Salı gününün virdi

Posted by

Salı gününün virdi:
Bismillâhirrahmânirrahîm
Rabbi edhılnî fî lücceti bahri ehadiyyetike. Ve tamtâmi temmi vâhıdiyyetike ve kavvinî bi-kuvveti satveti sültâni ferdâniyyetike hattâ ahruce ilâ fedâi si’ati rahmetike.
Ve fî vechî lemeânü berkı’l-kurbi min âsâri rahmetike. Mühâben biheybetike. Kaviyyen bi-kuvvetike. Azîzen bi’ızzetike. Mü’ânenbi-ınâyetike. Müazzezen
bi-ta’zıymike.Mübeccelen mükerramen bi-ta’lîmike ve tezkiyetike. Ve elbisnî
hıle’a’lızzeti ve’l-kabûli. Ve sehhil lî menâhice’l-vuslati ve’l-vusûli.
Ve tevvicnî bi-tâci’l-kerâmeti ve’l-vakâri. Ve ellif beyni ve beyne ahbâbike fi dâri’d-dünyâ ve dâri’l-karâri. Ve’r-zukniî min nurî ismike satveten ve heybeten hattâ tenkâde ileyye’l-kulûbü ve’l-ervâhu. Ve tahda’a ledeyye’n-nüfûsü ve’l-eşbâhu.
Yâ men zellet lehû rikâb’ü’l-cebâirati. Ve hada’at ledeyhi a’nâku’l-akâsireti. Yâ mâlike’d-dünyâ ve’l-âhırati. Lâ melcee ve lâ mencee minke illâ ileyke. Ve lâ i’ânete illâ bike. Ve lettikâle illâ aleyke. İdfa annî keyde’l-hâsidîne. Ve zulümâti şerri’l mu’ânidîne. V’ahminî tahte sürâdikâti ızzetike yâ ekrame’l-ekramîn. İlâhî eyyid zâhirî fî tahsıyli merâdıyke. Ve nevvir kalbî ve sirrî li’l-ittılâı alâ menâhici mesâıyke.
İlâhî ve seyyidî keyfe üsaddü an bâbike bi-haybetin minke ve kad veradtühû alâ sikatin bike ve keyfe tüeyyisünî min atâ’ike ve kad eradtenî bidü’âike.
Ve hâ ene abdüke mukbilün aleyke mülteciün ileyke bâıd beynî ve beyne a’dâ’î kemâ bâa’dte beyne’l-meşrikı ve’l-mağribi.
V’a’tıf ebsârehüm ve zelzil akdâmehüm ve eşğılhüm annî bi-nûri kudsike ve celâli mecdike fe-inneke ente’llâhü’l-mu’tî celâ’ilâ’n-niami’l-mübecceli’l-mükerrâmi ıhfaznî
bi-celâli kudsike ve mecdike inneke ente’llâhü lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerîke leke ve neşhedü enne Muhammeden abdüke ve rasûlüke ve safiyyüke ve halîlüke li-men nâcâke bi-letâifi’r-râ’feti ve’r-rahmeti yâ hayyü yâ kayyûm yâ kâşife esrâri’l-e’ârifi
ve’l-ulûmi.
Ve Sallallâhü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaıyne. Sübhâne rabbike rabbi’l-ızzeti ammâ yasıfûne. Ve selâmün ale’l-mürselîne. Ve’l-hamdü li’llâhi rabbi’l-âlemîne.

Anlamı:
Ya Rabbi! Ahadiyet denizinin dalgalarına ve birliğinin enginliğine beni de dahil eyle.
Ferdaniyet sultanlığının kuvveti ile beni güçlendir. Ta ki, rahmetinin geniş fezasına çıkabileyim.
Benim yüzümdeki yakınlık şimşeğinin parlaklığı, senin rahmetinin eserlerinden ve görüntünün heybetindendir.
O parlaklık, senin kuvvetinle güçlenmiştir.
Senin izzetinle şereflenmiştir.
Senin yardımınla yardımlanmıştır.
Senin ta’zimin ile izzetli olmuştur.
Senin öğretmenle ve senin tezkiye etmenle şereflenmiş ve mükerrem olmuştur.
Ya Rabbi! Bana izzet ve kabul hırkasını giydir. Sana ulaşmayı ve ulaşım metotlarını bana kolaylaştır. “Keramet” ve “Vakar” tacı ile beni taçlandır.
Dünya ve ahirette senin dostların ile benim aramı düzgün eyle.
Güçlü ve heybetli olarak senin ilminin nurundan beni rızıklandır. Ta ki ruhlar ve kalpler bana bağlansın ve herkes önümde boyun eğsin.
Ey zalimlerin boyunları, kendisi için zelil olan!
Ey kalp kıranların boyunları, kendisi için eğilen!
Ey dünyanın ve ahiretin yegane sahibi olan! Senden başka sığınılacak ve senden başka kurtulacak yer yoktur.
Ancak sana iltica olunur.
Ancak senden yardım dilenir ve ancak sana tevekkül edilir.
Ya Rabbi! Kıskananların tuzağını ve inatçı olanların şerlerinin karanlığını benden uzaklaştır.
İzzetinin sağlam kalesi altında beni himaye et. Ey cömertlerin cömerdi!
Ey Rabbi! Senin rızanı kazanma yolunda benim zahirimi destekle.
Senin yolunda çalışmanın metotlarından olmam için kalbimi ve sırrımı nurlandır.
Ey Rabbim! Ben sana olan güven üzerine gelmiş iken, senden bir ümitsizlik ile kapından nasıl çevrilirim ki!
Sana dua etmemi sen benden istemiş iken, beni ihsanından nasıl ümitsizliğe düşürürsün ki!
Ya Rabbi! İşte ben senin kulunum, sana doğru gelmekteyim. Sana sığınan bir mülteciyim. Doğu ile batı arasını birbirinden uzaklaştırdığın gibi düşmanlarım ile benim aramı da öyle uzak eyle.
Onların gözlerini benden çevir.
Ayaklarını kaydır.
Kudsiyetinin nuru ile ve şerefinin yüceliği ile onların şerlerini benden uzaklaştır.
Şüphesiz ki sen Allah (c.c.)’sın.
Nimetlerinin en üstününü, en güzelini ve en mükemmelini verensin.
Ya Rabbi! Kudsiyetinin ve şanının Celâli ile beni muhafaza eyle.
Şüphesiz ki sen Allah (c.c.)’sın.
Senden başka ilah yoktur. Sen tek başınasın ortağın yoktur.
Biz şehadet ederiz ki, Hz. Muhammed (s.a.v.) senin kulundur, peygamberindir. seçtiğindir ve dostundur.
O, kimin için rahmet ve şefkat lataifi ile sana yalvardı ki? Ey “Hayy”, Ey “Kayyûm”, ey marifet ve ilim sırlarını açan Allah’ım!
Allah (c.c.)’ın salatı, Hz. Muhammed (s.a.v.) Efendimize, onun âl ve bütün ashabı üzerine olsun.
Senin Rabbin Allah (c.c.) onların vasfettikleri noksanlıklardan münezzehtir.
Selam, bütün peygamberler üzerine olsun.
Hamd, alemlerin Rabbi Allah (c.c.)’a mahsustur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir