Nass

Posted by

Nass (Nüsûs):
1-) Ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler.
2-) Fıkıh usulü ilminde manası açık ve meydanda olan ayet-i kerime ve hadis-i şerifler.
3-) Bir haberi kimden aldığını söyleyerek, en nihayet o haberi ilk söyleyene kadar nakledilişi ispat etmek.

Nass ile ilgili ayetler:
Arapça:
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (-1
مَلِكِ النَّاسِ (-2
إِلَهِ النَّاسِ (-3
مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (-4
الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (-5
مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ (-6
Okunuşu:
Bismi’llâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.
1- Kul e’ûzü birabbinnâs
2- Melikinnâs
3- İlâhinnâs
4- Min şerrilvesvâsilhannâs
5- Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi
6- Minelcinneti vennâs
Anlamı:
Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın izniyle
1- De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,
2- İnsanların hükümdarına,
3- İnsanların ilahına,
4- O sinsi vesvesecinin şerrinden.
5- O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar.
6- Gerek cinlerden, gerek insanlardan.

Nass ile ilgili kelimeler:
Delâlet-i nass: Nassın delaleti. Nass’da (Kur’ân-ı kerîm ve hadîs-i şerîfte) zikredilen şeyin hükmünün, müşterek (ortak) illet sebebiyle zikredilmeyen şey hakkında da sabit olduğuna delalet etmesi.
İktizâ-i nass: Ayet ve hadislerin gerektirdiği şey; nassın (âyet-i kerîme ve hadîs-i şerîfin) hükmünün anlaşılabilmesi ve istenilen mananın ortaya çıkması için sözün tamamına bakılarak gerekli hükmün taktir edilmesi.
İbâret-inass: Manaya delaleti bakımından lafzın dört kısmından biri. Nassın (âyet-i kerîme ve hadîs-i şerîfin) yalnız ibaresinden anlaşılan manaya delalet
İşâret-i nass: Nassın (âyet-i kerîme ve hadîs-i şerîfin) görünen manasından başka, ayrıca maksut olmayan, kastedilmeyen bir manayı da bildirmesi.
Mevrid-i nass: Nass ile gelen mesele. Nass olan yer. Kat’i delil olan husus.
Nass-ı hadis: Hadisin açık, gerçek ifadesi. Muhtemeli olmayan sağlam manaya delalet eden lafız.
Nassî:
1-) Nass’a ait. Her türlü şüphe ve tereddüdün ve tenkidin üstünde tutulacak şekilde olan kesinlik, kat’ilik, açıklık. Bedahet.
2-) Ayet ve hadisle doğruluğu sabit olan.
Nass-ı katı’: Manası açık olan Kuran ayetlerinden delil olarak gösterilen ayet.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir