İcar

Posted by

İcâr: Kiralamak. Kiraya vermek. Kira parası.

İcar ile ilgili hadisler:
Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
1-) Kim, din kardeşinin hacetini yerine getirirse, Allah-ü teala da onun hacetini yerine getirir. Kim bir Müslümanın sıkıntısını giderirse, Allah-ü teala da kıyamet günü, onun bir sıkıntısını kaldırır. (Buhari)
2-) Allah-ü tealanın, kullarına faydalı olmaları için, kendilerine özel nimetler ihsan ettiği bazı insanlar vardır. Bu nimetleri diğer insanlara dağıttıkları müddetçe, Allah-ü teala onları, bu nimetler içinde bulundurur. Eğer dağıtmaktan imtina eder, kaçarlarsa, bu nimetleri onlardan alır, başkalarına verir. (Taberani)

İcar ile ilgili kelimeler:
İcâre:
1-) Kira. Gelir, irat. Ücret.
2-) Fıkıh; Belli bir menfaati belli bir karşılık ile satmak.
İcar: Kadının başına bağladığı nesne.
İcare-i akar: Ev, dükkan, arsa gibi yerlerin kirası.
İcare-i fâside:
1-) İn’ikad şartlarını cami’ olduğu halde sıhhat şartlarını tamamen veya kısmen cami olmayan icaredir.
2-) fıkıh; icârenin in’ikad şartları bulunup da sıhhat şartlarından biri bulunmayan icare.
İcare-i gayr-i mün’akide (İcare-i batıla): İn’ikad şartlarını tamamen veya kısmen câmi’ olmayan icare.
İcâre-i hayvan: Hayvan kiralama.
İcâre-i lâzime: hukuk; hıyâr-ı şart, hıyâr-ı ayb ve hiyâr-ı rü’yet gibi hıyarattan ari olan sahih icare.
İcare-i mevkufe: hukuk; Başkasının hakkı taalluk edip icazeti lahık olmadıkça nafiz olmayan icaredir.
İcare-i müeccele: Sonradan alınacak kira.
İcâre-i müeccele: Kiralanan vakıf malı için icâre-i muaccele dışında her yıl ödenen kira.
İcare-i mün’akide: Bey’ide olduğu gibi in’ikad şartlarını tamamen câmi’ olan icaredir.
İcare-i münecceze: Bir şeyi akd-i icare anından itibaren kiraya vermektir.
İcare-i müsanehe: Yıllık olarak yapılan icaredir.
İcare-i müşahere: Aylık olarak yapılan icaredir.
İcare-i müzafe: Bir şeyi gelecek muayyen bir vakitten itibaren kiraya vermektir.
İcâre-i nafize: fıkıh; gayrın hakkı taalluk etmeyen icâre.
İcare-i sahiha: hukuk; zaten ve vasfen meşru olan, yani in’ikat şartlarını ve sihhati câmî olan icare.
İcâre-i tavîle:hukuk; uzun bir müddetle vuku’ bulan icare.
İcâre-i mûceze: Akit zamanından itibaren olan kira.
İcâre-i muzâfe: Geleceğe ait, belli bir zamandan itibaren akdolunacak kira.
İcâre-i uruz: fıkıh; malum müddet için malum bedel mukabilinde elbise ve menkul eşyanın kiralanması.
İcaret:
1-) İcar, ücret. Kiraya vermek.
2-) Kurtarmak, yardım etmek.
İcareteyn: Müeccel ve muaccel icarelerle kiralanan vakıf emlakı. Kirasının bir kısmı peşin ödenmek (muaccel), bir kısmı da her yıl sonunda ödenen kiralarla (müeccel) karşılanmak üzere kiraya verilen vakıflar hakkında kullanılan tabir, iki kiralı vakıf.
Bedel-i icar: Hukuk; Arazi hukukunda tasarruf hakkı mukabilinde verilen emsaline uygun peşin para.
İcarat: Kiranın gelirleri. Gelirler.
İcâre-i muaccele: Kiralanan bir vakıf malı için peşin ödenen kira bedeli.
İcâre-i vâhide: Cami, medrese, mektep gibi vakıfların bakımlarını sağlamak maksadıyle hayır sahipleri tarafından vakfedilmiş olan ve musakkafat denilen ev, dükkan vb. üstü kapalı binaların veya müstagallat denilen tarla, arsa vb. üstü açık gelir getiren yerlerin ay veya sene hesabiyle kısa bir müddet îcârı hakkında kullanılan tabir.
İcâre-i zemin: Devlete veya vakfa ait olup üzerine bağ, bahçe, çiftlik veya ziraata ait bina ve tesisler yapılmış arazi için, bu araziden faydalanan kimse tarafından öşre mukabil ödenen kira, mukataa-i zemin.
İcâreliler: Osmanlı askeri teşkilatında devlet merkezinden gönderilen topçu ağaları tarafından yetiştirilen ve ücret karşılığında serhatlerdeki şehir ve kalelerde hizmet gören yerli topçulara verilen isim.
İcâreteynli: İki kiralı (vakıf).
Kiralama ücreti: Kiraya verilen yapı ya da yere karşılık kiralayandan alınan ücret.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir