İstiğfar duaları

Posted by

İstiğfar duaları
1. Dua
İstifar duası
Arapça:
İstiğfar duası
Okunuşu:
“Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe’l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve, El-hayyü’l-kayyûmü ve etûbü ileyhi. Ve nes-elühü’t-tevbete ve’l-mağfirete ve’l-hidâyete lenâ, innehû, hüve’t-tevvâbü’r-rahîm. Tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ.”

Anlamı:
Mağfiretini talep ediyorum Allah’ım! Bağışlamanı diliyorum Rabbim! Kusur ve günahlarımdan beni tertemiz kılmanı istiyorum Yüce Mevlam!
(Bir aciz kul olarak ben) Kerim olan, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan, daima diri (el-Hayy) ve her şeyin kendisiyle ayakta durduğu ve varlığını sürdürdüğü (el-Kayyûm) Yüce Rabbimin mağfiretini (bağışlamasını) niyaz ederim. O’na yönelir ve Yüce Zatın dan bizlere tövbe, mağfiret ve hidayet lütfetmesini talep ederim. Zira tövbeleri kabul eden ve kullarına son derece merhametli olan O’dur. Kendi nefsine zulmeden ve ölmeye de, hayatta kalmaya da, yeniden dirilmeye de kendi iktidarı olmayan aciz bir kul olarak Rabbime tövbe ederim.

2. Dua
Seyyidül İstiğfar Duası
Arapça:
Seyidül istiğfar
Okunuşu:
“Allahümme ente Rabbî lâ ilâhe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene âlâ ahdike ve va’dike mesteta’tü eûzü bike min şerri mâ sana’tü ebûu leke bi-ni’metike aleyye ve ebûu bi-zenbî fağfir lî feinnehû lâ yağfirü’z-zünûbe illâ ente.”

Anlamı:
“Ey Allah’ım! Sen benim Rabbimsin. Sen’den başka ilah yoktur. Beni Sen yarattın ve ben Sen’in kulunum. Ve ben iman ve ubudiyetimde/kulluğumda gücüm yettiği kadar Sen’in ahd ü misakın üzereyim. Ya Rabbi! Yaptıklarımın şerrinden Sana sığınırım. Sen’in bana ihsan ettiğin nimetleri ikrar ve itiraf ederim. Kendi kusur ve günahlarımı da ikrar ve itiraf ederim. Ya Rabbi! Sen beni af ve mağfiret eyle. Zira Sen’den başkası günahları af ve mağfiret edemez.” (Buhârî, Deavât, 2, 16)

3. Dua
Kısa tövbe istiğfar duası
Okunuşu:
Estagfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüv elhayyelkayyume ve etübü ileyh

Anlamı:
Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tövbe ettim.

4. Dua
Okunuşu:
Allâhümme ente rabbi lâ ilâhe illâ ente halaktenî velemekün şey’en. Zalemtünefsî vertekebtül meâsî. Ve ene mukirrun bizâlike. İlâhî, afevte annî felâ yenkusu min mülkike şey’un. Ve in tuazzibnî felâ yezîdü fî sultânike şey’un. İnneke tecidü men tuazzibu ğayrî. Ve ene lâ ecidü min yerhamunî ğayrüke. Ferhamnî yâ Râhimu yâ Rahmân. Bi rahmetike yâ Erhamerrâhimîn. Ve sallallâhu alâ seyyidinâ ve mevlânâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve selleme teslîmen.

Anlamı:
Allah’ım! Sen benim yaratanımsın, senden başka yaratanım yok, ancak sen varsın. Ben bir şey değil iken sen beni yarattın.Nefsime zulmettim, günahlar işledim, fakat onları biliyorum.
Allah’ım! Eğer beni affedersen, senin mülkünden hiçbir şey eksilmez. Eğer bana azap edersen, senin saltanatına hiç bir fazlalık gelmez. Sen benden başka azap edecek bulursun, fakat ben senden başkasını merhamet eder bulamam. Öyle ise merhametinle beni esirge. Çünkü sen esirgeyicilerin en esirgeyicisisin. Allah’ın rahmeti Efendimiz Hz. Muhammed üzerine onun ailesinin ve ashabının üzerine olsun.

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir