Nikah duaları

Posted by

Nikah duası
1-) Dua
ًا َللّهُمَّ اجْعَلْ هأذَالْعَقْدَ وَ النِّكاَحَ مَيْمُوناًمُباَرَكاً وَجْعَلْ بَيْنَهُماَ اُلْفَةًً وَمُحَبَّةًوَ قَراَراَ
َوَلاَ تَجْعَلْ بَيْنَهُماَ فِتْنَةً وَفِراَراَ اَللَّهُمَّ الِّّفْ بَيْنَهُماَ كَماَ اَلَّفْتَ بَيْنَ آدَمَ وَ حَوّاَءَ عَلَيْهِماَ السَّلاَمُ
وَكَماَاَلَّفْتَ بَيْنَ مُحَمَّدٍ وَخَدِيجَةُ الْكُبْراَ وَكَماَاَلَّفْتَ بَيْنَ عَلِيٍّ وَفاَطِمَةََ الزَّهْراَءَ
اَللَّهُمَّ اَعْطِ لَهُماَ اَوْلاَداً صاَلِحاً وَرِزْقاًواَسِعاً وَعُمْراًطَوِيلاً
اَللَّهُمَّ رَبَّناَ هَبْ لَناَ مِنْ اَزْواَجِناَ وَذُرِّياَّتِناَقُرَّةَ اَعْيُنِ وَجْعَلْناَ لِلْمُتَّقِينَ اِماَماًَ

Okunuşu:
Allahümmec’al hâzel akde vennikahe meymûnen mubâreken vec’al beyne-hümâ ülfeten ve mehabbeten ve karârâ ve lâ tec’al beyne-hümâ nefreten ve fitneten ve firârâ. Allahümme ellif beynehümâ kemâ ellefte beyne Âdeme ve Havvâ. Ve kemâ ellefte beyne Muhammedin sallallahü aleyhi ve sellem ve Hadîce-tel-kübrâ ve Âişe-te ümm-il mü’minîne radıyallahü anhümâ. Ve beyne Alîyyin radıyallahü anh ve Fâtıma-tez-zehrâ radıyallahü anhâ. Allahümmea’ti le-hümâ evlâden sâlihan ve ömren tavîlen ve rızkan vâsi’an. Rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve zürriyyâtinâ kurrete a’yünin vec’alnâ lilmüttekîne imâmâ. Rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneten ve fil âhıreti haseneten ve kına azabennâr. Sübhâne rabbike rabbil’ızzeti ammâ yesıfûn ve selâmün alel mürselîn velhamdülillahi rabbil’âlemin
Anlamı:
Allah’ım! Bu evliliği mübarek eyle! Aralarında ülfet, geçim, sevgi ve evliliklerinde sebat nasip eyle, bunları nefret, geçimsizlik ve ayrılıktan koru! Allah’ım! Adem aleyhisselam ile Havva validemiz, Muhammed aleyhisselam ile Hatice-i kübra ve müminlerin annesi Âişe validemiz; Hazret-i Ali ile Hazret-i Fatıma-tüz-Zehra validemiz arasındaki var olan ülfeti bunlara da nasip eyle! Kendilerine, salih çocuklar, uzun ömürler ve bol rızk ihsan eyle! Amin. Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara rehber eyle! Ey Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik, güzellik ver. Bizi Cehennem azabından koru! Kudret ve şeref sahibi olan senin Rabbin, onların söylediği uygunsuz şeylerden münezzehtir. Bütün Peygamberlere selam olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamt olsun.

2-) Dua
Okunuşu:
Elhamdü lillâhi’l-lezî zevvece’l-ervâha bi’l-eşbâhı ve ehalle’n-ni-kâhâ ve harreme’s-sifâh. Vessalâtü vesselâmü alâ resûlina Muhammedini’l-lezî beyyene’l-harâme ve’l-mübâh. Ve alâ âlihî ve ashâbihi’l-lezîne hüm ehlü’s-salâhı ve’l-felâh. Eûzü billahi mine’şşeytânirracim. Bismillâhirrahrnâııirrahim. Ve enkıhu’l-eyâmâ minküm ve’s-sâlihîne min ıbâdiküm vc imâiküm in yekûnû fukarâe yuğnihi’mu’l-lâhü min fadlihî. Vallâhü vâsiun alim. Sadeka’l-lâhü’l-azîm. Kaale resûlullâh sallallâhü Teâlâ aleyhi ve sellem. Ennikâhu sünneti fenten rağibe an sünneti feleyse minnî. Sadeka resûlu’llâh.
Anlamı:
Allah’a hamd olsun ki, ruhları cesetlerle birleştirdi. Nikahı helal, zinayı haram kıldı. Salat ve selam Resulümüz Muhammed Mustafa’ya (s.a.v.) olsun ki, haram ve mübahı beyan etti. Salat ve selam Peygamberimizin ehline ve ashabıma olsun ki, onlar salat ve felaha (kurtuluşa) ermiş kimselerdir. Recm olunmuş şeytandan Allah’a (c.c.) sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. (Hazret-i Allah Kur’ân-ı Kerîm’de buyuruyor ki: “Bir de içinizden bekarları, kölelerinizi cariyelerinizden salihleri (evlenme durumunda olanları) evlendirin. Eğer fukara iseler, Allah onlara fazlından nzk ihtiyaçlarını giderir. Allah’ın ihsanı geniştir, Alim’dir Her şeyi hikmeti üzere bilerek verir.” (Sadeka’ Mâhü’l-azîm.)

3-) Dua
Okunuşu:
Allâhümmec’al hâze’l-akde meymûnen mübâreken vec’al beyne-hümâ ülfeten vc mahabbeten vc karârâ, ve lâ tec’al beynehümâ nefreten ve fitneten ve firârâ. Allâhümme ellif beynehümâ kemâ ellefte beyne Âdeme ve Havvâ ve kemâ ellefte beyne Muhammedin ve Hadîcete‘l-kübrâ ve kemâ ellefte beyne Aliyyin ve Fâtımete’z-Zehrâ, Allâmümmec â’ti lehümâ evlâden sâlihan ve rizkan vâsian ve umren tavîlâ. Rabbenâ hep lenâ min ezvâçinâ ve zürriyyâtinâ kurrete a’yünin vec’alnâ li’l-müttakıyne imâmâ. Rabbena âtinâ fiddünya haseneten ve fil âhire-ti haseneten ve kına azâbennâr.
Anlamı:
Allah’ım, bu akdi (nikahı) uğurlu ve mübarek eyle. Aralarında kaynaşma, sevgi ve devamlılık yarat; aralarında nefret, fitne ve birbirlerinden uzaklaşma nasip eyleme. Allah’ım, Adem aleyhisselam ile Havva validemizi, Peygamberimiz Muhammed (s.a.v.) ile Hatice validemizi ve Hazret-i Ali ile Hazreti Fatıma’yı (r. anha) kaynaştırdığın gibi bunların aralarında da kaynaşma (ve anlaşma) ver. Allah’ım, onlara salih evlat, geniş rızk ve uzun ömür ihsan eyle. Rabbenâ heb lenâ min ezvâçinâ ve zürriyâtinâ kurrete a’yünin vec’alnâ li’l-müttakıyne imâmâ. Ey Rabbimiz, dünyada da. ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru.

4-) Dua
Arapça
Resim 3
Okunuşu:
Allahummec’al haze’l-akde meymunen mubaraken vec’al beynehuma ulfeten ve mehabbeten ve karara; ve la tec’al bey­nehuma nefraten ve fitneten ve firra.Alliihumme ellif beynehuma kema ellefte beyne Ademe ve Havvae ve kema ellefte beyne Muhamınedin ve Hadi’cete’l- Kubra ve kema ellefte beyne Aliyyin ve Fahımete’z-Zehra.
AlHihumma’ti lehuma evladen salihan ve rızkan vasi’an ve ‘umran tavila.
Allahumme yessir emrahuma ve kessir ‘umrahuma ver­zukhuma rızkan ya hayra’r-razikln. Ve kerrim hulukahuma ve hassin halkahuma vahluf lehuma halefen ya ahsene’l-ha­likın.
Allahummesturna bisetrike’l-cemili bi’n-nikahi ani’s-si­fahi ya settar. Ve la tekşif sırrahuma vağfirşerrahuma ya ğafuru ya ğaffar.
Allahumme kessir ummete Muhammedin bihurıneti nebiy­yike Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem.
Rabbena heb lena min ezvacina ve zurriyyatina kurrate a’yunin vec’alna li’l-muttakine imama.
Rabbena atina fi’d-dunya hasaneten ve fi’l-ahirati hase­neten ve kına ‘azabe’n-nar.”
Anlamı:
Allah’ım! Huzurunda nikahlarını kıydığımız şu iki genci ömürleri boyunca mesut ve bahtiyar eyle; ömürlerine bereket, vücutlarına sıhhat, rızklarına genişlik ihsan eyle; ahlakları­nı güzelleştir, kendilerine yararlı çocuklar lütfeyle. Kendileri­ni doğru yoldan, İslam’ın yolundan ayırma; kötü yollara sap­maktan koru; sırlarını faş eyleme; günahlarını bağışla ey bağışlaması bol Rabbimiz! Allah’ım! Muhammed aleyhi’s­selam yüzü suyu hürmetine dualarımızı kabul buyur. Peygambe­rimize bizden salat ve selam ulaştır. Rabbimiz! Bizi cehennem azabından koru

5-) Dua
Okunuşu:
Bismillâhirrahmânirrahîm
Allâhümme ellif beynehumâ kemâ ellefte beyne ebînâ Âdeme ve ümminâ Havvâe aleyhimesselâm bil yümni vel yüsrâ, ve kemâ ellefte beyne nebiyyinâ Muhammedin aleyhisselâm ve beyne ümminâ Âişete ve Hadîcetel kübrâ
Allâhümme elkı beynehümâ meveddeten kemâ elkeytehâ beyne Aliyyin radıyallâhu anhü ve Fâtımetez-Zehrâ, ve kemâ elkeytehâ beyne bintey Muhammedin aleyhisselâmü ve usmâne Zinnûreyni kel ğurretil ğarrâi Allâhummec’al beynel helâleyni halâveten kemâ caaltehâ beyne Mûsâ ve Safûrâe, vec’alhümâ sârreyni bi hürmeti ümminâ Hâcere inneke künte ğaffâran, verhamhumâ bi hürmeti ümminâ Râhimeten imreeti Eyyûbe, innehu kâne safiyyen ve sebûrâ.
Allâhümme yessir emrehumâ ve kessir umrehumâ, verzukhumâ rızken yâ hayrer-râzikîne, ve kerrim halkehumâ, ve hassin hulükhumâ vehlüf lehumâ halefen hayren yâ ahsenel hâlikîn.
Allâhümmerzukhumâ evlâden ahyâren, velâ tec’alhüm eşkıyâe eşrâren, vec’alhüm şufeâe livâlideyhimâ, sığâren ve kibâren ve ebrâren.
Allâhümmestürnâ, bi setrikel cemîli binnikâhi anisseffâhi yâ Seffûhu, yâ Settâru, velâ tekşif sirrehumâ vağfir şerrehumâ yâ Ğafûru yâ Ğaffâru.
Allâhümme kessir ümmete Muhammedin ve yessir ümmete Muhammed, bi hürmeti nebiyyike Muhammedin sallallâhu aleyhi ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn, ve selâmün alel müreslîn, vel hamdülillâhi Rabbil âlemîn.
Anlamı:
Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla
Allah’ım, babamız Hz. Adem ve annemiz Hz. Havva’nın arasında ülfet verdiğin ve yarattığın gibi, bu gençlerin arasına da öylece ülfet ve muhabbet nasip et, kolaylık ve bolluk nasip et.
Hz. Muhammed Mustafa ile aileleri Hz. Hatice ve Hz. Aişe’nin arasında yarattığın sevgi ve muhabbet gibi, bunların arasında da öylece sevgi ve muhabbet nasip eyle.
Allah’ım. şu gençler arasında öyle bir sevgi yarat ki, Hz. Ali ile Hz. Fatıma anamızın arasında yarattığın muhabbet gibi olsun.
Allah’ım, aralarında öyle bir sevgi yarat ki, resulullah’ın kızı ile damadı Hz. Osman’ın arasındaki sevgi gibi olsun. Pırıl pırıl parlayan harikalar olsunlar.
Bu gençleri mesut kıl. Hz. İbrahim ile Hz. Hacer anamızı mesut kıldığın gibi. Çünkü sen, affedici ve bağışlayıcısın.
Ve yine bu gençlere Hz. Rahime anamız hürmeti için merhamet buyur, Eyyüb aleyhisselam’ın hanımına ve kendisine merhamet buyurduğun gibi. Çünkü Eyyüb, hem sabreden ve hem de üzülen bir kimse idi.
Allah’ım, bunların işlerini kolay kıl, ömürlerini bol eyle, rızklarını çoğalt. Çünkü sen, rızk verenlerin en hayırlısısın.
Yaratılışlarını güzel kıl, ahlaklarını iyi eyle, kendilerinden hayırlı nesiller meydana getir. Çünkü sen yaratıcıların en hayırlısısın.
Allah’ım şu kadına ve erkeğe hayırlı evlat nasip et, onlara kötü evlat verme, evlatlarını kıyamet gününde ana ve babalarına şefaatçi kıl. Küçüklük ve büyüklük zamanlarında ana ve babalarına iyilik yapmalarını nasip eyle.
Allah’ım, iyilik perdesiyle bizi perdele, nikahla bizi sefahatten ve çeşitli günahlardan koru. Çünkü sen, günahları örtücüsün. Şunların sırlarını meydana çıkarma. Günahlarını bağışla. Sen affedicisin, ey çokça affeden Allah.
Allah’ım, Ümmet-i Muhammed’i çoğalt ve işlerini kolaylaştır; resulün Hz. Muhammed (s.a.v.)’e ve onun ailesi ve ashabı hürmetine. Bütün peygamberlere selam ve Alemlerin rabbi Allah’a hamd olsun.

Bilinmeyen kelime:
1-) Ülfet: Yakınlık, alışkanlık.
2-) Faş: Açığa çıkmış, ortaya çıkmış, duyulmuş, yayılmış, çoğalmış, yaygınlaşmış.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir