Kuran ayetlerinde Allah’ın isim ve isim tamlamaları

Posted by

Kuran ayetlerinde Yüce Allah’ın isimleri isim veya isim tamlamaları şeklinde geçmektedir.

1-) el-A’lâ: En yüce, en şerefli.
2-) el-A’lem: Her şeyi en iyi bilen.
3-) el-Alî: Şanı, şerefi, izzeti ve kudreti yüce olan.
4-) el-Âlim: Bilen, anlayan, tanıyan.
5-) el-Alîm: Her şeyi çok iyi bilen.
6-) el-Âhir: Varlığının sonu olmayan, ölümsüz, ebedi ve baki.
7-) el-Akrab: Bilmesi, görmesi, duyması, haberdar olması ve yardım etmesi açısından insanlara en yakın olan.
😎 el-Azîm: Zatı, isim, sıfat ve fiilleri itibariyle pek ulu, büyük, yüce.
9-) el-Azîz: Üstün, güçlü, kuvvetli, galip, şerefli, değerli, melik.
10-) el-Bâri: Yaratan, örneği olmadan varlıkları icat eden.
11-) el-Basîr: Aydınlık ve karanlıkta küçük ve büyük her şeyi gören.
12-) el-Bâtın: Mahiyeti akıl ile idrak olunamayan, hayal ile tahayyül edilemeyen, her şeyin iç yüzünü, sırlarını bilen.
13-) el-Berr: İyilik eden, çok lütufkar, çok merhametli, çok şefkatli.
14-) Câ’ılûn: Yaratan, var eden, bir varlıktan başka bir varlık yapan.
15-) el-Cebbâr: Emir ve yasaklarını, hüküm ve kararlarını kullarına yaptırmaya gücü yeten, azgın ve zalimleri kahredici, dertlere derman olan, yaraları sarıp onaran, yaratıklarının hallerini düzelten.
16-) el-Ebkâ: Verdiği nimetler sürekli ve hep kalıcı olan.
17-) el-Ehad: Eşi, benzeri ve ikincisi bulunmayan bir tek, yegane.
18-) el-Ekrem: En çok ikram eden.
19-) el-Evvel: Öncesi olmayan, yaratılmamış, ezeli ve kadim tek varlık.
20-) Fâil(ûn): Yapan, yaratan, var eden.
21-) el-Fettâh: İyilik kapılarını açan, en adil hüküm veren.
22-) el-Ğaffâr: Çok affeden, çok bağışlayan, günah ne kadar çok olursa olsun yine bağışlayan.
23-) el-Ğafûr: Çok affeden, çok bağışlayan.
24-) el-Ğanî: Zengin, hiçbir şeye muhtaç olmayan.
25-) el-Habîr: Her şeyden haberdar olan, gizli aşikar her şeyi bilen, haber veren.
26-) el-Hâdi: Hile yapanları cezalandıran.
27-) el-Hâdî: Hidayet eden, doğru yolu gösteren.
28-) el-Hafî: Çok ikram eden, son derece iyilik ve lütuf sahibi, her şeyi bilen, duaları kabul eden.
29-) Hâfiz(ûn): Koruyup gözeten.
30-) el-Hafîz: Varlıkları yok olmaktan koruyan.
31-) el-Hakîm: Hikmet sahibi, her işi, emri ve yasağı yerli yerinde olan.
32-) el-Hâkim: Hükmeden, karar veren, haklıyı haksızı ayıran.
33-) el-Hakem: Hüküm veren, son kararı veren.
34-) el-Hakk: Varlığı, ilah ve rab oluşu hak olan, eşyayı var eden, hakkı ızhar eden, mülk sahibi, yok olmayan, varlığında şüphe bulunmayan, adil.
35-) el-Halîm: Çok sakin, hemen öfkelenmeyen, acele etmeyen, teenni ile hareket eden.
36-) el-Hallâk: Mükemmel yaratan, devamlı yaratan.
37-) el-Hasîb: İnsanlara yeten, insanların yaptıklarını koruyup hesaba çeken.
38-) Hâsib(în): İnsanları sorgulayan, hesaba çeken.
39-) el-Hayr: Hayırlı olan, faydalı olan, iyilik eden.
40-) el-İlâh: Mabut, Tanrı.
41-) el-Kadîr: Çok güçlü, çok kuvvetli, istediğini istediği gibi eksiksiz, kusursuz ve tam yapabilen.
42-) el-Kâdir: Güçlü, kuvvetli, her şeye gücü yeten.
43-) el-Kâfî: Kullarına yardım eden, vekil olan, yol gösteren, yaptıklarını bilen, gören, haberdar olan ve hesaba çeken.
44-) el-Kahhâr: Yenilmeyen, daima galip gelen.
45-) el-Kâhir: Galip gelen, zelil eden, güçlü, her şeyi kuşatan, yaratıklarını dilediği gibi yöneten.
46-) el-Kâim: Varlıkları görüp gözeten, koruyan, yöneten.
47-) el-Karîb: Af, mağfireti, rahmeti, bilmesi, görmesi ve duyması itibariyle kullarına yakın olan.
48-) el-Kâşif: Azap, sıkıntı, bela ve dertleri gideren.
49-) Kâtib(ûn): İnsanların yaptıklarını yazan.
50-) el-Kavî: Kuvvetli, kudretli, her şeye gücü yeten.
51-) el-Kayyûm: Zatı ile kaim olana, ezeli ve ebedi, her şeyin varlığı kendisine bağlı, uykusu ve uyuklaması olmayan, varlıkları yöneten, koruyan, ihtiyaçlarını üstlenen.
52-) el-Kebîr: Zatı, isim ve sıfatları, şanı ve şerefi, kadri ve kıymeti, değer ve izzeti pek yüce, ulu ve büyük.
53-) el-Kerîm: Değerli, şerefli, çok nimet veren, nimet ve ihsanı bol olan.
54-) el-Kuddûs: Her türlü çirkinlik, noksanlık ve ayıplardan uzak, tertemiz, bütün kemal sıfatları kendisinde toplayan, güzellik, iyilik ve ihsanlarıyla övülen.
55-) el-Latîf: Yaratıklara karşı yumuşak, çok merhametli, çok lütufkar, ihsan sahibi, insanlara hak ettiklerinden fazlasını veren her şeyin detayını, sırlarını en iyi bilen, işleri çok hassas düzenleyen, gözle görülmeyen.
56-) Mâhid(ûn): Yeryüzünü yaratıkları için elverişli, yarayışlı ve faydalı olarak yaratan.
57-) el-Mâlik: Bütün varlıkların sahibi.
58-) el-Mecîd: Çok şerefli, çok itibarlı.
59-) el-Melik: Bütün varlıkları yöneten, dilediğini yapan, dilediği gibi hükmeden.
60-) el-Melîk: Çok mülkü olan, her şeyin sahibi ve maliki, onları terbiye edip yetiştiren, mülk ve güç veren.
61-) el-Metîn: Çok kuvvetli, çok dayanıklı, acizliği, zafiyeti ve gevşekliği olmayan.
62-) el-Mevlâ: Dost, yardımcı, görüp gözeten.
63-) Mu’azzib(în): Suç işleyenleri, zalimleri, günahkarları cezalandıran.
64-) el-Mu’ızz: İzzet ve şeref, güç ve kuvvet, itibar ve şerefli kılan, aziz yapan.
65-) el-Muhric: Bir şeyi açığa çıkaran, bir varlıktan başka bir varlık var eden, gizli şeyleri ortaya çıkaran.
66-) el-Muhît: İlim ve kudretiyle her şeyi kuşatan, her şeye muttali olan.
67-) el-Mukît: Her şeye gücü yeten, rızk veren, yapılanları bilen, koruyan, mükafat veren.
68-) el-Muktedir: Güçlü, kuvvetli, istediğini istediği gibi yapan.
69-) el-Musavvir: Yaratıklara şekil ve özellik veren.
70-) Mûsi(‘ûn): Gökleri genişleten.
71-) el-Mübîn: Varlığı aşikar olan, hakkı ızhar eden, gerçeği beyan eden.
72-) Mübrim(ûn): Hile ile kötülük yapmaya karar verenleri bilen, onların bu kötülüklerini boşa çıkaran, onları kesin olarak cezalandıran.
73-) Mübtelî(n): Deneyen, imtihan eden, gizli olanları açığa çıkaran.
74-) el-Mücîb: Duaları, istekleri, dilekleri kabul eden, ihtiyaçları karşılayan, sıkıntıları gideren.
75-) el-Müheymin: İnsanların bütün yaptıklarını bilen, koruyan, görüp gözeten.
76-) el-Mühlik: İsyan eden, azan, günaha dalan ve zulmeden fert ve toplumları helak eden.
77-) el-Mü’min: Yaratıklarına güven veren.
78-) el-Müneccî: Sıkıntı, bela ve azaptan kurtaran.
79-) el-Münezzil: Nimet veren, su, sekinet, melek, kitap ve Peygamber indiren.
80-) el-Münîr: Işık veren, aydınlatan.
81-) Münşi'(ûn): İcat eden, inşa eden, yapan, örneksiz olarak yaratan.
82-) Müntekım(ûn): Suçluları cezalandıran.
83-) Münzil(în): Melek, kitap, su ve sekinet indiren, nimet veren.
84-) Münzir(în): Kullarına fayda ve zarar veren şeyleri bildiren; inkar ve isyan edenlerin akıbetinin kötü olduğunu haber vererek onları bu davranışlardan sakındıran ve azabı ile korkutan.
85-) Mürsil(în): Vahiy, peygamber, bol yağmur, aşılayıcı rüzgar, koruyucu melek, asiler için yıldırımlar ve afetler gönderen.
86-) el-Müste’ân: Kendisinden yardım istenen, kendisine sığınılan.
87-) Müstemi(ûn): Sesleri işiten, duyan.
88-) el-Müte’âl: Aşkın, pek yüce, ulu, eksik ve noksanlıklardan beri olan.
89-) el-Mütekebbir: İhtiyaç ve noksanlığı gerektiren her şeyden münezzeh, pek yüce ve ulu.
90-) el-Müteveffî: Yaratıkların canlarını alan.
91-) en-Nâsır: Yardım eden.
92-) en-Nesîr: Çok yardım eden, sürekli yardım eden.
93-) er-Râfi: Peygamber ve Müminlerin itibar, şan ve şereflerini artıran, göğü yükselten.
94-) er-Rahîm: Çok merhametli.
95-) er-Rahmân: Çok merhametli.
96-) er-Rakîb: İnsanların hallerini, sözlerini, yaptıklarını ve davranışlarını bilen, haberdar olan, murakabe edip koruyan.
97-) er-Raûf: çok merhametli, çok şefkatli, çok acıyan.
98-) er-Rezzâk: Bol nimet, maddi ve manevi rızk veren.
99-) Sâdık(ûn): Söz, iş, vaat ve vadinde doğru olan, her sözünü ve vadini yerine getiren.
100-) es-Samed: Her şeyin kendisine muhtaç olduğu, yöneldiği, her dilek ve isteğin merci; hiç eksiği, kusuru ve ihtiyacı olmayan ulu, şanlı, dosdoğru, adil ve güvenilir olan.
101-) es-Selâm: Eksiklik, acizlik, hastalık, ölüm ve benzeri şeylerden salim olan kullarına güven ve selamet veren.
102-) es-Semî: Her sözü, bütün konuşulanları en iyi işiten, duyan.
103-) Şâhid(în): Bilen, muttali olan, her şeye tanık olan.
104-) eş-Şâkir: Verdiği nimetlere şükreden ve çalışan kimseyi ödüllendiren.
105-) eş-Şefî: Müminlerin yar ve yardımcısı, azap ve sıkıntılardan koruyucusu olan.
106-) eş-Şehîd: Her şeye muttali olan, gören, bilen, haberdar olan, her yerde hazır nazır olan, hiçbir şey kendisinden gizlenemeyen, bütün sırlara vakıf olan, her şeyi murakabe eden.
107-) eş-Şekûr: İbadet eden kullarının mükafatlarını bolca veren, az çok her itaati ödüllendiren.
108-) eş-Şey: Var olan, mevcut.
109-) et-Tevvâb: Sürekli tövbeleri kabul eden.
110-) el-Vâhid: Zatında, isim ve sıfatlarında eşi ve benzeri bulunmayan, tek olan.
111-) el-Vâlî: Koruyup gözeten, yardım eden, işleri deruhte eden.
112-) el-Vâris: Bütün varlıkların sahibi, baki ve ebedi olan, her şey kendisine dönen.
113-) el-Vâsi: Güçlü, kuvvetli, ilim ve merhameti her şeyi kuşatan, bütün yaratıklara rızık veren, nimet ve ihsanı bol olan.
114-) el-Vedûd: Müminleri çok seven, kulları tarafından çok sevilen.
115-) el-Vehhâb: Karşılıksız çok nimet veren, ikram ve ihsanda devamlı olan, lütfu, ihsanı ve rahmeti bütün kulları kuşatan.
116-) el-Vekîl: Güvenilen, koruyan, yardım eden, görüp gözeten, her şeyin maliki ve yöneticisi olan.
117-) el-Velî: Dost, seven, görüp gözeten, yardım eden.
118-) ez-Zâhir: Varlığı her şeyden aşikar olan, her şeye galip gelen, her şeyden yüce olan.
119-) Zâri'(ûn): Ekinleri, bitkileri yetiştiren, büyüten.
120-) Hüvallâhüllezî lâ ilâhe illâ hû: Kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah.

İsim tamlamaları:
1-) Adüvvün li’l-kâfirîn: Kafirlerin düşmanı.
2-) Âhizün bi nâsiyetihi: Suçluları cezalandıran.
3-) Ahkemü’l-hâkimîn: Hüküm verenlerin en adili.
4-) Ahsenü’l-hâlikîn: Yaratanların, takdir ve tasvir edenlerin en iyisi.
5-) Âlimü’l-ğaybi: Gaybı bilen.
6-) Allâmü’l-ğuyûb: Görünmeyenleri çok iyi bilen.
7-) Bâliğu emrihi: Emri, hükmü hedefine ulaşan, kararını infaz eden.
😎 Bedî’u’s-semâvâti ve’l-ard: Gökleri ve yeri örneği olmadan yaratan.
9-) Berîü’n mine’l-müşrikîn: Müşriklerden beri, uzak olan.
10-) Câmi’u’n-nâs: Kıyamette insanları bir araya toplayan, Cem eden.
11-) Ehlü’l-mağfire: Mağfiret ehli, affedici.
12-) Ehlü’t-takvâ: Azabından korkup sakınmaya, korunmaya layık olan.
13-) Erhamü’r-râhımîn: Merhamet edenlerin en merhametlisi.
14-) Esdaku hadisen: En doğru sözlü.
15-) Esdeku kîlen: En doğru sözlü.
16-) Esra’u ferahan: Kullarının tövbesine çok sevinen.
17-) Esra’u mekren: Hile ve tuzak kuranları en sür’atli bir şekilde cezalandıran.
18-) Esra’u’l-hâsibîn: Hesap soranların, hesap görenlerin en sür’atlisi.
19-) Eşeddü be’sen: Çok şiddetli cezalandıran.
20-) Eşeddü ferahan: Kulunun tövbesine çok sevinen.
21-) Eşeddü kuvveten: Çok kuvvetli, çok güçlü.
22-) Eşeddü tenkîlen: Çok şiddetli cezalandıran.
23-) Fa’âlü’n-limâ yürîd: Dilediğini yapan.
24-) Fâliku’l-abbi ve’n-nevâ: Çekirdek ve taneleri çatlatan, yarıp açan.
25-) Fâliku’l-ısbâh: Karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran.
26-) Fâtıru’s-semâvâti ve’l-ard: Yeri ve gökleri yaratan.
27-) Gâlib’ün ‘alâ emrihî: Emirinde işinde ve hükmünde galip olan.
28-) Ğâfirü’z-zenbi: Günahları bağışlayan.
29-) Hâliku külli şey’in: Her şeyin yaratıcısı.
30-) Hayru’l-fâsılîn: Hükmedenlerin, haklı ile haksızı ayırt edenlerin en hayırlısı.
31-) Hayru’l-fâtihîn: Hükmedenlerin, nimet verenlerin, hayır kapılarını açanların en hayırlısı.
32-) Hayru’l-ğâfirîn: Bağışlayanların en hayırlısı.
33-) Hayru’l-hâkimîn: Hüküm ve karar verenlerin en hayırlısı.
34-) Hayru’l-mâkirîn: Hile ile kötülük yapanları bilemeyecekleri, anlayamayacakları cihetlerden daha şiddetli cezalandıran.
35-) Hayru’l-münzilîn: Nimet verenlerin, ikram edenlerin en hayırlısı.
36-) Hayru’l-vârisîn: Varislerin en hayırlısı.
37-) Hayru’n-nâsırîn: Yardım edenlerin en hayırlısı.
38-) Hayru’r-râhımîn: Merhamet edenlerin en hayırlısı.
39-) Hayru’r-râzkîn: Rızk, nimet verenlerin en hayırlısı.
40-) Hayrun hâfizan: En iyi koruyup gözeten.
41-) İlâhü’n-nâs: İnsanların ilahı.
42-) Kâbilü’t-tevb: Tövbeleri kabul eden.
43-) Kâşifü’l-azâb: Azabı, sıkıntıyı, derdi kaldıran.
44-) Mâlikü yevmiddîn: Hesap gününün maliki, sahibi.
45-) Mâlikü’l-mülk: Bütün mülkün sahibi.
46-) Meliki’n-nâs: İnsanların meliki.
47-) Mûhinü keydi’l-kâfirîn: Kafirlerin tuzağını zayıflatan, boşa çıkaran.
48-) Muhîtü’n bi’l-kâfirîn: Kafirleri kuşatan.
49-) Muhyîl-mevtâ: Ölüleri dirilten.
50-) Muhzî’l-kâfirîn: Kafirleri rezil rüsva eden.
51-) Mütimmü nûrihi: Nurunu, dinini tamamlayan.
52-) Nûru’s-semâvâti ve’l-ard: Gökleri ve yeri aydınlatan.
53-) Rabbü külli şey’in: Her şeyin rabbi.
54-) Rabbü’l-âlemîn: Alemlerin rabbi.
55-) Rabbü’l-ard: Yeryüzünün rabbi.
56-) Rabbü’l-arş: Arşın rabbi.
57-) Rabbü’l-felak: Sabahın rabbi.
58-) Rabbü’l-ızzeti: Kudret ve şeref sahibi.
59-) Rabbü’n-nâs: İnsanların rabbi.
60-) Rabbü’s-semâvâti: Göklerin rabbi.
61-) Rabbü’ş-şi’râ: Şira yıldızının sahibi.
62-) Refî’u’d-derecât: Manevi dereceleri ve gökleri tabaka tabaka yükselten.
63-) Semî’u’d-du’â: Tövbeleri ve duaları duyan ve kabul eden.
64-) Serîu’l-hısâb: Hesabı, sorgulaması çok sür’atli olan.
65-) Şedîdü’l-‘azâb: Azabı, cezalandırması çok şiddetli olan.
66-) Şedîdü’l-‘ıkâb: Çok hızlı cezalandıran.
67-) Şedîdü’l-mihâl: Cezası, azabı, kuvveti çok şiddetli olan.
68-) Vâsi’u’l-mağfire: Bağışlaması, mağfireti bol olan.
69-) Zü’l-fadli’l-azîm: Çok ikram sahibi.
70-) Zî’t-tavl: Lütuf, bağış, ikram, ihsan, af ve bağış sahibi.
71-) Zü’l-ikrâm: İkram sahibi.
72-) Zû fadlin ale’l-âlemîn: Alemlere nimet veren.
73-) Zû fadlin ale’n-nâs: İnsanlara ikram eden.
74-) Zû-intikam: İntikam sahibi, asileri, zalimleri cezalandıran.
75-) Zü’l-‘ıkâb: Suçluları, günahkarları, zalimleri cezalandıran.
76-) Zü’l-Arş: Arş’ın sahibi.
77-) Zü’l-celâl ve’l-ikrâm: Azamet ve kibriya, ikram ve ihsan sahibi.
78-) Zü’l-kuvveti: Güç ve kuvvet sahibi.
79-) Zü’l-mağfire: Af ve bağış sahibi.
80-) Zü’l-me’âric: Bütün derecelerin sahibi.
81-) Zü’r-rahmeti: Merhamet sahibi.
Bilinmeyen kelime:
1-) Izhar-İzhar:
a- Gösterme, ortaya çıkarma.
b-) Yalandan gösterme , satış.
2-) Sekinet-Sekine:
a- Karar, rahat dinlenme.
b- Yürek rahatlığı, kafa dinçliği, inanç.
c- Beni İsrail’e ihsan olunan bir mucize.
3-) Kibriya:
a- Büyüklük, ululuk.
b- Tanrı.

One comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir