Pazar gecesi virdi

Posted by

Pazar gecesi virdi
Bismillâhirrahmânirrahîm
İlâhî ente’l-muhîtu bi-ğaybi külli şâhidin. Ve’l-müstevlî alâ bâtıni külli zâhirin. Es’elüke bi-nûri vechi-ke’llezî secedet lehü’l-cibâhü . Ve anet lehü’l-vücühü. Ve bi-nûri-ke’llezî şahasat ileyhi-l-ebsâru. En tehdiye-nî ilâ sırâtı-ke’l-hâssı hidâyeten tasrifü bihâ vechî ileyke ammen sivâke.
Yâ men hüve’l-hüvvü’l-mutlaku. Ve ene’l-hüvvü’lmukayyedü.
Yâ men lâ hüve illâ hüve.İlâhî şânüke kahrü’l-a’dâi ve kam’ul-cebbârîne. Es’elüke mededen min ızzeti esmâi-ke’l-kahriyyeti yemneu-nî min külli men erâdenî bi-sûin hattâ eküffe bihî ekuffe l-bâğine ve akta’a bihî dâbira’z-zâlimine ve mellik-nî nefsî mülken yükaddisü-nî an külli hulukın şeynin ve’hdi-nî ileyke yâ hâdî ileyke merciu külli şey’in. Ve ente bi-külli şey’in muhıytun. Ve hüve’l-kâhiru fevka ıbâdıhî ve hüve’l-hakîmü’l-hâbiru İlâhi ente’l-kadîmü alâ külli nefsin.Vel kayyûmü alâ külli mâ’neyen ve hıssin. Kaderte fe-kaherte ve alimte fe-kaderte fe-leke’l-kudretü ve’l-kahru. Ve beyedike’l-halku ve’l emru. Ve ente me’a külli şey’inkurbe’l-kurbi ve mevlâhü. ve
bi’l-ihâtati müdebbiruhû ve hüdâhü.
İlâhî innî es’elüke mededen min esmâ’ike’l-kahriyyeti tükavvi bihâ kuvâye’l-kalbiyyeti ve’l-kalbiyyeti hattâ lâ yelkânî kalbin illenkalebe, Al’âakibeyhi makhûren.
Ve es’elüke ilâhî lisânen nâtıkan. Ve kavlen sâdikan ve fehmen lâikan ve sirren faikan. Ve kalben kâbilen ve aklen âkılen ve fikren müşrikan ve şevkan muklikan ve tarkan mutrikan ve tevkan muhrikan. Ve hebnî yeden kâdireten. Ve kuvveten kâhireten. Ve nefsen mütmainneten. Ve cevârihan li-tâatike leyyineten.
Ve kaddisnî li’l-kudûmi aleyke ve’rzukni’t-tekaddüme ileyke. İlâhî heb lî kalben ukbilu  bi-hî aleyke bifakren el-fakru yekûdühû ve’ş-şevku yesûkuhû ve’ttevku refîkuhû zâdühü’l-havfü ve refîkuhü’l-kalaku. Ve kasdühü’l-kurbü ve’l-kabûlü. Ve ındeke
zülfe’l-kâsıdîn. Ve müntehâ rağbeti’t -tâlibîn.
İlâhî elkı aleyye’s-sekînete ve’l-vakâr. Ve cennibnilazamete ve’l-istikbâr. Ve akım-nî fî makâmi’l-kabûli bi’l-inâbeti ve kâbil kavlî bi’l-icâbeti.
Rabbi karrib-nî ileyke kurbe’l-ârifin.
Ve kaddisnî an alâikı’t-tab’ı Ve ezil minnî aleka demi’z-zemmi li-ekûne mine’l mütahherîn. Ve salla’llâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihî ecmaıyn. Ve’l-hamdü li’llahi rabbi’l-âlemîn.

Anlamı:
İlahi ya Rabbi! Sen her şahidin gaybını ihata edersin.
Her zahirin iç yüzünü istila edersin.
İnsanların secde ettiği ve herkesin baş eğip döndüğü Sen’sin.
Senin yüzünün nuru hürmetine.
Gözlerin O’na dönüp bakakaldığı Nur’un hürmetine beni has yoluna iletmeni ve Sen’den başkasından beni çevirmeni istiyorum.
Ey mutlak olan O!
Ben ise, sınırlı olan oyum.
Ey kendisinden başka kimse olmayan O!
Senin şanın, düşmanların kahrı ve zalimlerin cezalandırılmasıdır.
Senin kahredici isimlerinin izzetinden medet diliyorum. O, bana kötülük yapmak isteyenlere mani olur ve ben onunla, zalimlerin kökünü keserim.
Ya Rabbi! Nefsimi bana mülk eyle. O beni kötü huylardan men eyler.
Ey hidayet eyleyen Allah’ım! Beni kendine yönlendir. Her şeyin dönüşü Sana’dır.
Sen her şeyi kuşatansın.
O kullarının üstünde galip ve yegane tasarruf sahibidir. O yegane hüküm ve hikmet sahibidir. O her şeyden hakkıyla haberdardır. (En’am suresi 18. ayet)
Ya Rabbi! Sen her nefis üzerine Kadimsin ve her mana ve hissin üzerine Kayyumsun.
Sen takdir ettin.
Sen kahrettin.
Sen bildin.
Kudret ve Kahr Sana mahsustur.
Yaratmak ve emretmek Senin elindedir. Sen her şeyle berabersin.
Yakınlar yakını ve O’nun Mevlasısın. İhata edip kuşatmakla O’nun tedbircisi ve hidayet rehberisin.
Ya Rabbi! Ben Senin kahredici isimlerinden medet istiyorum. Onunla kalbi ve bedeni kuvvetlerim güçlenir. Ta ki kötü bir kalp sahibi bana erişemez. Ancak kahrolmuş bir halde geri döner.
Ya Rabbi! Senden konuşan bir dil,
Doğru bir söz,
Uygun bir anlayış,
Üstün bir sır,
Razı olmuş bir kalp,
Eren bir akıl,
Aydınlatıcı bir fikir,
Sürekli bir şevk,
Gidilen bir yol ve yakıcı bir özlem istiyorum.
Ya Rabbi! Bana kudretli bir el,
Kahredici bir güç,
Huzura ermiş bir nefis ve yumuşaklıkla Sana itaat eden organlar ihsan eyle.
Sana doğru gelmemde beni takdis eyle ve Sana doğru ilerlememde bana lütfeyle.
Ya Rabbi! Bana bir kalp ver ki onunla Sana karşı acizliği kabul edeyim.
Fakirlik, onu komuta eder.
Arzu onu sevk eder.
Takva onun arkadaşı, azığı da korkudur. Onun yoldaşı ise süreklidir.
Asıl gayesi, yakınlık ve kabuldür.
Sana yakınlık ve son arzusu Senin yanındır.
Ya Rabbi! Bana sakinlik ve ağırbaşlılık ver.
Büyüklüğü ve büyüklük taslamayı benden uzaklaştır.
Beni tövbe ve yakınlaşma ile yüce makamına doğru yönelt. Sözümü kabul etmekle bana mukabele eyle.
Ya Rabbi! Ariflerin yakınlı ile beni Sana yaklaştır. Tabii alakalardan beni temizle. Gerçek temizliğe erebilmem için günah kirini ve kanını benden gider.
Allah (c.c.)’ın salâtı, Hz. Muhammed (s.a.v.) Efendimize, onun bütün âl ve ashâbı üzerine olsun.

Pazar gecesi virdinin faydaları
1-) Bu dua ile dua edenin;
a- Ruhaniyeti kuvvetlenir, bilgisi artar.
b- Düşmanları perişan olur.
2-) Devamlı okuyan;
a- Düşmanını ve nefsini etkisiz hale getirir.
b- Herkesin sevgisini kazanır, ikramına mazhar olur ve insanların gönlünde yücelir.
c- Kalbi temizlenir, dili hikmetli konuşur.
3-) Her gün 156 defa okuyan
a- İlahi tecelliye mazhar olur, yüzü nurlanır ve iç alemi genişler.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir