Safer ayı yapılacak ibadetler

Posted by

Safer ayı yapılacak ibadetler:
Safer: Kameri ayların ikincisidir. Osmanlı’da resmi vesikalar ile hususi mektuplarda ve takvimlerde “Saferü’l-hayr” şeklinde yazılır ve “sad” harfi rumuzuyla gösterilirdi. “el-Ukyânûsu’l-basît fî tercemeti’l-kâmûsi’l-muhît” te Safer için şu izahat vardır.
es-Safer: Fethateynle bir ‘illet (hastalık) adıdır ki insanın karnına arız olup insanın benzini kehrüba (kehribar) gibi sarartır.”
Bu ayda oruç ve namaz gibi nafile ibadetlerin yanı sıra Safer ayına has dua ve ibadetler de yapılmalıdır.
Peygamber (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur:
“Dua ibadetin iliği ve özüdür.” (Tirmizî)
“Allah (c.c.)’un fazl-u kereminden isteyiniz; çünkü istenilmesinden hoşlanır.” (Tirmizî)
“Muhakkak ki Allah (c.c.), ısrar ile dua eden kulunu sever.” buyurmuşlardır. (Taberânî)

Safer ayında her gün okunacak dua : 
1

Okunuşu:
Bismillâhirrahmânirrahîm
“E‘ûzü billâhi min şerri hâzâ’z-zamâni ve este‘îzu bihi min şürûri sâiri’z-zamâni ve e‘ûzu bi-celâli vechike ve cemâli kudsike en tücîranî mine’l-belâi fî hâzihi’s-seneti ve
kınâ min şerri mâ-kadayte fîhâ ve ekrimnâ fî’s-saferi yâ ekreme’l-ekramîn. Ezhir vahtim hâzihi’ş-şuhûra ‘aleyye bi’s-selâmeti ve’s-sa‘âdeti ve li-ehli beytî ve li-‘akribâî ve li-cemî‘i ümmeti Muhammedin ‘aleyhi’s-salâtü ve’s-selâmu bi-rahmetike yâ erhame’r-râhimîn. Allâhümme ferricnâ bi-duhûli’s-saferi vahtim lenâ bi’l-hayri ve’z-zafer.”
Anlamı:
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.
Bu zamanın ve diğer zamanların şerrinden Allah’a sığınıyorum. Senin celalin ve cemaline sığınıyorum. Bu yılın belalarından ve o yıl içerisinde hükmettiğin sıkıntılardan Sana sığınıyorum. Ey ikramı bol olan Allah’ım! Bize Safer ayında ikram et. Ey merhametlilerin en merhametlisi, merhametin hürmetine bu ayları bize, ailemize, akrabamıza ve tüm ümmeti Muhammed (s.a.v.)’e bereket ve aydınlık kıl. Allah’ım! Safer’in gelişini bize rahatlık kıl. Hayır ve zaferle bitmesini nasip eyle.

Safer ayında kılınacak namaz : 
Safer ayının ilk ve son çarşamba gecesi gece yarısından sonra yeryüzüne nazil olacak belalardan biiznillahi teala muhafaza olmak için imsak tan evvel dört rekat nafile namazı kılıp Fatiha’dan sonra zamm-ı sure olarak,
birinci rekatta : 17 “İnnâ a‘taynâ”;
ikinci rekatta : 5 “İhlas”;
üçüncü rekatta : 1 “kul e‘ûzu bi-rabbi’l-felak”;
dördüncü rekatta : 1 “kul e‘ûzu bi-rabbi’n-nâs” okuyup selamdan sonra dua edilecektir.
Keza, Safer ayının son çarşambasının ya gecesi veya gündüzü iki rekat namaz kılıp birinci ve ikinci rekatta Fatiha’dan sonra 11’er “İhlas” okunacaktır.
Namazdan sonra :
7 defa istiğfar edilecek ve el kaldırılıp 11 defa salât-ı münciye ve sonlarında inneke ‘alâ külli şey’in kadir okunacaktır.
Allahü Tealanın kendimizi, aile fertlerimizi Müminleri; gökten inebilecek, yerden çıkabilecek belalardan ve diğer bütün belalardan muhafaza buyurması için dua edilecektir.
Not: İlk Çarşamba gecesi Salıyı Çarşambaya bağlayan gecedir.

Safer ayının ilk ve son çarşamba gününde okunacak dua :
2

Okunuşu :
Bismillâhirrahmanirrahim.
“Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve nebiyyike ve resûlike ve ‘alâ âlihi ve bârik ve sellim. Allâhümme innî e’ûzü bike min şerri hâze’l yevmi ve min külli şirretin ve belâin ve beliyyetin-i’lletî fîhi ve yekûnü fi ‘ilmike yâ Dehru, yâ Deyhâru, yâ Keynânü, yâ Keynûnü, yâ Evvelü, yâ Ebedü, yâ Mübdiü, yâ Mu’îdü, yâ Ze’l-celâli ve ikrâm. Yâ Ze’l-arşi’l mecîdi ente tef’alü mâ türîdü. Allâhümma’hrüsnî bi-‘aynike’lletî lâ-tenâmü fi nefsî ve mâlî ve evlâdî ve dînî ve dünyâye’lleti’btelânî bisuhbetihim bi-hurmeti’l ebrâri ve’l- ahyâri bi- rahmetike yâ Azîzü, yâ Ğaffâru, yâ Kerîmü, yâ Settâru, bi-rahmetike yâ Erhame’r Râhimîn. Allâhümme şedîdü’l kuvâ yâ Şedîdü, yâ Azîzü, yâ Kerîmü, yâ Kebîru, yâ Müte’âlü! Zelleltü bi-‘ızzetike, cemî’ı halkike yâ Muhsinü, yâ Mücmilü, yâ Mütefaddılü, yâ Mün’ımü, yâ Mükrimü lâilâhe illâ ente. Allâhümme yâ Latîfü letafte bi-halki’s semâvâti ve’l-ardı ültuf binâ fi kadâike ve ‘âfinâ min belâike ve lâ- havle ve lâ- kuvvete illâ bike bi-rahmetike yâ Erhame’r Râhimin. Hasbüna’llâhü ve ni’mel vekil lâ-havle ve lâ-kuvvete illâ bi’llâhi’l Aliyyi’l Azîm. Ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve ‘alâ âlihi ve sahbihî ve sellim.”
Anlamı:
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.
“Ey Allah’ım! Peygamberin, Resulün ve kulun olan Muhammed’e ve aline salat, bereket ve selam olsun. Ey Allah’ım! İlm-i ezelinde kayıtlı olan ve içinde bela bulunan bugünün şerrinden ve bütün kötülük ve musibetlerden sana sığınırım. Ey Dehr, ey Deyhâr, ey Keynân, ey Keynûn, ey Evvel, ey Ebed, ey Mübdi’, ey Mu‘îd, ey Celâl ve İkrâm Sahibi, ey Arş-i Mecîd’in Sahibi Sen dilediğini gerçekleştirirsin. Ey Allah’ım dinim, evladım, malım ve canım hususunda uyumayan gözden, arkadaşlığı ile müptela kıldığın dünyanın şerrinden mübarek ve hayırlı kimselerin hürmetine beni rahmetinle muhafaza eyle, ey Azîz, ey Ğaffâr, ey Kerîm, ey Settâr merhametinle ey Merhametlilerin en Merhametlisi. Ey Allah’ım! Kuvveti şiddetli olan ey Şedîd, ey Azîz, ey Kerîm, ey Kebîr, ey Müte‘âl! İzzetinle titredim. Ey bütün yarattıklarına İhsan eden, ey Mücmil, ey Mütefaddil, ey Mün‘im, ey Mükrim Senden başka İlah yok. Ey Allah’ım ey Latîf, yerleri ve gökleri yaratmakla ne büyük lütuf ettin. Bir şeye karar verdiğinde de bize güzellikte bulun, bize güzellikler ihsan et, belalarından bizi kurtar. Senin iznin dışında hiçbir hal ve kuvvet söz konusu olamaz. Rahmetinle muamele eyle ey Merhametlilerin en Merhametlisi. Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih ederiz, O ne güzel Vekildir. Aliyyü’l Azim olan Allah’ın izni dışında hiçbir hal ve kuvvet yoktur. Ve Muhammed (s.a.v.)’e, aline ve ashabına salat eyleonları selamette kıl. Amin.

Safer ayının ilk ve son çarşamba gününde okunacak dua (Selam ayetleri)
3

Okunuşu:
Eûzu bi’llâhi mine’ş-şeytâni’r-racîm.
Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm.
“Selâmun ‘aleyküm ketebe rabbüküm ‘alâ nefsihi’r-rahmeh. (En‘âm, 54)
Selâmun ‘aleyküm bi-mâ sabertüm fe-ni‘me ‘ukbe’d-dâr. (Ra‘d, 24)
Selâmun ‘aleykümu’dhulû’l-cennete bi-mâ küntüm ta‘melûn. (Nahl, 32)
Ve selâmun ‘aleyhi yevme vulide ve yevme yemûtü ve yevme yub‘asü hayyân. (Meryem, 15)
Ve’s selâmu ‘aleyye yevme vulidtü ve yevme emûtü ve yevme üb‘asü hayyâ. (Meryem, 33)
Selâmun ‘aleyke se-estağfiru le-ke rabbî innehu kâne bî hafiyyân. (Meryem, 47)
Ve’s selâmu ‘alâ meni’ttebe‘a’l-hüdâ. (Tâ-hâ, 47)
Ve selâmun ‘alâ ‘ibâdihi’llezîne’stafâ. (Neml, 59)
Selâmun ‘aleyküm lâ-nebteği’l-câhilîn. (Kasas, 55)
Selâmun kavlen min rabbi’r-rahîm. (Yâsîn, 58)
Selâmun ‘alâ Nûhin fî’l-‘âlemîn. İnnâ ke-zâlike neczî’l-muhsinîn. İnnehû min ‘ibâdinâ’l-mü’minîn. (Saffât, 79)
Selâmun ‘alâ İbrâhîm. Ke-zâlike neczî’l-muhsinîn. İnnehu min ‘ibâdinâ’l-mü’minîn. (Saffât, 109-111)
Selâmun ‘alâ Mûsâ ve Hârûn. İnnâ ke-zâlike neczî’l-muhsinîn. İnnehümâ min ‘ibâdinâ’l-mü’minîn. (Saffât, 120)
Selâmun ‘alâ İlyâsîn. İnnâ ke-zâlike neczî’l-muhsinîn. İnnehu min ‘ibâdinâ’l-mü’minîn. (Saffât, 130)
Ve Selâmun ‘alâ’l-mürselîn. (Saffât, 181)
Selâmun ‘aleyküm tıbtüm fe’dhulûhâ hâlidîn. (Zümer, 73)
Selâmun hiye hattâ metla‘i’l-fecri. (Kadir, 5)
Allâhümme bârik fî şehri’s-saferi vahtim le-nâ bi’s-sa‘âdeti ve’z-zaferi.”
Anlamı:
Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.
Selam sizin üzerinize olsun. Cenâb-ı Hakk rahmeti kendisine farz kıldı.
Selam sabretmeniz sebebi ile size olsun. Ahiret yurdu ne güzeldir.
Size selam olsun. Yaptıklarınız sebebi ile cennete giriniz.
Selam doğduğu, öldüğü ve dirildiği gün onun üzerine olsun.
Selam doğduğum, öldüğüm ve diriltildiğim gün üzerime olsun.
Sana selam olsun. Senin için Rabbimden af dileyeceğim. Çünkü O bana çok lütufkardır.
Selam hidayete tabi olana.
Selam seçkin kullarına.
Selamet sizin üzerinize olsun. Bizden emin olun. Biz cahillerin ardına düşmeyiz. Rahman olan Rabbimden selam olsun.
Bütün alemler içinde Nuh’a selam olsun. Biz ihsan sahibi kulları böyle mükafatlandırırız. Çünkü O bizim Mümin kullarımızdandı.
Selam İbrahim’e olsun. Biz ihsan sahibi kulları böyle mükafatlandırırız. Çünkü O Mümin kullarımızdandı.
Selam Musa ve Harun’a olsun. Biz ihsan sahibi kulları böyle mükafatlandırırız. Çünkü ikisi de bizim Mümin kullarımızdandı.
Bizden selam olsun İlyas’a. Biz ihsan sahiplerini böyle mükafatlandırırız. Çünkü O Mümin kullarımızdandı.
Selam bütün peygamberlerimiz üzerine olsun.
Her türlü kederden selamet sizin üzerinize olsun. Siz tertemizsiniz. Ebedi kalmak üzere cennete girin.
Fecir doğana değin selamet olsun.
Allah’ım! Safer ayını bizlere mübarek kıl. Mutluluk ve başarıyla bitmesini nasip eyle.

(Efendimiz s.a.v. bu ayda ölüm hastalığına tutulmuştur) Safer ayında Levhi Mahfuz’dan birinci kat semaya 320.000 bela inmektedir. Bu belalar ve kazalar sene içine yayılmaktadır. Bir daha ki safer ayına kadar bu 320.000 beladan birinin size isabet etmesinden korunmak isterseniz, aşağıda tarif edilen namazları kılınız, tesbihatları yapınız. Aile efradınıza ve çevrenize de tavsiye ediniz. Bu namazları kılanların, bir daha ki sene aynı güne kadar (üzerine kat’i yazılmış yani Allah’u Teala’nın c.c., senin üzerinde gerçekleşmesine kesin hüküm verdiği kazalar müstesna) kazalardan korunacağı rivayeti vardır.

Safer ayında kılınacak namazlar:

Safer ayının ilk gece namazı:
Safer ayının ilk gecesinde yatsıdan sonra vitirden önce dört rekat namaz kılınıp birinci rekatta Fatiha’dan sonra on bir kere Kâfirûn suresi, ikinci rekatta on bir kere İhlas suresi, üçüncü rekatta on bir kere Felak suresi, dördüncü rekatta on bir kere Nâs suresi okunur, selamdan sonra yetmiş kere:
“Allah’u Teala noksan sıfatlardan münezzehtir. Bütün hamdlar Allah’u Teala’ya mahsustur. Allah’u Teala’dan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah’u Teala en büyüktür. Allah’ın yardımı olmadan hiçbir günahtan dönüş, hiçbir ibadete de kuvvet yoktur” tesbihi okunur, peşine de yetmiş kere:“Ancak Sana ibadet  ederiz ve yalnız senden yardım dileriz!” ayeti kerimesi okunur.
(Muhammed ibni Hatîrüddîn, el-Cevâhiru’l-hams, sh:50-52; İbrâhîm el-Ensârî, Rava’z-zam’ânfifedâili’l-eşhuri ve’l-ey- yâm, sh:4; Muhammed Âbidîn, Tenbîhu’l-kulûbi’n-naime ale’l-evrâdi’d-dâime, sh:71-72; Mahmud Sâmî, el-Ed‘iye ve’l-ezkâr)

Bu hayırlı ayın son çarşamba gecesi veya günü,her türlü (zelzele, sel, yangın, savaş, fırtına)  gibi muhafaza olmak için:
Safer ayının ilk ve son çarşamba günü, öğlen ve ikindi namazı arasında kılınacak namazdır;
1. Rekat : Fatiha’dan Sonra ; 11 İhlâs Sûresi
2. Rekat : Fatiha’dan Sonda; 11 İhlâs Sûresi
Bu namazdan sonra 100 kere “Yâ dâfia’l-belâyâ, idfâ anna’l-belâyâ, fallâhü hayrun hâfizan ve hüve Erhâmü’r-Râhimin, inneke alâ külli şey’in kadir”okunmalı ve dua edilmelidir.

Safer ayının ilk ve son çarşamba gününün gecesinde, kılınacak namazdır:
1. Rekat :
Fatiha’dan Sonra ; 17 Kevser Sûresi
2. Rekat : Fatiha’dan Sonda; 5 İhlâs Sûresi
3. Rekat : Fatiha’dan Sonra ; 1 Felâk Sûresi
4. Rekat : Fatiha’dan Sonra ; 1 Nâs Sûresi

Korunmak için:

1-) Ayet-el Kürsi:
Evden çıkarken ve eve girerken Ayet-el Kürsi okunmalıdır: Evden çıkarken okuyan her işinde muvaffak olur ve hayırlı işleri başarır. Evine gelince okursan iki Ayet-el Kürsi arasındaki işlerin hayırlı olur ve fakirliğin önlenir. Bir kimse evinden çıkarken Ayet-el Kürsi’yi okursa, Hakk Teala yetmiş meleğe emreder, o kimse evine gelinceye kadar ona dua ile istiğfar ederler.
2-) Evden çıkarken üç kere:
“Bismillâhi hasbiyallahi lâ ilahe illâ hû aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbil arşil aziym.” söylenmelidir.
3-) Safer ayında her gün mutlaka 100 kere “lâ hâvle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil aziym” denilmelidir. Günde 100 kere söyleyenden, en hafifi fakirlik olmak üzere 70 çeşit bela, musibet kaldırılır.
4-) Ayrıca yine safer ayında (ve her zaman) her gün mutlaka 100 kere salavat getirmek lazımdır. salavat çok bela ve musibetleri çevirir, dünya ve ahirette kurtuluşuna sebep olur.
En efdal salâvat’ı şerife:
“Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve ve alâ alihi ve sahbihi efdâle salevatike ve adade me’lumatike ve bârik ve sellim”
5-) Allah’u Tealayı devamlı zikretmek lazımdır. Zira Allah’u Tealayı zikretmek en büyük ibadettir, belaları musibetleri çevirir.
En efdal zikir:
“Lâ ilâhe illâllah” dır.

Enes bin Mâlik’e (r.a.) Peygamberimizin (s.a.v.) öğrettiği çok tesirli bir dua:
Bu duayı sabah (mümkünse güneş doğmadan) 3 kere ve akşam güneş battıktan hemen sonra okuyan, korkmaya tek layık olan yalnız Allah’tan c.c. korksun. Başta zalim devlet başkanı, şeytan, cin ve insanların şerrinden, büyü ve efsunlardan hiçbiri Allah’ın c.c. izniyle hiçbir şekilde zarar veremez. Hz Osman’dan (r.a.) bildirildiğine göre ani belalardan da korunur.
Dua:
“Bismillahillezi Lâ Yedurrü meâs mihi şey-ün fil-erdi ve lâ fissemai ve hüves semiül âliym“

Safer ayı duası:
Allahümme ferricna biduhulis safer, vahtimlena bilhayri vezzafer.
Safer ayı cezaların indiği bir aydır. Bunun için ilk gün hemen yukarıdaki duayı okuyup, oruçlu olmak ve çok sadaka vermek lazımdır.

Peygamber Efendimiz (sav) safer ayının ilk çarşambası ve son çarşambası şu duayı 100 defa okumamızı tavsiye buyuruyorlar:
Ya dafial belaya idfa’annel belaya, fallahu hayrun hafizan ve huve erhamurrahimin. İnneke ala külli şey’in kadir.
Manası:
Ey belaları defeden (Allah’ım)! Bizden belaları uzak eyle. Allah (c.c) muhafaza edenlerin en hayırlısı ve o merhametlilerin en merhametlisidir. O her şeye gücü yetendir.

Muharrem ayının bitişi Safer ayının başlangıcı neyi işaret ediyor:
Hemen başta belirtelim ki İslamiyette uğursuzluk yoktur. Böyle şeyler Yahudilikte ve Hristiyanlıkta vardır. Mesela Hristiyanlar, “13” rakamının uğursuzluk getirdiğine inanırlar.
İmam­ı Gazali hazretleri, (Uğursuzluğa inanmak şeytandandır) buyuruyor. Eskiden, Arabistan’da yolculuğa çıkarken, bir kuş uçururlardı. Kuş sağa uçarsa, uğurlu sayıp, yola
devam ederler, sola uçarsa, uğursuz sayıp geri dönerlerdi.
Hazret­i İkrime anlatır:
“Bir kuş ötüp geçtiğinde, oradakiler yorumda bulundular.
İbni Abbas hazretleri de, (Hayra da, şerre de alamet değildir) buyurdu. Bir olayı hayra yormakta ise mahzur yoktur. Çünkü
Peygamber efendimiz, gördüğü şeyleri hayra yorardı. Hiçbir şeyi uğursuz saymazdı.”
(İ. Ahmed)
Bir şeyi uğursuzluğa yormak uygun değil, ancak “Şu iş veya şu ev bana uğursuz geldi” gibi sözleri söylemekte mahzur yoktur.
Hadis­i şeriflerde buyruldu ki:
(Müslümanlıkta uğursuzluk [bir şeyi kötüye yorumlamak] yoktur.) [Mektubat­ı Rabbani 3/41]
(Bir şeyi uğursuzluğa yorma, hayra yor! Sizden biriniz, hoşuna gitmeyen uğursuzluk zannettiği bir şey görünce, şöyle desin: “Ya Rabbi! İyilikleri veren, kötülükleri defeden ancak sensin. Lâ havle velâ kuvvete illâ bike.”) [Beyheki] (Yumuşak muamele uğurluluk [iyilik], sert davranmak uğursuzluk [kötülük] getirir.) [Harâiti]
Safer ayının uğursuz olduğu doğru değildir. Dinimizde uğursuz gün veya ay yoktur.
Mektubat­ı Rabbani’de bildiriliyor ki:
“Günlerin uğursuzluğu, alemlere rahmet olan Muhammed aleyhisselâmın gelmesi ile bitmiştir. Uğursuz günler, eski ümmetlerde vardı.
Bir hadis­i şerif meali şöyledir:
(Günler, Allah’ın günleridir, kullar da, Allah’ın kullarıdır.) [1/256] Yani, Allah’u Teala kulu da, günleri de, ayları da uğursuz olarak yaratmadı. Kul, dinimizin emrine uymayıp uğursuz şeyler yaparsa, uğursuz kimse olur. Bazı günlerde kötü şeyler yaparsa, o günler ona uğursuz gelmiş olur.
Ruhul­beyan’da, Tevbe suresi, 37. âyetinin tefsirinde diyor ki:
“Resulullah teşrif edince, günlerin müminlere uğursuz olmaları kalmadı.”

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir