Namazdan sonra okunacak dua

Posted by

Namazdan sonra okunacak dua :

“Elhamdulillâhi rabbi’l-âlemîn ve’l-âkibetu li’l-muttakîn ve’s-sâlatu ve’s-selâmu alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn.

Allâhumme rabbenâ yâ rabbenâ tekabbel minnâ salâtenâ (ve sıyâmenâ) ve kıyâmenâ ve kırâetenâ ve tesbihanâ ve tehlîlenâ ve tadarru’anâ ve tememmim taksîrâtinâ ve lâ tadrib bihâ vucûhenâ yâ mevlânâ.

Allâhumme sellimnâ ve sellim dînenâ ve lâ teslub vakte’n-nez’î îmânenâ ve lâ tusallit aleynâ men lâ yerhamunâ verzuknâ hayrayi’d-dunyâ ve’l-âhirah. İnneke alâ kulli şey’in kadîr. Yâ muhavvile’l-havli ve’l-ahvâl havvil hâlenâ ilâ ahseni’l-hâl.

Allâhumme inneke afuvvun tuhibbu’l-afve fa’fu annî yâ hafiyye’l-eltâf neccinâ nehâf.

Allâhummerzuknâ fıkhen fi’d-dîn ve ziyâdeten fi’l-ilmi ve kifâyeten fi’r-rizki ve sıhhaten fi’l-bedeni ve tevbeten kable’l-mevti ve râhaten inde’l-mevti ve mağfireten ba’de’l-mevti ve duhûlen fi’l-cenneti ve afiyeten fi’d-dunyâ ve’l-âhirah.

Allâhumme rabbenâ âtinâ fi’d-dunyâ heseneten ve fi’l-âhirati heseneten ve kınâ azabe’n-nâr.

Allâhumme rabbenağfir lî ve livâlideyye ve li’l-muminine yevme yekûmu’l-hisâb. Subhâne rabbike rabbi’l-izzet’i ammâ yasifûn, ve selâmun ale’l-murselîn, ve’l-hamdu lillâhi rabbi’l-âlemîn.”

Anlamı :
“Hamd alemlerin rabbine , sonuç Allah’tan korkanlara, salat ve selam, efendimiz Muhammed’e ve onun evladına ve ashabına olsun.

Allah’ım! Rabbimiz! namazımızı, ayakta duruşumuzu, eğilişimizi, secdeye varışımızı, oturuşumuzu, teşehhüdümüzü tesbih ve tehlillerimizi, yalvarışlarımızı kabul eyle.

Allah’ım! Bizi dinimizi koru, ölüm anında imanımızı muhafaza eyle, bize acımayanları bize musallat eyleme, bize dünyanın ve ahiretin iyiliğini ver. Doğrusu Sen her şeye kadirsin. Ey halleri çeviren! Halimizi en güzel hale çevir. Allah’ım! Sen affedicisin, affı seversin, beni affet. Ey lutufları gizli olan ilahımız! Bizi korktuklarımızdan kurtar. Allah’ım! Bize dinde bilgi, çok ilim, yetecek kadar rızk, bedende sağlık, ölmeden önce tövbe, ölürken rahatlık, öldükten sonra cennete girme, dünyada ve ahirette afiyet ihsan eyle.

Allah’ım! Rabbimiz! Bize dünyada de, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru.

Allah’ım! Hesap gününde beni, anamı, babamı ve bütün müminleri koru. Onların koştukları sıfatlardan münezzeh olan rabbin yücedir. Selam peygamberlere, hamd da alemlerin rabbinedir.”

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir