Perşembe gecesi virdi

Posted by

Perşembe gecesi virdi
Bismillâhirrahmânirrahîm
Seyyidî ente müsebbibü’l-esbâbi  ve mürettibühâ. Ve müsarrifü’l-kulûbi ve mükallibühâ. Es’elüke bi’l-hıkmeti’lletî ıktedat tertîbe’l-esbâbi’l-üveli. Ve te’sîre’l-a’lâ fî’l-esfeli.
En teşhedenî tertîbe’l-esbâbi su’ûden ve nüzûlen hattâ eşhede’l-bâtıne minhâ
bi-şühûdi’z-zâhiri. Ve’l-evvele fî a’yni’l-ahıri. Ve elhaza hıkmete’t-tertîbi bi-şühûdi’l-mürettibi ve müsebbibe’l-esbâbi mesbûkan bi’l-müsebbibi.
Felâ ahcübü ayne’l-ayni bi’l-ğayni. ilâhî elkı ileyye miftâha’l-izni’llezî hüve kehfü’l-meârifi hattâ entalika fî külli bi-dâyetin bismike’l-bedîı’llezî’ftetahte bihî külle rakıymin mestûrin.
Yâ men li-sümüvvi esmâihî yenhafidu küllü müteâlin. Ve küllün bike ve ente bilâ nahnü ente mübdiu’ külli şey’in ve bârîhi.
Fe-leke’l-hamdü yâ rabbi alâ külli bi-dâyetin. Ve leke’ş-şükrü yâ bâkıy alâ külli nihâyetin.
Ente’l-bâısü alâ külli hayrin. Bâtınü’l-bevâtıni bâliğu ğâyâti’l-ümûri. Basitu’r-rizkı
li’l-alemine.
Bâriki’llâhümme lî ve aleyye fî’l-âhırîne. Kemâ bârekte alâ Muhammedin ve âlihim ecmaıyne. Ve İbrahîme innehû minke ve ileyke ve innehû Bismillâhirrahmânirrahîm. Yâ bedia’s -semâvâti ve’l-erdı ve izâ kadâ emran fe-inne-mâ yekûle lehû kün
fe-yekûnü.
İlâhî ente’s-sâbitü kable külli sâbitin. Ve’l-bâkıy ba’de külli sâmitin ve nâtıkın lâ ilâhe illâ ente. Ve lâ mevcûde sivâke. Leke’l-kibriyâü ve’l-ceberûtü ve’l-azametü ve’l-melekûtü. Takheru’l-cebbârîne ve tübîdü keyde’z-zâlimîne. Ve tübeddidü mütekebbrîne. Es’elüke yâ ğâlibe külli ğâlibin.
Ve yâ müdrike külli hâribin. Reddinî bi-ridâ’i kibriyâ’ike ve izâri azametike ve sürâdikâti heybetike ve bimâ verâe zâlike küllihî mimmâ lâ yâ’lemühû illâ ente en teksüvenî heybeten min heybetike tahda’u lehel-kulûbü ve tahşeu lehel-ebsâru. Ve melliknî nâsıyete külli cebbârin anîdin. Ve şeytânin merîdin. Nâsıyetühû bi-yedike.
Ve ebkı aleyye zülle’l-ubûdiyyeti fî zâlike küllihî v’asımnî mine’z-zeleli ve’l-hatâyâ. Ve eyyidni fî’l-kavli ve’l-ameli ente ente müsebbitü’l-kulûbi ve kâşifü’l-kürûbi.
Lâ ilâhe illâ ente. Ve salla’llâhü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ecmaıyne. Ve selleme teslimen.

Anlamı:
Efendim! Sen sebepleri sebeplendiren ve onları tertip edensin.
Kalpleri çeviren ve döndüren de sensin.
İlk sebeplerin tertibini icra ettiğin ve en altta en üst tesiri icra eylediğin hikmet hürmetine senden istiyorum.
Sebeplerin tertibini yükseliş olarak ve iniş olarak bana müşahede ettirmeni diliyorum. Ta ki, ondan açık şehadetle batını müşahede edeyim.
Evvel in, bizzat Âhir in içinde olduğunu, tertip edenin bakışı ile tertip hikmetinin hazzını ve müsebbip ile geçmiş olan sebeplerin müsebbibini göreyim. Böylece aynının aynısını aynı ile perdelemem.
Ya Rabbi! Maarif hazinelerinin anahtarlarını bana ver. Ta ki, El-Bedi isminin hürmetine her şeyin başlangıcına gideyim. O, öyle bir isimdir ki, sen onunla bütün yazılı ve çizili olanları açtın.
Ey isimlerinin yüceliği karşısında bütün yücelerin alçaldığı Rabbim! Bütün her şey seninle olur.
Sen “biz” i olmayan sensin.
Sen her şeyin icat edicisi ve yaratıcısısın.
Sen El-Bârî sin.
Bütün başlangıçlar üzerine hamd sana mahsustur Ya Rabbi.
Bütün sonuçlar üzerine şükür sana mahsustur. ey Bâkî!
Sen, her hayrı oluşturansın.
Sen, bütün batınların batınısın.
Sen, bütün işleri sonuca ulaştıransın. Bütün alemlere rızk verirsin.
Ya Rabbi! Başkaları içinde benim lehimde ve aleyhimde olan şeyleri mübarek eyle. Tıpkı Hz. Muhammed (s.a.v.)’e, O’nun bütün âli üzerine ve yine Hz. İbrahim Aleyhisselâm üzerine mübarek eylediğin gibi. Çünkü o senden gelmiştir ve yine sana dönecektir.
Şüphesiz ki O “Bismillâhirrahmânirrahîm” dir.
Ey göklerin ve yerin yaratıcısı olan ve bir iş yapmak istediği zaman ona: Ol demesiyle hemen olan Allah’ım!
Ya Rabbi! Sen, bütün sabitlerden önce Sâbit olansın.
Bütün suskunlardan konuşanlardan sonra, kalan ve Bâkî olansın.
Senden başka mutlak varlık yoktur.
Kibriyalık, ceberut,büyüklük ve melekût Sana mahsustur.
Sen, cebbarları kahredersin.
Zalimlerin tuzağını bozarsın.
İnkarcıların düzenini yıkarsın.
Büyüklük taslayanların boyunlarını zillete düşürürsün.
Ey bütün gâliplerin Gâlibi!
Ey bütün kaçanların yakalayıcısı! Ben Senden istiyorum.
Büyüklüğünün ridâsı hürmetine.
Azametinin örtüsü hürmetine.
Heybetinin güçlü kalesi hürmetine ve bunların ötesinde Senden başka kimsenin bilmediği şeyler hürmetine bana vermeni diliyorum. Senin heybetinden bir heybet elbisesini bana giydirmeni istiyorum.
Bütün kalpler o heybete boyun eğer ve bütün gözler ona döner.
Ya Rabbi! Her inatçı zalimin ve her azgın şeytanın alnını bana mülk eyle. Onun gücü Senin elindedir.
Bütün bu hususlarda kulluk zilletini  üzerimde devamlı kıl.
Beni kusurlardan ve hatalardan koru. Sözde ve işte beni destekle.
Sen Sensin.
Kalpleri sabitleştiren ve üzüntüleri gideren Sensin. Senden başka ilah yoktur.
Allah (c.c.)’ın salâtı ve selâmı Hz. Muhammed (s.a.v.)’e ve onun bütün ali üzerine olsun.

Perşembe gecesi virdinin faydaları
1-) Pazartesi sabah namazından sonra 70 defa okuyanın
a- Kalp sıkıntısı ve darlığı gider ve kalbi rahata kavuşur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir