Pazartesi günü virdi

Posted by

Pazartesi günü virdi
Bismillâhirrahmânirrahîm
Allâhümme innî es’elüke’n-nûra ve’l-hüdâ. Ve’l edebe fî’l-ıkdidâ’i. Ve e’ûzü bike min şerri nefsî. Ve min şerri külli kâtı’ın yekta’unî anke.
Lâ ilâhe illâ ente kaddis nefsî mine’ş-şübühâti ve’l-ahlakı’s-seyyiâti. Ve’l-huzûzı ve’l-ğafelâti.
Vec’alnî abden mutîan leke fî cemî’ı’l-hâlâti. Yâ alîmü allimnî min ılmike.
Yâ hakîmü eyyidnî bi-hukmike yâ semî-uesmı’nî yâ basıyru bassırnî fî elâike.
Yâ habîru fehhimnî anke. Yâ hayyü ahyinî bi-zikrike. Yâ mürîdü hallis irâdetî
bi-kudretike ve azametike. İnneke alâ külli şey’in kadîrun.
Alâhümme innî es’elüke bi’l-lâhuti zit-tedbîri. Ve’n-nâsûti zit-teshıyri. Ve’l-akli
zi’t-te’sîri’l-muhîtı bi’l-külli ve’l-cümleti Ve’t-tafsıyli fî’t-tasvîri ve’t-takdîri.
İlâhî es’elüke bîz zâtike’lletî lâ tüdrakü ve lâ tütrakü. Ve biehadiyyetike’lletî men tevehheme fîhe’l-meıyyete fekad eşrake. Ve bi ihâtıke’lletî men zanne fî ezeliyyetihâ ğayran fekad efike. Ve min nızâmi’l-ıhlâsı fekadi’nfekke.
Yâ men sülibe anhü tenzîhen mâ lem yekün fî kıdemihî.
Yâ men kaddera an külli şey’in bi ihâtatihî ve azametihî.
Yâ men ebraze nûra vücûdihî min zulmeti ademihî.
Yâ men savvere eşhase’l-eflâki bi mâ evde’ahû min ılmihî fî kalemihî.
Yâ men sarrafe ahkâmehû bi-esrâri hıkemihî ünâdîke’stiğâsete beıydin li-karîbin. Ve es’elüke süâle muztarrin li-mücîbin. Es’elüke allâhümme ref’a hıcâbi’l-ğaybi. Ve hallı ıkâle’l-vehmi ve’r-raybi.
Allâhümme ahyinî bi-ke hayâten vâcibeten. Ve allimnî minke ılmen muhıytan bi-esrâri’l-ma’lûmâti. Ve’ftah lî bi-kudretike kenze’l-cenneti ve’l-arşi ve’z-zâti.
V’emhaknî tahte envâri’s-sıfâti. Ve hallısnî bi-minnetike min cemîı’l-kuyû-di’l-mu’kıdâti. Sübhâneke tenzihen sübbûhun tenezzehe an simâti’l-hudûsi ve
sıfâti’n-naksı.
Kuddûsün tetahhera min eşbâhi’z-zemmi ve mûcibâti’r-rafdı.
Sübhâneke a’cezte külle tâlibin ani’l-vusûli ileyke illâ bike. Sübhâneke lâ ya’lemü men ente sivâke. Sübhâneke mâ akrabeke me’a teraffü’ı ulâke.
Allâhümme elbisnî sübhate’l-hamdi ve reddinî biridâ’i’l-ızzi ve tevvicni bi-tâci’l-celâli ve’l-mecdi.
Ve cerridnî an sıfâti zevâti’l-hezli ve’l-ciddi. Ve hallısnî min kuyûdi’l-addi Ve’l-haddi ve mübâşerati’l-hılâfi ve’n-naksı ve’d-dıddi bimennike.
İlâhî ademî bi-ke aynü’lvücûdi ve bekâî me’ake aynü’l-ademi. Fe-ebdilnî mekânet-tevehhümi vücûdî ma’ake bi-tahkıykı ademî bike. Ve’cma şemlî bi-istihlâkî fîke.
Lâ ilâhe illâ ente tenezzehte ani’l-mesîli.
Lâ ilâhe illâ ente te’âleyte ani’n-nazıyrî.
Lâ ilâhe illâ ente istağneyte ani’l-vezîri ve’l-müşîri.
Lâ ilâhe illâ ente yâ ehadü yâ samedü. Lâ ilâhe illâ ente bike’l-vücûdü  ve leke’s-sücûdü. Ve ente’l-hakku’l-ma’bûdü. E’ûzü bi-ke minni ve es’elüke zevâlî annî. Ve estağfiruke min takıyf-kâtı’u ve’l-müferrik’u ve’l-câmi’u.
Yâ vâdıu yâ râfiu yâ mübdiu yâ kâtıu yâ müferriku yâ câmi’u’l-ıyâze’l-ıyâze’l-ğıyâse’l-ğıyâse yâ ıyâzî yâ ğıyâsı’n-necâte’n-necâte’l-melâze’l-melâze.
Yâ men bihî necâtî ve melâzî es’elüke fîma se’eltüke ve etevesselü ileyke
bi-mükaddimeti’l-vücûdi’l-evveli. Ve nûri’l-ekmeli ve rûhı’l-hayâti’l-efdali. Ve bisâtı’r-rahmeti’l-ezeli. Ve semâ’i’l-hulukı’l-ecelli’s-sâbıkı bi’r-rûhı ve’l-fadli. Ve’l-hâtimi bissûrati ve’l-ba’si. Ve’n-nûrı bi’l-hidâyeti ve’l-beyâni. Ve’r-rahmeti bi’l-ılmi ve’t-temkîni ve’l-emâni Muhammedini’l-Mustafa. Ve’r-rasûli’l-mücteba. Ve’s-safiyyi’l-mürtedâ Ve’n-nebiyyil-mukteda.
Salla’llâhü aleyhi ve alâ âlihî ve sahbihî ve selleme teslimen kesîran. İlâ yevmi’d-dîn. Ve’l-hamdü liş’llâhi rabbi’l-âlemîn.

Anlamı:
Ya Rabbi! Senden nur ve hidayet istiyorum.
Emirlerine uymakta edeb istiyorum.
Nefsimin şerrinden Sana sığınıyorum.
Beni Senden ayıran her kötünün şerrinden Sana sığınıyorum.
Senden başka ilah yoktur.
Benim nefsimi şüphelerden, kötü huylardan hazlardan ve gafletlerden temizle.
Bütün hallerde beni, Sana karşı itaat eden bir kul eyle.
Ey çok bilen! İlminden bana da öğret.
Ey hüküm ve hikmet sahibi olan! Hükmünle beni destekle.
Ey çok işitici olan! Senden gelenleri bana işittir.
Ey çok görücü olan! Yücelerde olanları bana göster.
Ey herşeyden haberdar olan! Senden gelenlere beni anlayışlı eyle.
Ey diri olan! Zikrinle bana hayat ver.
Ey mutlak irade sahibi olan! Kudretinle ve azametinle benim irademi katkısız saf yap.
Şüphesiz ki Sen her şeye güç yetirensin.
Ya Rabbi lâhut ile Senden tedbir sahibi olmayı istiyorum. Nâsût ile Senden emir sahibi olmayı diliyorum.
Akıl ile Senden tesir sahibi olmayı istiyorum.
Tasvir ve takdirde toptan ve perakende her şeyi kuşatan Senden istiyorum.
Ya Rabbi! İdrak ve terkedilemeyen zatının hürmetine.
Senden başka ilah olduğu zannına kapılan ve müşrik olanlara karşı Ahadiyetinin hürmetine Senden istiyorum.
Ezeliyetinde başka birinin olduğunu zannedip iftirada bulunmuş olanlara karşı Senin her şeyi kuşatan ihatanın hürmetine Senden istiyorum.
Kim ihlâs nizamından ayrılır.
Ey kıdeminde olmadığı halde kendisinden tenzihin soyutlandığı! Ey tam kavrayışı ve azametiyle her şeyi takdir eden.
Ey yokluk zimmetinden varlığının nurunu gösteren.
Ey kaleminde ilminden tevdi ettiği şeyle kainatın şahıslarını şekillendiren.
Ey hikmetinin sırları ile ahkamını tasarruf eyleyen! Uzak olanın, yakın olandan imdat dilediği Sana sesleniyorum.
Sevenin, sevdiğini talep ettiği gibi Seni arzuluyorum.
Darda kalanın, çağrısına cevap verene olan ihtiyacı gibi Senden istiyorum.
Ya Rabbi! Gayb perdesinin kaldırılmasını, vehim ve şüphe ipinin çözülmesini Senden istiyorum.
Ya Rabbi! Beni, Seninle ihya eyle. Bana gerekli olan diriliği ver. Bana, kendi katından bütün bilgilerin sırlarını kaplayan bir ilimi ihsan eyle.
Kudretinle bana cennetin, arşın ve zatın hazinelerini aç.
Sıfatların nurları altında beni yok eyle.
İhsanınla beni bütün bağlardan kurtar.
Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Sen noksanlıklardan ve sonradan oluşan sıfatlardan münezzehsin.
Sen mukaddessin.
Günah kirlerinden ve reddolmayı icap ettiren hallerden münezzehsin.
Seni tenzih ederim. Sen bütün isteyenlerin sana ulaşmaktan aciz kaldıkları halde yine de seninle Sana ulaşılsın.
Seni tenzih ederim. Senin kim olduğunu Senden başkası hakkıyla bilemez.
Seni tenzih ederim. Sana ulaşmanın yüceliği ile beraber olanlar Sana ne kadar yakın olmuşlardır ki.
Ya Rabi! Hamd tesbihini bana elbise yap.
İzzet hırkasını bana giydir.
Şeref ve celal tacı ile beni taçlandır.
Şaka ve ciddiyet sıfatlarından beni sıyır.
Dönüş, şiddet, ihtilaf, noksanlık ve zıtlık bağlarından lütfunla beni kurtar.
Ya Rabbi! Benim Seninle yokluğum, varlığın kendisidir. Benim Seninle beraber olan bekam ise, yokluğun kendisidir. Seninle olan yokluğumun tahakkuk etmesi hayali yerine benim Seninle olan varlığımı karşılık eyle.
Sende olan tükenmişliğim ile dağınıklığımı topla.
Senden başka ilah yoktur, Sen örneklerden münezzehsin.
Senden başka ilah yoktur, Sen benzerlerden münezzehsin.
Senden başka ilah yoktur, Sen yardımcıya ve rehbere olan ihtiyaçtan münezzehsin.
Senden başka ilah yoktur, Ey bir olan ve ey kimseye muhtaç olmayan Allah’ım!
Senden başka ilah yoktur.
Varlıklar Seninle mevcut olmuşlardır.
Sen “Hakk”sın, ibadete layık olansın. Ben kendi nefsimden Sana sığınırım ve Senden zevalimi dilerim.
Takiyyeden Sana istiğfar ederim.
Sen uzaklaştırırsın.
Sen yaklaştırırsın.
Sen isimlendirirsin.
Sen künyelendirirsin.
Sen koyansın, Sen kaldıransın, Sen örneksiz yaratansın, Sen koparansın, Sen ayıransın, ve her şeyi toplayansın Allah’ım.
Allah (c.c.)’a sığın, Allah (c.c.)’a sığın.
Yardım! Yardım! Ey benim sığınağım ve ey benim yardımıma gelen!
Haydi kurtuluşa gelin, kurtuluşa gelin.
Sevgiye gelin, sevgiye gelin.
EY benim kurtuluşum ve sığınılacak yurdum! Ben istediğimi yalnız Sen’den isterim. İlk varlık mukaddimesi, en mükemmel nur ve en faziletli hayatın ruhu hürmetine, ezeli rahmet yaygısı, geçmiş ecelin huyunun semaı hürmetine, ruh ve fazl hürmetine, şekilde ve peygamberlikte sonuncu hürmetine, hidayet nuru ve açık bildiriş hürmetine, alemlere rahmet olan, ilim, temkin ve eman sahibi, sevilen, seçilen, razı olunanve kendisine uyulan peygamber Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) hürmetine Senden istiyorum Allah’ım!
Allah (c.c.)’ın salâtı O’na, O’nun âl ve ashâbı üzerine olsun.
Ya Rabbi! Kıyamete kadar Ona çok selam eyle.
Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah (c.c.)’a mahsustur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir