Hanefi mezhebi

Posted by

Hanefî: İslam dininin sünni fıkıh mezheplerinden biri.
Hanefî mezhebinin kurucusu İmam-ı A’zam Hazretleridir. İmam-ı A’zam, en büyük imam demektir. Asıl adı Nu’man olan İmam-ı A’zam’ın, künyesi Ebû Hanife’dir. Hicretin 80’inci yılında Kûfe’de doğmuş, Hicrî 150’de Bağdat’ta vefat etmiştir.
Hanefi mezhebi, önce Irak’ta doğmuş, oradan doğuya ve batıya yayılmıştır. Abbasiler devrinde hakimlerin çoğu Hanefi idi. Anadolu ve Balkanlardaki Türkler arasında, Hanefi mezhebi yaygındır.
Hanefilerin itikatta (inançta) mezhepleri ise Maturidilikdir. İsmini kurucusu Ebû Hanife’den (Numan bin Sabit) (699-767) alır. Türkistan, Afganistan, Türkiye, Hindistan ve Pakistan’da yaygındır. Hanefi mezhebi dört Sünni mezhebin nüfus açısından en genişidir. Takipçileri tüm İslam aleminin yaklaşık %56’ini oluşturmaktadır.

Hanefi ile ilgili kelimeler:
Hanefî:
1-) İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe mezhebine mensup olan kimse.
2-) Bu mezhebe âit olan, bu mezheple ilgili.
Hanefî Mezhebi: Hanefilik, Hanefiye.
Hanefîlik: VIII. yüzyılda, asıl adı Nûman bin Sâbit olan İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe’nin fikirleri etrafında gelişen ve İslam dininin ameli esaslarını ehl-i bid’ata karşı ehl-i sünnet anlayışına göre savunan ameli dört mezhepten biri.
Hanefiye: Hanefilik.
Hanefiyun: Hanefi mezhebinden olanlar, Hanefiler.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir