı : Güç ve kuvvet ancak Allah’a mahsustur.

2-) “Hasbinallah ve ni’mel vekil, ve ni’mel mevla, ve ni’men nasir”
Anlamı : Allah Teala, bize yeter, O ne güzel vekildir. Ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır.

3-) “Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez-zâlimîn.”
Anlamı : Senden başka ilah yoktur. Seni bütün noksanlıklardan tenzih ederim, muhakkak ki ben zalimlerden oldum.

4-) İnşirah Suresi
Bismi’llâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm
1. Elem neşrah leke sadrek
2. Ve vada’na ‘anke vizreke
3. Elleziy enkada zahreke
4. Ve refa’na leke zikreke
5. Feinne me’al’usri yüsren
6. İnne me’al’usri yüsren
7. Feiza ferağte fensab
8. Ve ila rabbike ferğab
İnşirah suresi meali :
Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla
1. (Ey Muhammed!) Senin göğsünü açıp genişletmedik mi?
2, 3. Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı?
4. Senin şanını yükseltmedik mi?
5. Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır.
6. Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylık vardır.
7. Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul.
8. Ancak Rabbine yönel ve yalvar.

5-) “Ya Zel-celal vel-ikram”
Anlamı : Hem azamet sahibi,hem fazlu kerem sahibi Büyüklük, fazl ve kerem sahibi.

6-) “HasbiyAllahu lailahe illahu aleyhü tevekkeltü ve hüve rabbül arşil aziym.
Anlamı : Allah’a güvendim (bana yeter)ondan başka ilah yoktur, O vardır, ki bende O’na bağlanıp işimi ona bıraktım; O arşın aziym rabbidir.

7-) Felak ve Nas Sureleri
Felak suresi
Bismi’llâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.
1- Kul e’ûzü birabbil felak
2- Min şerri mâ halak
3- Ve min şerri ğasikın izâ vekab
4- Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad
5- Ve min şerri hâsidin izâ hased
Felak suresi meali :
Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla
1- De ki: “Sığınırım o sabahın Rabbine,
2- Yarattığı şeylerin şerrinden,
3- Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden,
4- o düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden
5- ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden!”
Nas suresi
Bismi’llâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.
1- Kul e’ûzü birabbinnâs
2- Melikinnâs
3- İlâhinnâs
4- Min şerrilvesvâsilhannâs
5- Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi
6- Minelcinneti vennâs
Nas suresi meali :
Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın izniyle
1- De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,
2- İnsanların hükümdarına,
3- İnsanların ilahına,
4- O sinsi vesvesecinin şerrinden.
5- O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar.
6- Gerek cinlerden, gerek insanlardan.

😎 Ayetel Kürsi
Bismillahirrahmânirrahîm.
Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard. Men zellezî yeşfeu indehû illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azîm.
Anlamı :
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyûmdur.
Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama.
Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur.
O’nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir?
O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (Hiçbir şey O’na gizli kalmaz.)
O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar,
O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler.
O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez.
O, yücedir, büyüktür.

9-) “Allahümme ya müfettihal ebvâb, iftah lenâ hayral bab!”
Anlamı : Ey kapıları açan Allah’ım! Bize hayır kapılarını aç…

10-) “Ya uddeti ınde şiddeti, ve ya gavsi ınde kürbeti! Ührüsni bi-aynikelleti la tenamü vekfini birüknike ellezi la yüramü”
Anlamı : Sıkıntıda imdadıma yetişen, güçlükte desteğim, her an görüp gözeten Rabbim, beni muhafaza et, sonsuz kudretinle, bana yardım eyle!

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir