Evinden ayrılmış kadını veya kocayı döndürmek için okunacak dua

Posted by

Evinden ayrılmış kadını veya kocayı eve döndürmek için okunacak dua

Bismillâhirrahmânirrâhim
Önce abdest alınır abdest aldıktan sonra
100 salavat getirilir salavattan sonra (okuyan başkası ise okunacak kişi için şunun kocası/karısı) veya (okuyan kişinin kendisi ise kocamın/karımın) geri gelmesi niyeti ile duaya başlanır.
Salavattan sonra
Cin suresinin ilk dört ayeti okunur.
Ardından;
3 kere Ayet-el Kürsi ve 3 kerede Yasin-i Şerif okunur. Yasin-i Şerifin ardından 100 kere Peygamber Efendimiz (s.a.v.) için salavat getirilir.
Sonra;
40 kere Tebbet suresi okunur.
Bismi’llâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.
Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb Seyeslâ nâren zâte leheb Vemraetühû hammâletelhatab Fî cî dihâ hablün min mesed
Tebbet suresinin ardından;
7 kere “Falem ennehü la ilahe illallahü ya rahman. Fettahizühü vekiyyen vekanallahü alimen hakime. Innellahe ala kulli şey’in kadir. Tevekkelü ya hüdamü hazihhil esmaiserifete bicel bi ve idari”.
Bu duadan sonra;
Tekrar 100 defa Peygamber Efendimiz (s.a.v.) için salavat getirilir.
Salavatın ardından aşağıdaki dua okunarak (okuyan başkası ise şu kişinin kocası/ karısı geri dönsün yuvası mutlu olsun) veya (okuyan kişinin kendisi ise kocam/karım geri gelsin mutlu bir yuvam olsun) diyerek dua bitirilir.
Dua:
Yedullâhi fevka yedeyye ve lillâhil emru min kablü ve min ba’dü allâhümme innes semâe semâüke vel ardu arduke ves sehlü sehlüke
Vel berru berruk. Vel bahru bahruk. Vel ıbâdü ibâdük. Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke. Eselüke allâhümme bi nûri celâlike ve azîmi
sultanike en tecalel büldâne vel müdüne vel kurâ dayyikati alâ hattâ yercia ila zevcetihi fülânete binti fülânete hattâ yercia ilâ zevcetihi fülâneye binti fülânete allâhümmecal aleyhid dünyâ edıkı min halkıhil hâtemi alel esbeı ve nifhia fis sûri fecema’nâhüm ceman allâhümme hayyır fülân ibni fülânete hattâ yercia ilâ zevcetihi fülânete binti fülânete kemâ hayyıral cemelü
fî aklihi vet tayru fî vikrihi vel veledi alâ mehabeti ümmihi hattâ yercia ilâ beytigâ ve mekânihellezî harace ve nüfiha fis sûri
fe izâhüm minel ecdâsi ilâ rabbihim yensilûn. Kâlû yâ veylenâ men beesenâ min mer kadinâ hâzâ mâ ve ader rahmânü ve sadakal mürselûn. İn kânet illa sayhaten vâhidaten feizâhüm cemîun ledeynâ muhdarûn. Velâ tahvîhi ardun velâ tahvîhi dârun velâ mekânün
hattâ yercia ilâ zevcetihi fülânete binti fülânete ve ilâ mekânihâ allâhümme kemâ radedte yûsüfe alâ ya’kûbe ve kemâ radedte mûsâ
ilâ ümmihi allâhümme yâ câmiaş şetâti yâ câmian nâsi li yevmin lâ raybe fîhi rüd fülân ibni fülânete alâ fülânete binti fülânete
ve ilâ mekânihellezî haraca minhü vecma’ şemlehâ bi şemlihi inneke alâ külli şeyin kadîr.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir