Hizbul Hifa

Posted by

Hizbul Hifa

Okunuşu:
Bismillahirrahmanirrahıym
İhtecebtü bi nurillahil kadimil kamil Ve tahassantü bi hisnillahil kaviyyiş şamil Ve rameytü men bega aleyye bi sehmillahi ve seyfihil katil Allahümme ya Galiben ala emrihi. Veya kaimen fevka halkihi veya hailen beynel meri ve kalbihi hul beyni ve beyneş Şeytani ve nezğihi, ve beyne men la takate li bihi min’ halkike ecmein (s defa okunacak).

Allahümme küffe annı elsinetehüm, vağlül eydiyehüm ve ercülehüm, varbit ala kulübihim, ve’cal beyr ve beynehüm sedden min nuri azametike ve hicaben min kuvvetike ve cünden min sultanike inneke Hayyün, Kadirün. Muktedirün, Kahhar Allahümme ağşi anni ebsarel eşrari vel zalemeti hatta la übali bi ebsarihim yekadü sena berkihi yezhebü bil ebsar Yukallibullahül leyle ven nehar İnne fi zalike leibraten li ülil ebsar Bismillahi kaf ha ya ayın sad Bismillahi ha mim ayın sin kaf.

Kemain enzelnahü mines semai fahtelata bihi nebatül ardi feasbaha heşimen tezrühür riyah Hüval-lahüllezi la ilahe illa hu, alimül gaybi veş şehadeti hüver Rahmanürrahim Yevmel azifeti izil kulübü ledel hanaciri kazimine ma lizzalimine min hamimin ve la şefi-in yuta’ Alimet nefsün ma ahdarat. Fela uksimü bil hunnesil. Vel cevaril künnesi. Vel leyli iza as’ase. Ves subhi iza teneffes Sad. Velkurani ziz zikr. Belillezine keferu fi izzetin ve şikak Şahetil vücuh (3 defa okunacak) amiyetil ebsar ve kelletil elsünü. Cealtü hayrihim beyne a’yünihim ve şerrihim tahte akdamihim ve hatemi Süleymane beyne ektafihim, la yesmeune, vela yubsirune, ve la yentikune.

Bihakkı Kaf, Ha Ya, Ayın, Sad. Fese-yekfike-hümullahü ve hüves semiul Alim. (3 defa okunacak)

İnne veliyyiyallahül-lezi nezzelel kitabe ve hüve yetevelles salihin (3 defa okunacak).

Fe in tevellev fekul hasbiyallahü la ilahe illa hu, aleyhi tevekkeltü ve hü Rabbül Arşil Azim (7 defa okunacak).

Bel hüve Kur’anul mecid. Fi levhin mahfuz Allahümmahfızni min fevkıy ve min tahti ve an yemini an şimali ve min halfi ve min emami ve min zahirı ve min batıni ve min ba’dıy min külli ve min hayli ve beyne ma yehulü beyni ve beyneke ya allahü ya allahü ya allahü ve la havle ve la kuvvete ila billahi aliyyil azıym Ve sallellahü ala seyyidina ve nebiyyinâ ve habibinâ ve şafiinâ ve mevlânâ ve Haminâ ve kurrete uyûninâ ve nûrî ebsarina ve zıyainâ muhammedin sallâllâhu aleyhi ve selleme ve alâ alihî ve sahbihî ecmain, velhamdülillâhi Rabbil âlemin.

Anlamı:
Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla
Allahım! Senin kadîm ve kâmil nuruna büründüm. Sağlam ve kuşatıcı kalesine sığındım. Bana hücum edenlere de Senin kahreden gücünle mukabelede bulundum. Ey işlerinde galip, yarattıkları üzerinde Kayyum olan ve kul ile kalbi arasına giren Rabbim!

Benimle şeytan ve fitlemelerinin ve yarattıkların içinde kendilerine güç yetiremeyecek olduklarımın arasına da gir. ( 3 defa)

Allahım! Kötülük düşünen o düşmanların dillerini üzerimden çek, ellerine ve ayaklarına zincir, kalblerine de gem vur. Benimle onlar arasına azametinin nurundan bir set çek. Aramıza kuvvetinden bir örtü ger. Saltanatın tahtındaki ordulardan birini de onlarla benim arama koy. Şüphesiz Sen Hayy, Kâdir, Muktedir ve Kahharsın.

Allahım! İşi gücü kötülük ve zulüm olan kimselerin gözlerini üzerimden çek; çek ki, onların endişesiyle yaşamaktan kurtulayım.

“Bulutların şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri alıverecek. Allah gece ile gündüzü birbirine çeviriyor, geceyi gündüze, gündüzü geceye dönüştürüyor. Sürelerini uzatıp kısaltıyor. Elbette bunda görebilenler için alınacak bir ders vardır.”

Bismillah. “Kâf Hâ Yâ Ayn Sâd”

Bismillah. “Hâ Mim. Ayn Sin Kâf”

“Dünya hayatı şuna benzer: Gökten yağmur indiririz, onun sayesinde yeryüzünde bitkiler yeşerip gürleşir, çok geçmeden kurur, rüzgârın savurduğu çer çöp hâline gelir.” “Allah’tır gerçek İlah! Ondan başka yoktur ilah. Görünmeyen ve görünen her şeyi bilir. O Rahmandır, Rahimdir.” “Onları, yaklaşan müthiş güne karşı uyar! Yürekler ağza gelir, yutkunur da yutkunurlar. O zalim kâfirlerin ne dostları, ne de sözüne itibar edilir şefaatçileri olabilir.” “İşte o zaman, her insan hazırladığını, ortaya ne koyduğunu anlayacaktır. Gündüzün sinip gizlenen yıldızlara, dolaşıp dolaşıp yuvalarına, yörüngelerine giren gezegenlere, geçmeye başladığı zaman geceye, nefes almaya başladığı zaman sabaha andolsun.”

“Sâd. Bu şanlı şerefi Kurân hakkı için. Kâfirler bu Kurân’ı onda şüpheye yer verecek bir taraf olduğundan değil, ama asıl kendileri Allaha karşı kibir ve muhalefet taşıdıkları için inkâr ediyorlar.”

“Yüzleri berbat olsun, yerlerde sürünsünler. (3 defa)” Gözleri görmez olsun. Dilleri lâl kesilsin. Hayırları önlerinde, şerleri ayaklarının altında ve Süleyman mührü omuzlarının arasında; duyamasın, göremesin ve konuşamasınlar.

Rabbim! “Kâf Hâ Yâ Ayn Sâd” hakkı için dualarımızı kabul buyur. “Onların hakkından gelmek için Allah sana yeter. O hakkıyla işitir ve bilir. (3 defa)”

“Benim Mevlâm, o kitabı indiren Allah’tır ve O, bütün salih kullarını korur, gözetir. (3 defa)”

“Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben yalnız Oha dayanırım. Çünkü O, büyük Arşın, muazzam hükümranlığın sahibidir. (7 defa)”

“O, Levh-i Mahfuzda olan pek şerefli bir Kur an dır.” Allah’ım! Üstümden, altımdan, sağımdan, solumdan, arkamdan, önümden, zâhirimden, bâtınımdan, bazı uzuv ve latifelerimden yahut hepsinden gelebilecek sıkıntı ve tehlikelerden beni muhafaza buyur. Benimle Senin arana hiçbir şeyin girmesine de müsaade etme.

“Ya Allah! (3 defa)” Gerçek güç ve kuvvet sahibi sadece Allah’tır.

Salât ü selâm Zât-ı Mukaddese-i Nebeviyye Efendimize, tertemiz, dupduru ehline, kerim ve ebrâr ashâbına olsun. Âmin!

Fazileti:
1-) Düşmanların zararlarından korur.
2-) Küçük büyük her türlü belayı uzaklaştırır.
3-) Görünür görünmez kazalardan korur.
4-) Düşmanlarının dostluğunu kazandırır (her gün 7 kere okunur).
5-) Büyük bir belayı uzaklaştırır.
6-) Haklı olduğu davada haksız duruma düşmez.
7-) Düşmanlarına karşı üstünlük sağlar.
😎 Bozulmak üzere olan bir yuvanın bozulmasını engeller (7 gün boyunca her gün 41. er defa okunur).

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir