Pazartesi gecesi virdi

Posted by

Pazar gecesi virdi
Bismillâhirrahmânirrahîm
İlâhî vesi’a ılmüke külle ma’lûmin. Ve ehâtat hubretü-ke bâtıne külli mefhûmin ve tekaddeste fi ulâke an külli mezmûmin ilâ yevmiddîni velhamdü lillâhi rabbil alemîne
tesemet ileyke’l-himemü. Ve saıde ileyke’l-kelimü. Ente’l-müteâlî fî sümüvvike.
Fe-akrebü meâricinâ ileykettenezzülü ve ente’l-müteazzizü fî ulüvvike Fe-eşrefü ahlâkınâ ileyket-tezellülü.
Zaherte fî külli bâtınin ve zâhirin. Ve dümte ba’de külli evvelin ve âhırin. Sübhâneke lâ ilâhe illâ ente secedet li-azametike’l-cibâhü. Ve tena’amet bi-zikrike’ş-şifâhü.
Es’elüke bi’smike’l-azıymi’llezî ileyhi sûmüvvü külli müterakkın. Ve minhü kâbûlü külli mütelekkın. Sirran tatlübünî fîhi’l-enfüsü’l-ebiyyetü. Ve es’elüke rabbî en tec’ale süllemî ileyke’t-tehaddu’a vettezellüle. Ve’knüfnî bi-ğâşiyetin min nûrike tekşifü lî bihâ külle mestûrin. Ve tahcübünî an külli hâsidin ve mâğrûrin. Ve heb lî hulukan esa’u bihî külle halkın. Ve akdî bihî külle hakkın kemâ vesı’te külle şey’in rahmeten ve ılmen.
Lâ ilâhe illâ ente yâ hayyü yâ kayyûmü. Rabbi rabbinî bi-latıyfi rubûbiyyetike terbiyete müftekırin ileyke lâ yestağnî anke ebeden. Ve râkıbnî bi-ayni mâiyetike
bi-mürâkabetin tahfezunî an külli tarikın yatrukunî bi-emrin yesû’ünî nefsi ev yükeddirü aleyye vaktî ve hıssî.
Ev yektübü fî levhın hattan mine’l-hutûti ve’rzuknî râhate’l-ünsi bike ve rakkınî ilâ makâmi’l-kurbi minke ve ravvıh rûhî bi-zikrike ve raddidnî beyne rağabin fike ve rehebin minke.
Ve reddinî bi-ridâi’r-rıdvâni ve evridnî mevâride’l-kabûli ve heb lî fîke rahmeten minke telümmü bihâ şa’si ve tükemmilü bihâ naksıy. Ve tükavvimü ıveci. Ve teruddü şâridî. Ve tehdî hâirî.
Fe-inneke rabbü külli şey’in ve mürebbîhi. Rahimete’z-zevâte ve rafa’te’dderecâte.
Fe-inne kurbeke rûhu’l-ervâhı. Vereyhânü’l-efrâhı. Ve unvânü’l-felâhı.
Ve râhatü külli mürtâhin. Tebârekte rabbe’l erbâbi. Ve mu’tika’r-rikâbi. Ve
kâşife’l-azâbi. Vesı’te külle şey’in rahmeten ve ılmen.
Ve ğaferte’z-zünûbe hanânenve hılmen. Ve ente’l-gafûru’r-rahıymü’l-halîmü’l-alÎmü’l-aliyyü’l-azıymü. Ve sallellâhü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaıyne.

Anlamı:
Ya Rabbi! Senin ilmin, bütün malumu ihata edecek kadar genişlemiştir.
Senin bilgin her mefhumun içyüzünü kaplamıştır.
Sen yüce makamında her kötüden münezzeh oldun.
Bütün himmetler Sana gelir.
Söz, Sana yükselir.
Sen kendi azametinde yüceler yücesisin.
Bizim Sana yükselişlerimizin en yakını, Senin için tenezzüldür.
Sen yüce makamında dilediğini aziz edensin.
Bizim Sana ahlakımızın en şereflisi, Sana karşı zillettir.
Gizli ve açık olan her şeyde Sen zahir oldun. Her evvelden ve ahirden sonra yine var olmaya devam ettin.
Seni noksanlıklardan tenzih ederim.
Senden başka ilah yoktur.
Bütün herkes Senin yüceliğine secde etmiştir.
Herkes Seni zikretmekle nimetlenmiş ve şifa bulmuştur.
Ya Rabbi! Her yükselenin kendisine yöneldiği ve her kabul olunan istek ile alakası bulunan yüce isminin hürmetine Sen’den bir sır istiyorum. Orada yüce himmetler  beni isterler ve bana boyun eğerler. Orada rahatlık vardır.
Ya Rabbi! Benim merdivenimi kendine tenezzül kılmanı, miracımı da Sana alçak gönüllülük gösterme ve kendini hakir gösterme kılmanı Sen’den istiyorum. Beni nuruna gark eylemeni diliyorum. O zaman örtülü olan her şey bana açılır, hasetçiden ve mağrurdan beni muhafaza eder.
Ya Rabbi! Bana öyle bir huy ver ki, onunla her yaratığa yardım edeyim ve her hakkı yerine getireyim. Nitekim Sen de rahmet ve ilminle her şeyde genişlik ve rahatlık sahibisin.
Sen’den başka ilah yoktur, ey diri ve Kayyûm olan.
Ya Rabbi! Rubibiyetinin lütfu ile Sana gönlü doymayan, Sana muhtaç bir acizin terbiyesi ile beni kolla. Bana kötü bir iş yapmayı emreden, tuzağa düşürüp vaktimi alıp duygularımı bulandıran ve yahut tahtaya bir yazı yazıp beni meşgul eden her yoldan beni muhafaza eder.
Ya Rabbi! Bana Seninle arkadaşlık rahatlığı ver ve beni, Sana yakınlık olan kurbiyet makamına yükselt.
Senin zikrin ile ruhumu rahatlat.
Beni Sana karşı ümit ve korku arasında kıl.
Bana rıza hırkasını giydir.
Beni kendi yoluna ilet.
Sen’deki rahmetten bana da ver ki, onunla sıkıntım giderilsin, noksanlığım tamamlansın, eğrilerim düzelsin, ürkekliğim geri dönsün ve şaşkınlığım hidayet bulsun. Çünkü Sen her şeyin Rabbi ve terbiye edensin.
Nice zatlara rahmet eyledin.
Dereceler yükselttin.
Şüphesiz ki Senin yakınlığın, ruhların ruhu, sevinçlerin reyhanı, kurtuluşun adresi ve her rahata kavuşanın huzurudur.
Ey terbiye edicilerin Rabbi.
Ey kölelerin azat edicisi ve azabın kaldırıcısı.
Rahmet ve ilminle her şeyi kuşattın.
Şefkat ve yumuşaklığınla nice günahları bağışladın. Çünkü Sen çok bağışlayansın.
Çok merhamet edensin.
Çok hilm sahibisin.
Çok bilensin, çok yücesin, çok büyüksün.
Allah (c.c.)’ın salâtı, Hz. Muhammed (s.a.v.) Efendimize, onun bütün âl ve ashabının üzerine olsun.

Pazartesi gecesi virdinin faydaları:
1-) Cuma sabah namazından sonra bu duayı okuyanın
a- Üzerine rahmet yağar, rızkı genişler.
b- Ruhu kemale ulaşır, umduğuna nail olur.
2-) Her gün 179 defa okuyanın
a- Ruhen ve manen rahatlar, sıkıntıları gider.
b- Başarılı biri haline gelir.
c- Her türlü musibet ve zarardan korunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir