İmanla can vermek okunacak dua

Posted by

İmanla can vermek için okunacak 2 adet dua

1-) “Allâhümme innî es’elüke hayrel mes’eleti ve hayredduai ve hayrennecâhi ve hayrel ameli hayressevâbi ve hayrel hayâti ve hayrel memâti sebitnî ve sakkil mevâzinî ve hakkik îmânî verfeğ derecetî ve takabbel salâtî vağfir hatîetî. Ve es’elüked-derecâtil ulâ minelcennetî, âmîn.”

2-) “Allâhümme innî es’elüke fevâtıhel hayri ve havâtımehu ve cevâmiahu ve evvelehu ve âhirehu ve zâhirehu ve bâtinehu, vedde recâtil ulâ minel cenneti. Allâhümme innî es’elüke en tübârike lî fî sem’i ve fî basarî, ve fî rûhî ve fî halkî ve fî mahyâyi ve fî memâtî ve fî amelî. Allâhümme ve takabbel hasenâfî  ve es’elükel ulâ minelcenneti.”

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir