Hizbul Sakran duası

Posted by

Hizbul Sakran (En Yüksek Dua)

Okuma şekli:
Fatiha Tavasul yapılır. 8 Fatiha ayrı ayrı bağışlanır. [tek tek fatiha okuyup bu mübareklerin ruhuna hediye ederek yapılır. (Muhammed s.a.v.), (Dört melekler), (Dört Halife), (Hızır a.s.), (Şeyh Abdülkadir Geylani), (Eshabı Kehf), (İmam Hasan Şazeli), (Ümmeti Muhammed)

Okunuşu:
Bismillahirrahmanirrahim.
1-Elif, lam mim. 2-Zalikel kitabu lareybe fihi. Hüdenlil müttekin. 3-ellezine yü’minune bil gaybi ve yukimunesselate ve mimma rezaknahüm yunfikun. 4-vellezine yü’minune bima unzile ileyke ve ma unzile min kablike ve bil ahireti hüm yukinun. 5-ulaike ala hüden min rabbihim ve ulaike hüm-ül muflihun. Ve ilâhukum ilâhun vâhid. lâ ilâhe illâ huver rahmânur rahîm. Allahümme ittebiu kadimü ileyke beyyine yedeyyi küllü nefesin vela hayetin vela hazemin ve hadüvetin ve darrufetin yâ durifü bihe ehallü semavati vel erdı. Ve külle şey’in hüve fi ilmike keiynün eveadüken ükâfimü ileyke yedeyyü zalike küllüh illa hüvel hayyul kayyum. Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm. lillahi ma fi semavati ve ma fil erdı ve intü bedü vemâ fi enefüsüküm evatüh eftüh fühü yuhasibeküm bihillahü feyegufiru limenü yeşe ve yüazzibü men yeteşeu vallahü ala külli şey’in kadir. Âmener resûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihî vel mu’minûn(mu’minûne), kullun âmene billâhi ve melâiketihî ve kutubihî ve rusulih(rusulihî), lâ nuferriku beyne ehadin min rusulih(rusulihî), ve kâlû semi’nâ ve ata’nâ gufrâneke rabbenâ ve ileykel masîr(masîru) Lâ yukellifullâhu nefsen illâ vus’ahâ lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet rabbenâ lâ tuâhıznâ in nesînâ ev ahta’nâ, rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ ısran kemâ hameltehu alellezîne min kablinâ, rabbenâ ve lâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih(bihî), va’fu annâ, vagfir lenâ, verhamnâ, ente mevlânâ fensurnâ alel kavmil kâfirîn(kâfirîne). Ve ene eşhedü bima şehidallahü bihi ve estevdiullahe hazihişehadete ve hiye li ve dia tün indallahi İneddine indallahil İslam. Kulillâhumme mâlikel mulki tû’til mulke men teşâu ve tenziul mulke mimmen teşâ’(teşâu), ve tuizzu men teşâu ve tuzillu men teşâ’(teşâu, bi yedikel hayr(hayru), inneke alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun). Tûlicul leyle fîn nehâri ve tûlicun nehâra fîl leyl(leyli), ve tuhricul hayya minel meyyiti ve tuhricul meyyite minel hayy(hayyi), ve terzuku men teşâu bi gayri hısâb(hısâbın). Bismillahirrahmanirrahim Allahümme inneyyi ehdatü bidarabillah düvülühü maşeallah kufülühü lâ ilâhe illallah bebühü muhammeden resullullah Allahümme sallallahü aleyhi ve alihi ve sellem segufühü la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. ehade binemin Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel müstâkim. Sırâtellezîne en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn. Amin Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm. Kemmestede ratil melaiketü bil medineti rasuli bila hanüdegıyn vela surin min külli kaderin megadü verin vehaderin mehuzurin vemin cemii u işşeruzi tederrasune billahi min adüvine ve adavüllah minsegı aruşillah ila gai erudillah bimieti elifü elifü elifü la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. sinatühü laten kadih bimiati elifü elifü elifü la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.aziyyu metühü late nüşega bimieti elifü elifü elifü la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allahümme ehadün erâdeniyyü bil süvüin minel cinni vel ünsi ve ülvi ufüşi ve gayyir himümin seiril mehâfükâti beşerin evû şeydani evû sultani el vesvesi ferudüde fezarahün finitükesin ve kulübehüm fi vesvesi ve eydiyehüm fi ifülesin ve eve bi gumüin mine ricüli fi cebalin yedülehu bimi ati elifü elifü elifü la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. ve sallallahü seyyidina muhammedin ve alâ alihi ve sellem Subhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun – veselamun alel murselin – vel hamdülil lahi rabbil alemin el fatiha
Dua bittikten sonra zikir çekilir;
1-) 325 defa “Yâ Latif”
2-) 125 defa “yâ Kaviyyü yâ Metin iküvü şerre zalimin.”
3-) 325 defa “hasbünallahü ve nimel vekil”
4-) 1000 defa ” Lâ İlâhe illallah ”
Faydaları:
(6 gün sabah ve yatsı namazdan sonra bir defa okunur.)
1-) Zihinsel fiziksel zararlara karşı koruma ve kurtuluş sağlar.
2-) Varsa sihri ve büyü bozar ruhu kötülükten arındırır.
3-) Kötü niyetli insanların planlarını bozar düşmanı yenilgiye uğratır.
4-) Rızk için faydalıdır.
5-) Ağır hastalıkların tedavisinde faydalıdır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir