İman tazeleme duası

Posted by

İman tazeleme duası:
Arapça

Resim 1
1-)

Okunuşu:
“Allahümme innî ürîdü en üceddide’l-îmâne ve’n-nikâha tecdîden bi-kavli lâ ilâhe illâllah, Muhammed’ür-Resûlullâh.”
Anlamı:
“Ey Rabbim, imanımı ve nikahımı, lâ ilâhe illâllah Muhammed’ür-Resûlullah diyerek yeniliyorum. Benden imanıma aykırı düşecek ne kadar söz, hareket ve fikir meydana gelmişse, hepsine tövbe istiğfar ediyor, pişmanlık duyup af diliyorum. Beni affet, nikahımı da sabit kıl.”

2-)
Okunuşu:
“Allahümme inni euzu bike en üşrike bike şey’en ve ene a’lemu ve estağfiruke lima la a’lem. İnneke ente’l allamul guyub.”
Anlamı:
“Allah’ım! Şüphesiz ben bilerek herhangi bir şeyi şirk koşmak (eş ve ortak tanımak) tan sana sığınırım. Bilmeyerek işlemiş olduğum (şirk ve hatalarım) ın senden bağışlanmasını dilerim. Şüphesiz ki bütün gaybları (gizli şeyleri) ancak sen bilirsin.”
(et-Terğıb ve et-Terhib: 1/76)

3-)
Arapça
Resim 2

Okunuşu:
“Bismillahirrahmânirrahîm,
“Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusülihi ve’l-yevmi’l-âhiri ve’l-ba’sü ba’de’l-mevti ve bi’l-kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teâlâ ve’l-hisabü ve’l-mîzanü ve’l-Cennetü ve’n-naru hakkun kulluhâ vallâhu teâlâ vâhidun lâ min tarîkın ennehu lâ şerîke lehû lem yelid velem yûled velem yekünlehû küfüven ahadün.”

Anlamı:
“Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.
“Allah’a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, öldükten sonra dirilmeye inandım. Kadere, hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna, hesap ve mizan, Cennet ve Cehennemin hak olduğuna inandım ve iman getirdim. Allah Teala birdir, ortağı yoktur, ne doğurmuştur ve ne de doğurulmuştur. Ona hiçbir şey eş, denk değildir.”

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir