İslama göre eti yenen ve yenmeyen hayvanlar

Posted by

İslama göre eti yenen ve yenmeyen hayvanlar
Peygamber Efendimiz (s.a.s.) hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur: “Helal de bellidir, haram da bellidir. İkisinin arasında birtakım şüpheli hususlar vardır ki insanların çoğu bunları bilmezler. Kim şüpheli şeylerden sakınırsa, dinini ve haysiyetini korumuş olur. Kim de şüpheli şeylere düşerse, harama düşmüş olur…” (Buhârî)
Başka bir hadis-i şerifte ise, “Haramla beslenen vücuda Cehennem daha layıktır” (Buhâ­rî)

Etlerinin yenmesi helal olan hayvanlar
Etlerinin yenmesinin helal olduğunda görüş birliği bulunan hayvanlar Bakara 172 ve Mâide 1, 4 ayetlerine istinaden İslam alimleri tarafından dört grupta toplanmıştır.
a-) Sığır, manda, koyun, keçi, deve, tavşan, tavuk, kaz, ördek, hindi türünden evcil hayvanlar.
b-) Geyik, ceylan, dağ keçisi, yabani sığır ve zebra gibi vahşi hayvanlar.
c-) Güvercin, serçe, bıldırcın, sığırcık, balıkçıl gibi kuşlar. Bu hayvanların etlerinin helal olduğunda fakihler görüş birliğindedir. Bu sayılanların bir kısmının helalliği Kuran’da tasrih edilmiş, diğerleri de Kuran’ın “yiyiniz” dediği iyi ve temiz şeyler (Mâide, 5/1; Hac, 22/28, 30) mubah kapsamında görülmüştür.
d-) Çekirge de sünnette yenebileceğine dair özel hüküm bulunması sebebiyle, yenmesi helal hayvanlar grubunda yer almıştır (Buhari, Zebâih, 13).

Etlerinin yenmesi haram olan hayvanlar 
Etlerinin yenmesinin haram olduğunda görüş birliği bulunan hayvanlar ise üç gruptur :
a-)
Domuzun haram olduğu, Kuran’ın açık hükmüyle sabittir (Mâide, 5/3). Kuran’da ismi anılarak yasaklanan tek hayvan domuzdur.
Kuran’da sadece domuzun etinin haramlığından söz edilse de İslam alimleri, En’am Suresinin 145. ayetinde geçen “rics” ifadesi ile A’raf Sûresi 157. ayetindeki “… onlara pis ve murdar olan şeyleri haram kılar” ifadelerini birlikte değerlendirmişler ve domuzun her şeyinin haram olduğunu belirtmişlerdir (İbn Âbidin, Reddü’l-muhtâr, IX, 447).
b-)
Allah’tan başkası adına kesilen hayvanların etlerinin haram olduğu da yine Kuran’ın hükmüne dayanır: “(Kesim sırasında) üzerine Allah’ın adı anılmayan hayvanların etlerini yemeyin.” (En’âm, 6/121)
Bu ilke, İslamın tevhid akidesine verdiği önemin ve şirke karşı aldığı kesin tavrın bir göstergesidir.
c-) Dini usullere uygun olarak kesilmemiş veya kendiliğinden ölmüş olan hayvanın etinin haram olduğu da yine Kuran’ın açık hükmüne dayanır:
“Allah, size ancak leş, kan, domuz eti ve Allah’tan başkası adına kesileni haram kıldı.” (Bakara, 2/173);
“Ölmüş hayvan, kan, domuz eti, Allah’tan başkası adına boğazlanan; (henüz canı çıkmamış iken) kestikleriniz hariç olmak üzere boğulmuş, darbe sonucu ölmüş, yüksekten düşerek ölmüş, boynuzlanarak ölmüş ve yırtıcı hayvan tarafından parçalanmış hayvanlar ile (tazim amacı ile) dikili taşlar üzerinde boğazlanan hayvanlar size haram kılındı.” (Mâide, 5/3)
İşte bu ayetlerde sayılan hayvan etlerinin haram olduğu hususunda bütün İslam alimleri fikir birliği içindedir (Nevevî, el-Mecmu‘, IX, 81).
Yukarıda sayılan grupların dışında kalan hayvanların etlerinin yenmesinin dini hükmü konusunda İslam alimleri farklı görüşler belirtmişlerdir.
Kaynak : Diyanet Fetva Kurulu

Not : Alıntıdır (Akit İnternet 08 Nisan 2018 Pazar) 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir