Evkaf

Posted by

Evkâf:
1-) Vakıflar.
2-) Vakıf mallarını yöneten kuruluş.
3-) Allah yoluna hizmet için verilip devamlı bırakılan şeyler. Sahibi tarafından şeriata uygun olarak bir hayır iş ve hasenata tahsis olunmuş mülk veya mallar.
4-) Cami, medrese, imaret gibi hayratın idaresine ayrılan arazi, bina ve saire.

Evkaf ile ilgili kelimeler:
Evkaf-ı hümayun: Tarih; Padişahların ve onlara mensup olan kişilerin bıraktıkları vakıflar.
Evkaf-ı mazbute: İdaresi Evkaf Nezareti’ne ait olan vakıflar.
Evkāf-ı mülhaka: Mütevellisi mevcut olup mütevelliliği ve gelirleri devam eden vakıflar.
Evkaf-ı münderise: Gelirleri yok olmuş vakıflar.
Mahkeme-i evkaf: İkinci meşrutiyetin ilanından sonra evkaf müfettişliği dairesine verilen ad.
Evkaf (Evkāf-ı hümâyun) nezâreti: Osmanlı Devletinde vakıfların idaresini, vakıflarla ilgili hususları yürütmekle görevli bakanlık.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir