Hilafet

Posted by

Hilâfet (Halifelik):
1-) Birinin yerine geçmek, bir kimseden sonra gelip onun yerini almak, birinin ardından gelmek/gitmek, yerini doldurmak, vekalet veya temsil etmek.
2-) Hilafet veya halifelik, Muhammed’in ölümünün ardından oluşturulan siyasi bir makam. (Bu siyasi makamın başındaki kişilere halife denir.)

Hilâfet (halife) ile ilgili hadisler:
1-) Benden sonra hilafet otuz senedir. Sonra melik-i adûd olur (ısırıcı sultanlar gelir). (Hadîs-i şerîf-Tirmizî)
2-) Biz bu işe, Peygamberlikle ve Allah’ın rahmeti ile başladık. Bundan sonra hilafet ve rahmet olur. Ondan sonra melik-i adûd olur. Ondan sonra da ümmetim de zulüm, işkence ve karışıklık olur. (Hadîs-i şerîf-İzâlet-ül-Hafâ)

Hilâfet (halife) ile ilgili kelimeler:
Hilâfet-i Mutlaka: Tasavvufta bir velinin bir talebesinin manen yetiştiğine ve başkalarını da yetiştirebileceğine dair verilen mutlak izin.
Makarr-ı hilâfet: Hilafet merkezi.
Dâr-ül-hilâfe: İstanbul.
Hilâfet vermek: tasavvuf; (Bir şeyh) Yetişmiş bir dervişe şeyhlik görevini yürütme izni vermek.
Hilâfet-penah: Yavuz Sultan Selim’den sonra Osmanlı padişahları hakkında “hilafet makamının dayanağı olan” anlamında kullanılan unvan.
Hilâfet-penâhî: Hilafet-penahla ilgili.
Hilâfetnâme: Bir şeyhin, tarikatta belli bir mertebeye gelmiş olan müridine talipleri irşat etme iznini verdiğini gösteren belge.
Hilâfetçi: Halifeliğin canlandırılıp sürdürülmesini isteyen kimse.
Hilafet-i seniyye: Büyük, yüce hilafet. Osmanlı Devleti hilafeti.

Halife olmanın şartları:
1-) Müslüman olmak. Yahudi, Hristiyan, putperest ve mürted gibi kimseler halife olmaz.
2-) Mükellef olmak akil ve baliğ olmayan kimse halife olamaz.
3-) Erkek olmak.
4-) Müctehid olmak. Çünkü Peygamberin (s.a.v.) irtihalinden sonra vahiy gelmeyeceğine göre müçtehid olmazsa Kur`an ve sünnette yer almayan yeni olayların cevabını bulamaz.
5-) Cesur olmak.
6-) İleri görüşlü olmak.
7-) Azaları sağlam olmak.
😎 Adil olmak.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir