İhtiyaçların giderilmesi için okunacak dua

Posted by

Yokluk ve ve ihtiyaçların giderilmesi için okunacak dua:

Her gece Vakıa suresini 3 kere okuduktan sonra bir kere de aşağıdaki dua okunursa maddi, manevi, dünyevi ve uhrevi her türlü meşru istek yerine gelir.

Dua:
Bismillahirrahmanirrahim
Bimehmehûbin, Mehmehûbin zî lûtfin hafiyyîn Bisa’sain Sa’sain zinnuri vel behâ’i Bisehsehûbin Sehsehûbin zil izziş-şâmihi vel azameti vel kibriyâ’i vel kudreti ves-sultan. Allahümme inni es’elüke bismikel mürtefii ellezi ateytehû men şi’te min evliyâke ve elhamtehû li esfiyâike ve ahbâbike en tü’tîni rızkan min indike tuğni bihi fakri ve takta bihi alâikiş-şeytâni min kalbi inneke entel-hannân, el Mennân, el Vehhâb, er Rezzâk, el Fettâh, el Bâsıt, el Cevâd, el kâfî, el Gani, el Muğnii, el Kerim, el Mu’tiyü, el Lâtif, el Vâsi, Eş Şekûr, Zül-fadli ven-niam vel cûdü vel-Kerem. Allahümme bihakkike ve bihakkı Neziyyike, cûdike ve keremike ve fadlike ve ihsânike yâ Sâdikal Va’di Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzalimin. Allahümme yessirli-bi rızkin helâlin tayyibin ecib da’veti bi hakki suretil Vâkıa ve bi hakkil ismil â’zam ve bi hürmeti seyyidinâ ve nebiyyinâ ve habîbina ve kurrete uyûninâ ve nûri ebsârina Muhammedin sallâllâhü aleyhi ve selleme ve alâ âlihi ve eshâbihittayyibi nettâhirine ve bihakki F, E, K, A, C, I, N, M, A, H, M, E, T, I, N. Fettâhün, Kadirün, Câbirün, Mu’ti Hayrür râzikıyn. Mugni, el Bâisil fakir, Tevvâbün Lâ yuâhîzu bilcerâim. Allahümme yessirli bi rızkin helâlin min indike ve accil bihî yâ zel-celâli vel ikrâm. Yâ Kâfî, Yâ Kefîl, bi rahmetike yâ erhamerrâhimin. Ve sallâllahü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve eshâbihî ve ittibâihî ve ansârihî ve ez-vâcihî ve zürriyetihî ve ehli beytihî ecmaîn. Sübhâne rabbike rabbil izzeti ammâ yasifûn ve selâmün alel mürselîn velhamdü lillâhi rabbil âlemîn.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir