Hz. Ali (r.a.)’nın duası

Posted by

Hazreti Ali (r.a.) nın duası

Okunuşu:
Bismillahirrahmanirrahim.
Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Vessalâtü vesselâmü alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmain. Allâhümme inni es’eluke bihakkı ismikel azîymil a’zami ehemmun kesekun haleun yesı yâ allah. Bihakkı ismikel aziymil a’zimi’l evveli, bizikrike’l kaâimi yâ Allâh. Allâhümme inni es’eluke bihakkı ismike ehemun biulûhiyettike yâ Allâh. Yâ vâhidu, yâ ehâdu, yâ samedu, ente ilâhu men fissemavâti ve men fiyl ardı. Ve ente’n nâziru ve entel hâkîmu aleyhim yâ hâdiy. Yâ mu’minu, yâ muheyminu, yâ metiynu, ehemun, kesekun, haleun, yessin Allâhu huve. Melikun, keriymun, semiy’un, kaâdirun, haliymun, latıyfun, aliymun, yakıynun, sâdıkun. Allâhumme inni es’eluke bihakkı ismikelaziymi’l a’zimi’lleziy eda’et bil evâmihi sevâtı’ihis semavâti.
Ve felakte binûrihi felekassubhi, festemeddet bi şuâi icrâmin neyyirâti ve ederte bihi menâtıka nevâfıkıl eflâki bi’izzetike. Ve seyyarte bihi litullâbi rızkıke bulûğe’l amâli fî sâhati hilmike ve fetahte bihi li’ibâdetike ebvâbel icâbeti vettalebi. Ve elhamte bihi evliyâeke fesâret da’vetuhum bizâlike mucâbeten ve entessebebu. Ve şeyyedte bihi lil ârifiyine rubûal istikaâmeti, ve efdayte bihi retka sebhi ğadakıl cûdi velkerâmeti. İlâhî ve huve ismukelleziy felakte bihir-refka ve ezharte bihi ma’na ismikel hakk.
Ve ebzerte bihi nevâsitel mukevvenâti min hırzikel mesûn. Ve kevvente bihil mukavenâti beynel kâfi venûn. Ve akahte bilâhûtiyyetihil heyâkilel cismâniyyeh. Ve kesevte biehrufi kaâbiliyyetihi’hakıykatel insaniyyeh. Fesecedet lehâ melâiketul kabûli tav’an liemrike ve ta’ziymen linefhati nefhati sirrıke’s-saârriy, fiys sûveri bissûreti tedbiyrike ve resmike. Allâhümme ağniniy bike ansûaliy halkake (yedi defa okunacak) feinnehu lâ râdde liemrike velâ muakkıbe lihukmike litenfetika, aynu kalbî fetebdûve minhu şemsul işrâkı ve tenkeşifu kesâifu hucubi kaâdiriyytike bike bimuhâsinil ahlak.
Allâhumme eksu eczâiy bi sevbil kanâ’ati mimmâ bihi tefeddalte. liyağlibe tesliymi alal-cüz’il ihtiyari.Fe’eşhedu enneke ente ente allâhumme tahhimiy bi tahûril imâni, min denesi hezemâti lezzâti.
Allâhümme ehminiy bihimâyetike. Minel vukû’i fiy zellâti li asıyra bimahdi keremike muttasılen ve alâ sevâbiğil mevâhibi müştemilen. Felâ mu’tıye sivâke velâ mânia liatâike. Yâ allâh, yâ rahman, yâ rahiym, yâ hayyu, yâ kayyûm. Yâ aliyyu yâ aziym. Yâ zel celâli, vel ikrâm. Kâf Hâ Yâ Ayn Sad Ha Mim ayn Sin Kaf. Kemâin enzelnâhu mine’ssemâi fahtelata bihi nebâtul ardı fe’esbaha heşiymen tezrûhurriyâhu. Huvellâhulleziy lâ ilâhe illâ huve âlimul ğaybi veşşehâdeti huver-rahmânur-rahiym. Yevmel aâzifeti izil
kulûbu ledel hanâciri kâziymiyn, malizzâlimiyne min hamiymin ve lâ şefiy’in yutâ’u.
Alimet nefsun mâ ahdaret. Felâ uksimu bilhunnesil cevâri’l-kunnesi.
Velleyli izâ as’ase vessubhi izâ teneffese. Sâd velku’âni ziy zikri. Belilleziyne keferû fiy izzetin ve şikak. Allâhümme inniy es’eluke bihakkı ismikel aziymul a’zam. Ehemun kesekun halaun yesın allâhu huve. Melikun, keriymun, semiy’un, kaâdirun, haliymun,
aliymun, yakynun, sâdıkun.
Allâhumme inni es’eluke bihakkı ismikel aziymil a’zam. En tahfezeniy bihıfzike min şerriş şeyâtıynı ve şirkihim ve min şerris selâtıne ve bevrihim ve min şerri beniy aâdeme ve hasedihim.
Ve min şerri külli dâbbetin ente aâhizun binâsiyetihâ inne rabbi alâ sırâtin mustakıym. Tevekkeltu alellâh hasbiyellâh ve kefâ. Semiallâhu limen da’â leyse lillâhi muntehâ hasbiyellâhu lâ ilâhe ilâ huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşi aziym.
Allâhummec’al sabâhanâ sabâhas sâlihiyne. Ve kulûbenâ kulûbel hâşi’iyn. Ve elsinetenâ elsinetez zâkiriyn. Vedfa’annâ ğadabeke ecmaiyn. Allâhümer zuknâ hayras sabâhi, ve hayral mesâi, ve hayral kadâi, ve hayral kaderi, ve hayre mâ cera bihil kalemu. Ve neûzubike min şerris sabâhi, ve min şerril mesâi, ve min şerril kadâi, ve min şerril kaderi, ve min şerri ma cera bihi kalemu. Allâhümmec’al evvele yevminâ hazâ salâhen. Ve evsatehu felâhen. Ve aâhirehu neşâten venecâhen. Allâhümme bâriklenâ fiy yevminâ hazâ. Ve fiy yevmil kıyâmeti. İnneke alâ kulli şey’in kadiyr.
Allâhummakdi lenâ fiy yevminâ hayren verzuknâ fiyhiş şukre vezzikrel hakiym. Ve’l-afâfe, vesemâten, nefsi vesselâmete, vessebâte, velhemme, verruşde, vettevfiyka, velmurade, verridâe, vettevbete, vel’afve, vel’âfiyete, fiddiyni veddünyâ, vel’aâhireti. Birahmetike yâ erhamerrahimiyn. Ve sallallâhu alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ aâlihi ve sahbihi ve selleme tesliymen kesiyra. Velhamdulillâhi rabbil âlemiyn.Huvallâhülleziy lâ ilâhe illâ huver-rahmânur-rahiym, elmelikul, kuddûsus-selâmul mu’minul muheyminul aziyzul cebbârul mütekkebbirul hâlikul bâriul musavvirul ğaffârul kahhârul vehhâbur-rezzakul fettâhul aliymul kaâbidul bâsitul hâfizur-râfiul muizzul müzillus-semiy’ul basiyru hakemul adlul-latıful habiyrul haliymul aziymul ğafûruş-şekûrul aliyyul kebiyrul hafıyzul mukıytul hasiybul celiylul cemilul keriymurrakıybul muciybu vâsiul hakiymul vedûdul meciydul bâisuşşehiydul hakkul vekiylul kaviyyul metiynul veliyyul hamiydulmuhsıyl mübdiul muiydul muhyil mumiytul hayyul kayyûmul vâcidul mâcidul vâhidus-ehadus-samedul kaâdirul muktedirulmukaddemul muahharul evvelul aâhiruz zâhirul bâtınul el vâliyil müteâlil berrut-tevvâbul muntekımul afuvvur-raûfu mâlikul mülki zulcelâli vel ikrâm elmuksitul câmiul ğaniyyul muğniyil mâniud-darrun nâfiun-nûrul hâdiyil bediy’ul bâkıy’ıl vârisur-reşiydus-sabur celle celâluh allâhu lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyûm. Allâhu lâ ilâhe illâ huvel aliyyul aziym. Allâhu lâ ilâhe illâ huvel celiylul cemiyl. Allâhu lâ ilâhe illâ huvessemiy’ul basıyr. Allâhu lâ ilâhe illâ huvel vâhidul ahed. Allâhu lâ ilâhe illâ huvel ferdus-samed. Allâhu lâ ilâhe illâ huve rabbul âlemiyn. Amin

Anlamı:
Bismillahirrahmanirrahim
Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsun. Salat ve selam efendimiz Muhammed’e, ehl-i beytine ve bütün ashabına olsun. Allah’ım! Büyük, en büyük ismin hakkı için senden istiyorum…Ya Allah! Büyük, en büyük ve evvel,zikrinle kaim ismin hakkı için, ya Allah! Allah’ım! En büyük ismin hakkı için uluhiyetinle senden istiyorum. Ya Allah! Ey bir! Et tek! Ey ferd! Ey samed! Sen göklerde olanların ve yerde olanların Rabbisin! Sen nazar edensin. Sen onlara hükmedensin, ey hidayet veren! Ey güvenlik bahşeden! Ey her şey üzerinde egemen olan!…Allah…O…Meliktir,kerimdir, işitendir,kadirdir, latiftir, bilendir, yakindir, sadıktır. Allah’ım! Büyük, en büyük ismin hakkı için senden istiyorum. Ki gökler onun parıldayan kıvılcımlarıyla aydınlanmıştır. Sabahın yarılışı onun nuruyla yarılmıştır. Parlak cisimlere şualarıyla yardım etmektedir. İzzetinle Feleklerin dillerini onunla konuşturursun. Hilminin meydanlarında rızkını talep edenler için onunla arzulara nail olmayı mümkün kılmışsın. Onunla kullarının önünde icabet ve talep kapılarını açmışsın. Onunla velilerine ilham ettin, böylece duaları makbul oldu, sebep sensin. Onunla ariflerin istikamet üzere oluşlarını sağlamlaştırdın. Tesbihin enginliğini, cömertlik ve kerametin bolluğunu onunla bahşettin. İlahi! O senin ismindir ki, onunla bütünü yardın ve hak isminin anlamını izhar ettin. Onunla korunmuş himayende bulunan varlıkların nasutlarını ibraz ettin. Onunla “kaf ve nun” arasında bütün varlıkları var ettin. Onun lahutiyetiyle bütün cismani heykelleri ikame ettin.Kabiliyetinin harfleriyle insaniyet hakikatini giydirdin. Kabul melekleri isteyerek, emrine uyarak ona secde ettiler. Tedbirinin ve resmedişinin suretlerine sirayet eden nefhanın sırrına tazim gösterdiler. Allah’ım! Beni seninle zengin kıl ki, yarattıklarından istemeyeyim. Çünkü senin emrini geri çevirecek, hükmünü sorgulayacak kimse yoktur. Ta ki kalbimin gözü açılsın. Onunla işrak güneşini göreyim, ahlak güzellikleriyle kadirliğinin yoğun perdeleri kalksın. Allah’ım! Cüzlerime lütfettiğin şeylere kanaat getirme elbisesini giydir. Ki teslimiyetim ihtiyari cüzüme galip gelsin. Şahitlik ederim ki sen sensin sen. Allah’ım! İman temizliğiyle beni lezzet badirelerinin kirlerinden temizle. Allah’ım! Himayenle beni sürçmelerden koru, kereminin kucağında daima beraber olayım, ayrı olmayayım. Bağış kaynaklarıyla donatılmış olayım. Senden başka bahşeden yoktur ve senin bağışını hiç kimse engelleyemez. Ya Allah! Ya Rahman! Ya Rahim! Ya Hayy! Ya Kayyum! Ya Ali! Ya Azim! Ey Celal ve kerem sahibi! Kaf. Ha. Ya. Ayn. Sad. Hamim. Ayn. Sin. Kaf…Gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki…yeryüzü bitkileri o su sayesinde gürleşip birbirine girer…arkasından rüzgarın savurduğu çer çöp haline gelmiştir…O Allah’tır ki O’ndan başka ilah yoktur. Görünmeyeni ve görüneni bilendir. O, rahmandır, rahimdir…yaklaşan gün hususunda onları uyar! Çünkü O onda dehşet içinde yutkunurken yürekleri ağızlarına gelmiştir. Zalimlerin ne dostu ne de sözü dinlenir.şefaatçisi vardır…Kişi neler getirdiğini öğrenmiş olacaktır. Hayır akıp giden, bir kaybolup bir etrafı aydınlatan yıldızlara andolsun. Kararmaya yüz tuttuğunda geceye andolsun, ağarmaya başladığında sabaha andolsun…Sad. Öğüt veren Kuran’a yemin ederim ki, küfredenler, bir gurur ve tefrika içindedirler.
Allah’ım! Büyük, en büyük ismin hakkı için senden istiyorum. …Allah… O… meliktir, kerimdir, işitendir, kadirdir, halimdir, latiftir, bilendir, yakindir, sadıktır. Allah’ım! Büyük, en büyük ismin hakkı için senden istiyorum ki, hıfzınla beni şeytanların şerrinden ve saldırısından, adem oğlunun şerrinden ve kıskançlığından, perçeminden yakalamış bulunduğun her canlının şerrinden koru… Şüphesiz benim Rabbim dosdoğru yol üzerindedir…Allah’a tevekkül ettim… Allah bana yeter ve O kafidir bana…Allah dua edeni işitir ve Allah için bir son yoktur. Allah bana yeter. O’ndan başka ilah yoktur. Ben ona tevekkül ettim ve büyük arşın rabbidir.
Allah’ım! Sabahımızı salihlerin sabahı, kalplerimizi korkakların kalbi, dillerimizi zikredenlerin dili kıl. Bizden bütün gazaplarını sav. Allah’ım! Bizi sabahların, akşamların, kazanın, kaderin ve kalemle yazılan her şeyin en hayırlısıyla rızıklandır. Sabahın, akşamın, kazanın, kaderin, kalemle yazılan her şeyin şerrinden sana sığınırız.
Allah’ım! Şu günümüzün evvelini sabah, ortasını kurtuluş, sonunu neş’e ve başarı kıl. Allah’ım! Bu günümüzde ve kıyamet gününde bizi bereketlendir. Çünkü senin her şeye gücün yeter. Allah’ım! Bu günümüzde ihtiyaçlarımızı hayırla gider, bu günde bizi şükürle ve hikmetli zikirle, iffetle, hoşgörülü nefisle, sebatla, anlayışla, olgunlukla, başarıyla, murada ermişlikle, rızayla, af ile, din, dünya ve ahiret hususunda afiyetle rızıklandır. Rahmetinle ey merhamet edenlerin en merhametlisi. Allah’ın salat ve selamı efendimiz Muhammed’in, ehl-i beytinin ve ashabının üzerine olsun. Alemlerin rabbi olan Allah’a hamd olsun… O, Allah’tır. O’ndan başka ilah yoktur. Rahmandır, rahimdir, meliktir, münezzehtir, selamdır, güvenlik verendir, her şeye egemendir, azizdir, cebbardır, yoktan var edendir, şekil verendir,bağışlayandır, kahredendir, bahşedendir, rızk verendir, açandır, bilendir, kısandır, yayandır, koruyandır, yükseltendir, aziz kılandır, zelil edendir, işitendir, görendir, hüküm verendir, adildir, latiftir, her şeyden haberdardır, halimdir uludur, bağışlayandır, şükürleri kabul edendir, yücedir, büyüktür, koruyandır, gazap edendir, hesap görendir, uludur, cemal sahibidir, kerimdir, murakabe edendir, icabet edendir, rahmeti geniş olandır, hikmet sahibidir, sevendir, uludur, sebeptir, şahittir, haktır, vekildir, güçlüdür, sağlamdır, velidir, övülendir, amelleri sayandır, ilk defa var edendir, varlığı tekrarlayandır, diriltendir, öldürendir, diridir, kayyumdur, var edendir, yüceltendir, birdir, tekdir, sameddir, kudret sahibidir, muktedirdir, öncedir, sonradır, ilktir, sondur, zahirdir, batındır, kahredendir, velayet edendir, aşkındır, iyilik edendir, intikam alandır, affedendir, şefkat edendir, mülkün sahibidir, celal ve kerem sahibidir, adildir, cem edendir, zengindir, ihtiyaçları karşılayandır, engelleyendir, zarar verendir, menfaat sağlayandır, nurdur, yol gösterendir, eşsiz yaratandır, bakidir, varistir, doğrudur, sabırlıdır… Allah… O’ndan başka ilah yoktur. Daima dindir ve her şey üzerinde kaimdir… Allah… O’ndan başka ilah yoktur. O, yücedir, azamet sahibidir… Allah… O’ndan başka ilah yoktur, uludur, cemal sahibidir… Allah… O’ndan başka ilah yoktur, işitendir, görendir…Allah… O’ndan başka ilah yoktur, O birdir, tektir… Allah… O’ndan başka ilah yoktur, ferttir, sameddir… Allah… O’ndan başka ilah yoktur, O, alemlerin Rabbidir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir