Kuran’da geçen Esmaül Hüsnalar

Posted by

Kuranda geçen esmalar

1-) Allah
2-) Rahman: Bağışlayan, esirgeyen.
3-) Rahîm: Bağışlayan, acıyan.
4-) Rab: Her şeyin sahibi.
5-) Melik: Görünen ve görünmeyen alemlerin sahibi.
6-) Muhît: Her şeyi çepeçevre kuşatan.
7-) Kadir: Her şeye gücü yeten.
😎 Alîm: Hakkıyla bilen.
9-) Hakîm: Bütün iş ve emirleri yerinde olan.
10-) Tevvab: Kullarını tövbeye sevk eden ve tövbeleri bol bol kabul eden.
11-) Bari: Yaradan.
12-) Basîr: Her şeyi gören.
13-) Velî: Yardımcı, dost.
14-) Nasır: Yardımcı.
15-) Vasi: İlim ve merhameti her şeyi kuşatan.
16-) Bedi: Eşi ve örneği olmayan, sanatkarane yaratan.
17-) Semi: Her şeyi işiten.
18-) Aziz: Yenilmeyen, eşsiz galip
19-) İlâh: Yegane mabut.
20-) Vahid: Bölünüp parçalara ayrılmayan, benzeri bulunmama anlamında tek.
21-) Rauf: Merhametli, şefkatli.
22-) Şâkir: İyiliğe karşı mükafat veren.
23-) Gafur: Bütün günahları bağışlayan.
24-) Karîb: Kullarına çok yakın.
25-) Halim: Acele ve kızgınlıkla acele hareket etmeyen.
26-) Habîr: Her şeyden haberdar olan.
27-) Hayy: Ebedi diri.
28-) Kayyum: Her şeyin varlığı kendisine bağlı olup kainatı idare eden.
29-) Âlî: Şeref ve hükümranlık bakımından en yüce, aşkın.
30-) Azîm: Zat ve sıfatlarının mahiyeti anlaşılamayacak kadar ulu.
31-) Ganî: Her şeyden müstağni, kendi dışındaki her şey O’na muhtaç,
32-) Hamid: Övülmeye layık.
33-) Vehhâb: Karşılıksız bol bol veren.
34-) Camı: Toplayıp düzenleyen, kıyamet günü hesaba çekmek için mahlukatı toplayan.
35-) Kâim: İşleri tedbir edip, ayakta tutan.
36-) Malîkü’l Mülk: Mülkün sahibi.
37-) Şehîd: Her şeyi gözetleyerek bilen.
38-) Nasır: Yardım eden.
39-) Vekîl: Güvenilip, dayanılan.
40-) Rakîb: Gözetleyip kontrol eden.
41-) Hasîb: Kullarına yeten ve onları hesaba çeken.
42-) Kebîr: Zat ve sıfatları anlaşılamayacak kadar büyük, ulu.
43-) Afûv: Hiçbir sorumluluk kalmayacak şekilde günahları affeden.
44-) Mukît: Bedenlerin ve ruhların gıdasını yaratıp veren, bilip gücü yeten ve koruyan.
45-) Rezzâk: Mahlukatın beden ve ruhlarının gıdasını yaratıp veren.
46-) Fâtır: Yoktan var eden.
47-) Kahir: Yenilmeyen, yegane galip.
48-) Kâdîr: Her şeye gücü yeten, yegane kudret sahibi.
49-) Hak: Fiilen var olan, mevcudiyeti ve uluhiyyeti gerçek olan.
50-) Âlimü’l-Gaybi Ve’ş-Şehadeti: Gizliyi de açığı da bilen.
51-) Halîk: Takdirine uygun yaratan.
52-) Latîf: Yaratılmışların ihtiyacını en ince noktasına kadar bilen sezilmez yollarla karşılayan.
53-) Hakem: Hüküm veren.
54-) Sâdık: Doğru söyleyen.
55-) Mevlâ: Gerçek dost, sahip.
56-) Kavi: Her şeye gücü yeten, kudretli.
57-) Hafız: Koruyan gözeten.
58-) Mucîb: İstek ve arzulara karşılık veren.
59-) Mecîd: Şanlı, şerefli.
60-) Vedûd: Çok seven ve sevilen.
61-) Müsteân: Sığınılan.
62-) Gâlib: Yegane galebe sahibi.
63-) Kahhar: Yenilmeyen, yegane galip.
64-) Hafîz: Koruyup gözeten.
65-) Müteâlî: İzzet ve şeref, hükümranlık bakımından yüce, aşkın.
66-) Valî: Kainata hakim olup onu yöneten.
67-) Şedîd: Azabı çetin ve şiddetli
68-) Varis: Varlığının sonu olmayan.
69-) Hallak: Hakkıyla yaratan.
70-) Kefîl: Bütün işleri üzerine alan yegane varlık.
71-) Muktedir: Her şeye gücü yeten, kudretli.
72-) Hafi: Lütufkar.
73-) Gaffar: Çok bağışlayan, daima affeden.
74-) Hadî: Yol gösteren, hidayete erdiren
75-) Mübîn: Apaçık gerçek olan.
76-) Nur: Nurlandıran, nur kaynağı.
77-) Kerîm: Her türlü fazilete sahip olan, kerem sahibi.
78-) Müntekîm: Suçluları cezalandıran.
79-) Fettah: İyilik kapılarını açan, en güzel hakem, fatih.
80-) Şekûr: Az bir iyiliğe karşı çok mükafat veren.
81-) Kâfî: Her şeye kafi gelen.
82-) Gâfir: Bağışlayan.
83-) Rafiu’d-Derecât: Dereceleri yükselten.
84-) Zu’l-Arş: Arş sahibi.
85-) Muhyî: Hayat, can veren.
86-) Rezzak: Her türlü rızkı veren, ruhu, bedeni rızklandıran.
87-) Zu’l-Kuvva: Güç, kuvvet ve kudret sahibi.
88-) Metin: Her şeye gücü yeten, yegane kudret sahibi.
89-) Ber: İyilik eden, vaadini yerine getiren.
90-) Melik: Gayb ve şühud alemlerin sahibi.
91-) Zû’l-Celâlî Ve’l-İkrâm: Azamet ve ikram sahibi.
92-) Evvel: Varlığının başlangıcı olmayan.
93-) Âhîr: Varlığının sonu olmayan.
94-) Zahir: Varlığını ve birliğini belgeleyen bir çok delilin bulunması açısından aşikar.
95-) Bâtın: Zatının görülmemesi ve mahiyetinin anlaşılmasının mümkün olmaması bakımından gizli olan.
96-) Kuddüs: Her türlü eksiklikten münezzeh olan.
97-) Selâm: Esenlik ve barış veren.
98-) Mü’mîn: Güven veren ve güvenilip dayanılan, vaadi hak.
99-) Müheymin: Kainatın bütün işlerini tedbir edip, yöneten.
100-) Cebbar: İradesi baskı altında olmayan, her durumda yürüten, yaratılmışların halini iyileştirip gözeten.
101-) Mütekebbir: Azamet ve yüceliğini izhar eden.
102-) Musavvir: Şekil veren, nitelik ve özellik kazandıran.
103-) Âlâ: Yüce.
104-) Ekrem: Kerem sahibi.
105-) Ahad: Benzerinin bulunmaması, parçalanmaması itibariyle tek.
106-) Samed: Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, her şeyden müstağni, arzu ve ihtiyaçları, sebebiyle herkesin yöneldiği ulular ulusu, müstağni.
Bilinmeyen kelime:
Şühud:
a- Hazır bulunup görme.
b- Gözle görünecek halde biçimlenme. Görünme.
c- Şahitler, tanıklar.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir