Havvas-ı Fatiha-i Şerife

Posted by

Havvas-ı Fatiha-i Şerife 

Hz. Ali (k.v.)’den rivayetle; “Kim Fatiha-i Şerife’yi bu tertip üzerine her gün bir defa okursa.”
– Dünya ve ahiret işlerini kolaylıkla elde eder.
– Ademoğlunun kalplerini teshiri altına alır.
– Bütün bela ve musibetlerden ve dünyanın zilletinden korunur.
– Dünya işlerinde hiç kimseye muhtaç olmaz.
– Allah Teala o kimseye hayır kapılarını açar. (M. Ahzab, 263) 

Bismillahirrahmanirrahiym
Elhamdü lillahi rabbil aleymin. Ya Hayyü ya Kayyumü ecib ya rukıyailü semian mütıy’an bi hakkı elhamdü lillahi rabbil alemiyn. Ve bi hakkıl hayyil kayyumi ve bi hakkıl meleki ebced.

Er rahmanir rahiym. Ya rahmanü ya rahıymü ya raufü ya atufü ecib ya cebrailü semiy’an mütıy’an bi hakkır rahmanir rahiym. Ve bi hakkır raufil atufi ve bi hakkıl meleki hevzah.

Maliki yevmid din. Ve bi hakkı ya mükallibel kulubi ve bi hakkıl meleki tıykel. İyyake na’büdü ve iyyake nesteıyn. Ya karibü ecib ya mikailü semiy’an mütiy’an bi hakkı iyyake na’büdü ve iyyake nesteıyn. Ve bi hakkıs seriy’ıl karibil ma’budil müstean. Ve bi hakkıl meleki mensa’.

İhdinas sıratal müstekıym. Ve bi hakkıl kadiril muktediri ve bi hakkıl meleki faskar.

Sıratallezine en’amte aleyhim. Ya allahü ya hakiymü ya alimü ecib ya aynailü semian mütıylan bi hakkı sıratallezine en’amte aleyhim. Ve bi hakkıllahil hakimil alim. Ve bi hakkıl meleki şetsehıl müekkeli bil kavaimil arşiyyeh.

Ğayril mağdubi aleyhim velad dallin. Ya kaimü ya azizü acib ya azrailü semiy’an mütiy’an bi hakkı ğayril mağdubi aleyhim velad dallin. Ve bi hakkıl melekil kaimil azizi ve bi hakkıl meleki zadzağ.

El müekkeli bil kavaimil arşiyyeh. Allahümme innehu leyse fis semavati deveratün. Ve la fil erdı ğameratün. Ve la fil bihari kataratün. Ve la fil ecsami harekatün. Ve la fil kuburi sehatatün.

Ve la fil enfasi hataratün. İlla bi devamike arifatün ve müşahedatün. Ve aleyke delalatün. Ve fi mülkike müstemirratün. Fe bil kudratilleti sehharte biha ehlel eradıyne ves semavat.

Sehhır li matlubi ve sehhır li kalbel mahlukat. İnneke ala külli şeyîn kadir. Ecib da’veti ya hayyü ya kayyum.

Ya bedias semavati vel ard. Ya malikel mülki ya zel celali vel ikram. Ve sallellahü ala seyyidina muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmeıyn. Vel hamdü lillahi rabbil alemiyn.

Bilinmeyen kelime:
Teshir:
a- Zapt etme, ele geçirme
b- Büyü yapma, büyüleme

 

2 comments

  1. Anlamınıda yazarmısınız. Sonuna doğru okurken tedirgin oldum. Manasınıda bilmek isterim

    1. İkazınıza teşekkür ederim haklısınız bir hata yapmışız. Allah’ın selamı üzerinize olsun.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir