Mezhepler nasıl oluşmuştur?

Posted by

Mezhepler nasıl oluşmuştur?

Mezhep kelimesi itibarı ile “gidilen yol” anlamına gelmektedir. Istılahta ise “dinin asli veya fer’i hükümlerin dayandığı delilleri bulmakta ve bunlardan hüküm çıkarıp yorumlamakta alimlerin ortaya koyduğu görüşlerin tamamı veya belirledikleri sistem” diye tanımlanır. Tanımdaki asli hükümler dinin inanç esaslarını, fer’i hükümler ise ibadetler ve insanlar arası münasebetleri kapsamaktadır. Dolayısıyla asli hükümleri konu edinen mezheplere itikadi mezhepler mezhepler, diğerlerine ise fıkhi/ameli mezhepler adı verilmektedir.

Mezhepler dinin inanç ve amel olanına ait ortaya koyduğu hükümleri anlama, yorumlama ve ifade tarzını anlatmaktadır. Başlangıçta dini hükümleri anlama noktasında ortaya konan ilmi çabalar zamanla sistemleşerek ekolleri ve mezhepleri meydana getirmişlerdir. Dolayısıyla müçtehidlerin, dini anlama kapasitesi, ilmi birikimi ve sosyal çevre gibi değişik etkenler farklı anlayışları ortaya çıkarmış ve bu anlayışlar zaman içinde sistemleşerek bugün mezhep adını verdiğimiz yapıları ortaya çıkarmıştır.

Bilinmeyen kelimeler:
1-) Istılah:
a- Bir bilim ya da sanatta kullanılan sözcük terim.
b- Genel bilinen anlamından başka özel bir anlamda kullanılan sözcük.
c- Herkesin anlamadığı, konuşmada kullanılmaz, garip ve karışık sözcük.
2-) İtikadi: İtikatle, inanla ilgili.
3-) Fıkhi: Fıkıhla ilgili.
4-) Müctehid: Kuran ayetleri ile Peygamber sözleri olan hadislerden hüküm çıkarmak gücünde olan bilgin.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir