Hediye

Posted by

Hediye:
1-) Armağan.
2-) (Kutsal kitaplar için) Eder, fiyat.
3-) Karşılıksız verilen şey.

Hediye ile ilgili hadisler:
1-) Hz. Aişe radıyallahu anha anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam, hediyeyi kabul eder, ona karşılıkta bulunurdu.” [Buhari, Hibe 11; Ebu Davud, Buyû’ 87, (3536); Tirmizi, Birr 34, (1954).]
2-) Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: “Bir bedevi Resûlullah aleyhissalatu vesselam’a genç bir deve hediye etti. Resûlullah aleyhissalatu vesselam ona mukabil altı genç deve verdi. Bedevi, memnun kalmadı. Bu hal, Aleyhissalatu vesselam’a ulaştı. Allah’a hamd ü senadan sonra: “Falan kimse bana bir deve hediye etti. Ben ona mukabil altı deve verdim. Buna rağmen memnun olmamış. (Allah’a) yemin olsun, (Şu günden sonra muhacirler), Kureyşliler, Ensariler, Sakitliler veya Devsliler dışında kimseden hediye almamaya azmettim” buyurdular.” [Tirmizi, Menakıb, (3940, 3941); Ebu Davud, Buyü’ 82, (3537); Nesai, Umra 5, (6, 280).]
3-) Ebû Hüreyre (r.a.)’den rivayet edilen bir hadiste¸ Peygamberimiz (s.a.v.): “Ben bir koyun paçası yemeğine çağrılsam giderim¸ bana böyle bir paça hediye edilse küçük görmez kabul ederim.” (Tirmizî¸ Ahkâm¸ 10.)
4-) “Bir Müslüman kardeşin gönlünü almak ve sevgisini kazanmak için ona verilen şeye hediye denir ki, bu sünnettir.” (Hadis-i Şerif, Kütüb-i Sitte)
5-) Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) bir hadisinde şöyle demiştir:
Allah-ü Teala der ki:
“Benim muhabbetim benim için biri diğerini ziyaret edenlere hak oldu. Benim için birbirini sevenlere muhabbetim hak oldu. Benim için birbirlerine hediye verenlere muhabbetim hak oldu ve yine muhabbetim, benim için yardımlaşanlara hak oldu.” (Hadis-i Şerif, İhya-u Ulum-i Din)
6-) Hediyeleşiniz, sevişiniz. (Hadîs-i şerîf-Künûz-üd-Dekâik)
7-) Yâ Âişe, kim sana sen istemeden bir hediye verirse, onu kabul et! Zira o, Allah-ü tealanın sana ihsan ettiği bir rızktır. (Hadîs-i şerîf-Râmûz-ül-Ehâdîs)

Hediye ile ilgili kelimeler:
Hediyetullah: Allah’ın hediyesi.
Hediye çeki: Alışverişten sonra hediye yerine geçmek amacıyla verilen özel çek.
Hediye etmek: Bir bedel almadan bağışlamak, vermek.
Hediyesi: (Bilhassa dini eserler için) Fiyatı, bedeli.
Hediyyeten: Hediye olarak.
Hediyelik: Hediye olarak verilmek üzere hazırlanmış hoşa gidecek eşya.
Hedâyâ-yı hayatiye: Hayatın sunduğu hediyeler.
Hedâyâ: Hediyeler. Lütuf ve ihsanlar. Bağışlar.
Hedâyâ-yı hidâyet: Doğru yola ulaştırıcı hediyeler, ihsanlar.
Hedâyâ-yı mâneviye: Manevi hediyeler.
Hedâyâ-yı rahmâniye: Allah’ın rahmet hediyeleri.
Hedâyâ-yı rahmet: Rahmet hediyeleri.
Hedâyâ-yı şahane: Şahane, mükemmel hediyeler, armağanlar.
Hedâyâ-yı sübhânî: Her türlü kusur ve noksandan uzak olan Allah’ın hediyeleri.
Hediye-i azîme: Büyük hediye.
Hediye-i gaybî: Gizli hediye.
Hediye-i hidayet: Hak ve doğru yol hediyesi.
Hediye-i hikmet: Hikmet hediyesi.
Hediye-i ilâhîye: Allah’ın hediyesi.
Hediye-i kudsiye: Kutsal hediye.
Hediye-i kur’ân: Kuran’ın hediyesi.
Hediye-i Kur’âniye: Kuran’ın hediyesi.
Hediye-i mâneviye: Manevi hediye.
Hediye-i mâsumâne: Masumca verilmiş hediye.
Hediye-i nuraniye: Nurlu, parlak hediye.
Hediye-i nuriye: Nurun hediyesi; nurlu hediye.
Hediye-i rahmânî: Acıma ve merhamet sahibi Allah’ın hediyesi.
Hediye-i rahmâniye: Sonsuz rahmet sahibi Allah’ın hediyesi.
Hediye-i rahmet: Rahmet hediyesi.
Hediye-i ramazaniye: Ramazan hediyesi.
Hediye-i ubûdiyet: Kulluk hediyesi.
Hediye-i vakfiye: Hediye olarak vakfedilen.
Hediyeten: Armağan olarak, hediye olarak.
Hediyy: Atiyyeler, hediyeler.
Hediyye: Armağan, hediye.
Hediye-i dendân: Diş kirası.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir