Hz. Ali’nin okuduğu günlük dualar

Posted by

Hazreti Ali (k.v.)‘nin okuduğu günlük dualar:

Cuma günü okunacak dua:
Bismillahirrahmanirrahim,
Allahü ekberu ehlül kibriyai vel azameti ve müntehel ceberuti vel ızzeti ve veliyyil ğaysi ver rahmeh* Ve meliküd dünya vel ahırah* Rabbül erbab* Ve müsebbibül esbab* Ve ilahül aliheti ve cebbarul cebabirah* Mübdiül hafiyyat* Ve mu’linüs serairil mektubat* Azıymül melekut* Şedidül ceberut* Latıyfün lima yeşaü* Allahü ekberu kable külli şey’in ve ahıruh* La ilahe illa hüve haşeat lehül kulubü la yakdıy fil ümuri sivah* Ve la yüdebbiru mekadıraha ğayruh* Ve la yetimmü şey’ün düneh* Elkadirul halim* EI latıyfül kerim* Sübhanehu celle ve ala* Ma a’zama şaneh* Ve eşedde ceberuteh* Yüsebbihul halku küllühüm lehu ve yettekune minhü ve yetedarraune leh* Ehata bi külli şey’in ılma* Ve ahsa külle şey’in adeda*

Cumartesi günü okunacak dua:
Bismillahirrahmanirrahim.
Allahümme la ilahe illa ente rabbüs semavatis seb’ı ve rabbül arşil azıym* Evvelü külli şey’in ve ahıruh* Ve halikul halkı ve razikuh* Fatırus semavati vel erdı caılül melaiketi rusülen üli ecnihatin mesna ve sülase ve rübaa ve ente ala külli şey’in kadir* Salli ala muhammedin ve ali muhammed* Allahümme inni ed’uke ve eüzü bike minel fakri ve teşettütil emri ve min şerri ma yahdüsü fil leyli ven nehar* Allahümmec’alni min utekaike ve tulekaike minen nar*

Pazar günü okunacak dua:
Bismillahirrahmanirrahim.
Sübhanekellahümme ve bi hamdik* Lekel hamdü kadra azametik* Ve seate ılmike ve münteha kudratik* Ve rıda nefsike ve ente ehlül hamd* Ve ehakku bil hamdi ve evla bihi leyse lil hamdi duneka mükassarun ve la ila ğayrike münteha* Fe lekel hamdü ala na’maike külliha* Sübhanellezi fis semai arşüh* Sübhanellezi fil erdı batşüh* Sübhanellezi fil erdi, sebilüh* Allahümme la tüşmit biyel a’dae ve la tümekkinhüm minni* Vakbıd eydiyehüm anni* Vahfıd ala dınihim* Allahümme inni zalemtü kesiren min ıbadike fe avvıdhüm annil mezalime* Bi rahmetike vağfir li inneke entel ğafurur rahıym*

Pazartesi günü okunacak dua:
Bismillahirrahmanirrahim.
Elhamdü lillahilleziftehara bi ulivvihi ve ala bi fahrih* Va’berra bi kuvvetihı ve alimes sirra vel alaniyeh* Rabbena lekel hamdü vel bekaü vel azametü vel kibriyaü* Bediy’us semavati vel erdı zül batşiş şedidi vel kuvvetil metin* Rabbül erbab* Ve malikür rikabi la ilahe illa hüvel halikul bariül müsavviru lehül esmaül husna, yüsebbihu lehü ma fis semavati vel erdi ve hüvel azizül hakim* Allahümme akbıd annil havenete ve mekral makirin* Ve cevral cairin* Fe inni asbahtü müteharrizen bike la emlikü ma ercu ve la estetıy’u def’a ma ecidü* Ya faricel hümumi ve ya kaşifel ğumum* Ve ya mücibe da‘vetil mazlum* La tüazzibni bi kesrati zünubi* Fağfir li verhamnı in tüazzibni fe bi zenbi* Ve in tağfir li fe inneke entel azizül hakim*

Salı günü okunacak dua:
Bismillahirrahmanirrahim.
Elhamdü lillahi rabbil alemine hamden kesiran la yenbeğıy li ğayri kerami vechihi ve ızzi celalih * Halekal halka bi kudratih * Vesta’bedel erbabe bi ızzetih* Fe hadaatil elsünü bi hamidih* Ve haşeatil asvatü ve anetil vücühü li heybetih* Allahümme inneke ta’lemü hemmel enfüsi ves serair* Ve mühayyebatil kulübi ve hainetel a’yüni ve ma tuhfis sudür* Fe neccini min külli kerbin ente ğıyasü külli mekrüb* Vekşif anned durra fe kad vesı’te külle şey’in rahmeten ve ılma* Bi rahmetike ya erhamer rahımin* Ve salevatühü ala nebiyyihi muhammedin ve alihi ecmeıyn*

Çarşamba günü okunacak dua:
Bismillahirrahmanirrahim.
Elhamdü lillahi rabbil alemine hamden kesira” Ellezistevcebe aleyna en nahmedehü ve neşkürahü ve na’büdehü hamden daimen namiyen la yenkatıu evvelühü ve la yefna ahıruh* Hamden kesiran kema hüve ehlüh* Allahümmestür annil avrat* Vasrif annil mekrühati ve ferric annil mekrübati bi rahmetike ya erhamer rahımin* Ve sallallahü ala Hayri halkıhi muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmeıyn*

Perşembe günü okunacak dua:
Bismillahirrahmanirrahim.
Allahümme rabbena lekel hamdü küllüh* Ve lekel mülkü küllüh* Ve bi yedikel hayru küllüh* Ve ileyke yerciul emru küllüh* Ve alaniyetühü ve sirruh* Ve ente münteheş şani küllih* Sübhane zil mülki vel meleküt* Sübhane zil ızzeti vel ceberüt* Sübhanel hayyillezi la yemüt*Sübhanel melikil haliym* Sübhanellahil vahıdil azıym* Tebarakellahü ahsenül halikıyn* Allahümme innl eüzü bike minel küfri ba’del iman* Ve mined dalaleti ba’del hüda* Ve minel hevani ba’del kerameh* Ve minez zülli ba’del ızzi* Ve minel hılafi ba’del kabul* Allahümme entel evvelü fe leyse kableke şey’* Ve entel ahiru fe leyse ba’deke şey’* Ve entez zahiru fe leyse fevkake şey’* Ve entel batınü fe leyse düneka şey’* Ve entel kahiru fevka ıbadik* Vel bakıy ba’de fenai halkike ve entel azizül hakim* Sübhaneke tebarakte ve tealeyte amma yekülüz zalimüne ulüvven kebira* Vel hamdü lillahi hamden kesira* Bi rahmetike ya erhamer rahımin* Ve la havle ve la kvvete illa billahil aliyyil azıym* Ve sallellahü ala seyyidina muhammedin ve alihi ve sahbihi eceıynet tayyibinet tahirin*

Fazileti:
Hazreti Ali (k.v.)’den rivayet ediliyor:
“Her kim bu duayı tertip üzerine okursa ömrü uzun olur, Allah Teala o kimseye nimetlerinde bereket ihsan eder. Düşmanı ona kötülük yapmaya muvaffak olamaz. Bedenine bir hastalık isabet etmez. Kıyamet günü Cebrail Aleyhisselam onu bir nur ile karşılar ve onu cennete uğurlar.” (M. Ahzâb, Şâzelî,244)

Not: Alıntıdır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir