Salı gecesi virdi

Posted by

Salı gecesi virdi

Bismillâhirrahmânirrahîm
İlâhi ente’ş-şedîdü’l-batşî. El-elîmü’l-ahzi. Azıymü’l-kahri’l-müteâlî ani’l-ezdâdi
ve’l-endâdi. Ve’l-münezzehi ani’s-sâhibeti ve’l-evlâdi.
Şe’nüke kahru’l-a’dâi ve kam’u’l-cebbârîne. Temküru bimen teşâü ve ente
hayru’l-mâkirîn.
Es’elüke bi-ismike’llezî ehazte bihi’n-nevâsiy. Ve ahracte bihî mine’s-sayâsıy. Ve kazefte bihî’r-ru-be fî kulûbi’l-a’dâi.
Ve eşkayte bihî ehle’ş-şekâi. En tümiddenî bi-rakıykatin min rekâiki’smike’ş-şedîdi. Tesrî fî kuvâye’l-cüz’iyyeti ve’l-külliyeti hattâ etemekkene min fı’li mâ ürîdü.
Felâ yasılü ileyye zulmü zâlimin bisûin ve lâ yastû aleyye mütekebbirun bicevrin. Vec’al ğadabî leke ve fîke makrûnen bi-ğadabike li-nefsike. Va’tmis alâ vücûhi a’dâî ve’msah-hüm alâ mekânetihim ve’şdüd alâ kulûbihim v’adrib beynî ve beynehüm
bi-sûrin lehû bâbün bâtınühû fîhi’r-rahmetü ve zâhiruhû min kıbelihi’l-azâbü inneke şedîdü’l-batşi elîmü’l-ahzi.
Ve kezâlike ahzü rabbike izâ ehaze’l-kurâ ve hiye zâlimetün inne ahzehû elîmün şedîdün.
Rabbi ağninî bi-ke ammen sivâke ğınâen yuğnînî ğâyete’l-ğınâ an külli hazzın yed’ûnî ilâ zâhiri külli halkın ev bâtıni emrin ve bellığnî ğâyete teysîrî. ve’r-fa’nî ilâ sidreti müntehâye.
Ve eşhidnî kevne’l-vücûdi devriyyen ve’s-seyri kevriyyen hattâ üâyine sirra’ttenzîli
ilâ’n-nihâyâti ve’l-avdi ilâ’l-bidâyâti hattâ yenkatı’a’l-kelâmü ve tesküne haraketü’l-lâmi ve tümhâ annî nuktatü’l-ğaynı ve yeûde’l-vâhıdü ilâ’l-ısneyni. İlâhî yessir aleyye bi’s-sirri’llezî yessertehû alâ kesîrin min evliyâike teysîren yu’cimü annî ğayme ğanâî ve eyyidnî fî zâlike küllihî bi-nûrin şa’şeâ’niyyin bi_hatfin yahtıfü besara külli hâsidin mine’l-cinni ve’l-insi ve heb lî melekete’l-ğalebeti li külli makâmin.
Ve ağninî ammen sivâke ğınâen yüsbitü fakrî ileyke inneke’l-ğaniyyü’l-hamîdü.
El-veliyyü’l-mecîdü’l-kerîmü’r-raşîdü.
Ve salla’llâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecmeıyne.

Anlamı:
Ya Rabbi! Sen, yakalaması çok şiddetli olansın. Tutması çok acı olansın.
Zıtlardan ve benzerlerden ulu olan Yüce kahredicisin.
Eş ve çocuk sahibi olmaktan münezzehsin.
Düşmanları kahretmek ve zalimlere mani olmak Senin şanındandır. Dilediğinin hilesini boşa çıkarırsın. Çünkü tuzak kuranların en hayırlısı sensin.
Uluları da tutup yakaladığın isminin hürmetine senden istiyorum. Sen ki O isminle kalelerden çıkarırsın. Düşmanların kalplerine korku salarsın. Yoldan çıkanları onunla mutsuz edersin.
Cüz’i ve külli güçlerin arasında dolaşan “Şedid” isminin inceliklerinden bir merhamet ile bana yardım etmeni diliyorum. Ta ki, istediğim fiili yapabileyim. O zaman zalimin zulmü kötülükle bana ulaşamaz. Büyüklük taslayan hiçbir kimse zulüm ile bana galip gelemez.
Ya Rabbi! Benim gazabımı senin yolunda ve senin kendi gazabına yakın eyle.
Düşmanlarımı kahreyle. Onları kendi mekanlarında mahfeyle. Kalpleri üzerine bağla. Onlarla benim aramda kapısı olan bir sur yap. O surun iç kısmında Rahmet bulunsun. Dış kısmı ise, kendi cihetinden azap olsun. Şüphesiz ki sen, yakalaması çok şiddetli olan ve tutması çok acı verici olansın
وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ
“İşte Rabbin, zulmeden beldelerin halkını yakalayınca böyle yakalar. Şüphesiz ki O’nun yakalaması çok acıklıdır, çok şiddetlidir.” (Hud suresi 102. ayet)
Ya Rabbi senden başkasına karşı bana öyle bir zenginlik ver ki, bütün hazlardan beni son derece doygun kılsın. Her yarattığın, zahirine yahut her işin batınına beni çağırırsın.
Ya Rabbi! Nihai gayeme beni kolaylıkla ulaştır.
Beni “Sidretü-l Müntehâ” ya yükselt.
Bütün varlık alemini bana göster. Oralarda dolaşmayı bana nasip eyle. Ta ki, sonuna kadar tenzilin sırrını açıkça müşahede edeyim. Başlangıçlara tekrar geri döneyim. Nihayet söz kesilsin. “Lâm” ın hareketi sakin olsun. “Ğayn” ın noktası benden silinsin ve bir, ikiye geri dönsün.
Ya Rabbi! Veli kullarının çoğu üzerine müyesser kıldığın sır hürmetine, bana kolaylık ver. O benim için zenginlik bulutlarını toplayıp bir araya getirir.
Ya Rabbi! Bütün bu hallerde, cinlerden ve insanlardan haset eden herkesin gözünü şaşaalı bir nur ile almak suretiyle beni destekle.
Her makamda bana galibiyet melekesi ihsan eyle.
Bana öyle bir zenginlik ver ki, sana karşı benim aciziyetimi ve fakirliğimi hissettirsin.
Ya Rabbi! Sen’den başkasına muhtaç olmaktan beni sakındır. Şüphesiz ki Sen zenginsin, hamda layık olansın.
Sen “Veli” sin, “Mecid” sin, “Kerim” sin, “Reşid” sin.
Allah (c.c.)’ın salatı Hz. Muhammed (s.a.v.) efendimize, onun al ve bütün ashabı üzerine olsun.

Salı gecesi virdinin faydaları:
1-) Sabah namazından sonra zalime karşı okunduğu zaman zalim helak olur.
2-) Her gün 45 kere okuyan büyük işler başarır ve büyük işlere sahip olur.
3-) Yazıp üzerinde taşıyan insanların gözünde yücelir sözü dinlenir.
4-) Hasımları perişan olur ve karşısında eziklik içinde olurlar
5-) Cumartesi ikindi namazından sonra okuyanın düşünceleri berraklaşır, kalbi huzur bulur ve işleri kolaylaşır.
6-) Her gün 14 defa okuyanın dilekleri kabul görür.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir