Mezhep

Posted by

Mezhep nedir?:
Mezhep, büyük din müctehidlerinin edille-i Şer’iyyeden çıkardıkları meseleler ve hükümler topluluğudur. Peygamberimiz (S.A.V.) hayatta iken Müslümanlar her türlü meselelerini Peygamber Efendimizden, ondan sonra ise Sahabe-i Kiramîn büyüklerinden sorup öğreniyorlardı. Mezhep imamları dini meseleleri Sahabe-i Kiram’dan ve tabiinden öğrenmişler ve bunları bir araya toplamışlardır. Ayet-i kerime, hadis-i şerif ve icma’da bulunmayan hususlarda da kendi görüşlerini yani ictihadlarını bildirmişler, böylece mezhepler meydana gelmiştir.

Ehl-i Sünnet ve cemaat mezhebinin itikatta imamları ikidir:
1-) İmam Ebû Mansûr Mâtürîdî hazretleri:
Türkistan’da, Semerkand şehrinin Mâtürid köyünde doğmuş (doğum tarihi ile ilgili muhtelif tarihler vardır H 248/ M 862, H 238/ M 852, H 233/ M 844 ve H 232-247 arası) ve Hicri 333 (M 944) tarihinde Semerkand’da vefat etmiştir.
2-) İmam Ebü’l-Hasan Eş’arî hazretleri:
Hicri 260 / M 874 veya H 266 / M 879 tarihinde Basra’da doğmuş, H 324 / M 935 veya
H 330 / M 941 tarihinde Bağdat’ta vefat etmiştir.

Ehl-i Sünnet ve cemaatin amelde mezhebi dörttür:
1-) Hanefî Mezhebi:
İmamı, İmam-ı Â’zam Ebû Hanîfe hazretleridir. Adı Nu’mân, babasının adı Sâbit’tir. Hicri 80 / Miladi 699 tarihinde Kûfe’de doğmuş, Hicri 150 / Miladi 767 tarihinde Bağdat’ta vefat etmiştir.
2-) Mâlikî Mezhebi:
İmamı. İmam Mâlik bin Enes hazretleri Hicri 90-93 / Miladi 209-211 tarihinde Medîne-i Münevvere’de doğmuş ve Hicri 179 / Miladi 795 tarihinde yine Medîne-i Münevvere’de vefat etmiştir.
3-) Şafiî Mezhebi:
İmamı, İmamMuhammed bin İdrîs-i Şâfiî hazretleridir. Hicri 150 / Miladi 767 tarihinde Gazze’de doğmuş, Hicri 204 / Miladi 820 tarihinde Mısır’da vefat etmiştir.
4-) Hanbelî Mezhebi:
İmamı, İmam Ahmed bin Hanbel hazretleridir. Hicri 164 / Miladi 780 tarihinde Bağdat’ta doğmuş. Hicri 241 / Miladi 855 tarihinde yine Bağdat’ta vefat etmiştir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir