Hukuk

Posted by

Hukûk:
1-) Toplumu düzenleyen ve devlet yaptırımıyla güçlendirilmiş bulunan kuralların, yasaların bütünü.
2-) Toplumu düzenleyen ve devlet yaptırımıyla güçlendirilmiş bulunan kuralları, yasaları ve hakları konu alan bilim.
3-) Yasaların cezayla ilgili olmayıp alacak verecek gibi davaları ilgilendiren bölümü.
4-) Haklar.
5-) Ahbaplık, dostluk.

Hukûk ile ilgili kelimeler:
Hukûk-ul-Ibâd: İnsanlara ait haklar.
Hukûkullah: Allah-ü tealanın emri ve kulluk borcu olarak yapılan, kimsenin tasarrufta bulunamayacağı, değiştiremeyeceği şeyler.
Hukuk dışı: Hukuk düzenine, anlayışına aykırı olan.
Hukuk eylemi: Hukuksal sonuçlar doğuran, ama kişinin iradesi dışında oluşan olay.
Hukuk kuralı: Hukukça uyulması zorunlu olan kural.
Hukuk süjesi: Hakkını kullanan ve bu kullanışı hukuk düzeni tarafından kabul edilen ve korunan kişi, hak sahibi.
Hususi hukuk: Fertler arasındaki münasebetleri düzenler.
Amme Hukuku: Devlet ile fertler arasındaki münasebetleri düzenler.
Hukuk danışmanı: İşçilere ve kurumlara önleyici ya da giderici hukuki desteği sağlayan kişi.
Hukuk müşaviri: Şirket veya kamu kurumuna, hükumet düzenlemeleri, sözleşmeler ve vergi gibi iş faaliyetleri ile ilgili yasal konularda tavsiyede bulunan kişi.
Hukūk-ı düvel: Devletler hukuku.
Hukūk-ı emîriyye: Eskiden miri araziden alınan öşür.
Hukūk-i ibad: Kul hakkı.
Hukūk-ı medeniyye: Medeni hukuk.
Hukuk-perver: Geçmiş dostluğu unutmayan, vefalı.
Hukuk-şinas:
1-) Hukuk ilmini bilen (kimse).
2-) mecazi; Dostluğa kıymet veren, vefalı.
Hukūken: Hukuk bakımından.
Hukûkî:
1-) Hukukla ilgili.
2-) Hukuka uygun, yasal.
Hukûkiyat: Hukuk bilgisi.
Hukuksal: Hukuki.
Hukukçu:
1-) Hukuk alimi.
2-) Hukuk fakültesinde okumuş ve hukuk işlerini meslek edinmiş kimse.
Hukukçuluk: Hukukçu olma durumu.
Hukuk-u cezaiyye: Ceza hukuku.
Hukuk-u gayr-i mektube: Kanunlarda mevcut olmayan örf ü adet ve teamül kabilinden olan haklar.
Hukuk-u İslâmiye: İslam hukuku.
Hukuk-u medenî:
1-) Umumi mânada: Temel hak ve hürriyetler ve medeni haklar.
2-) Avrupaî mânada: Laik hukuk sistemi, medeni hukuk.
Hukuk-u mektube: Kanunlarda yazılı olan haklar.
Hukuk-u mevzua: Konulmuş kanunların meydana getirdiği hukuk.
Hukuk-u milel: Beynelmilel hukuk. Milletler arası hukuk.
Hukuk-u siyâsiyye: Siyasi haklar. Memleket idaresini ve halkın hakkını tanıyan hükümlerin tamamı.
Hukuk-u tabiyye: İnsanın fıtratında bilkuvve mevcut olup, hak ile batılı, iyi ve fenayı bildiren ve insanların toplu bir şeklide yaşamalarını mümkün kılan hükümler.
Hukuk-u temüliyye: Memleketin ahlakını ve adetini bildiren örf manasında kullanılır.
Hukuk-u umumiyye: Cemiyetin bütün fertlerine şamil olan haklar.
Hukuk-u zevciye: Karı ile kocanın birbirlerine karşı haiz olduğu haklar. Aile hukuku.
Hukukperver: Geçmişi unutmayan, haklara hürmetkar kimse. Vefalı ve sadık dost.
Hukukşinas:
1-) Hukukçu, hukuk ilmini bilen.
2-) Vefalı kimse. Sadık dost.
Hıfz-ı hukuk: Hak ve hukukları muhafaza etme.
Mesail-i hukukiye: Hukuk meseleleri.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir