Eshab

Posted by

Eshâb (Ashâb):
1-) Peygamber efendimizi görüp iman eden ve mümin olarak vefat eden mübarek kimseler.
2-) Bir alimin talebeleri.
3-) Sahipler, malik ve mutasarrıf olanlar.

Eshab ile ilgili ayetler:
1-) Vakıa suresi 41. ayet:
Arapça:
وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ
Okunuşu:
Ve ashabuşşimali ma ishabuşşimali.
Anlamı:
Soldakiler; ne yazık o soldakilere!

2-) Kehf suresi 13. ayet:
Arapça:
نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى
Okunuşu:
Nahnü nekussu aleyke nebeehüm bil hakk innehüm fityetün amenu bi rabbihim ve zidnahüm hüda
Anlamı:
Biz sana onların haberlerini gerçek olarak anlatıyoruz: Şüphesiz onlar Rablerine inanmış birkaç genç yiğitti. Biz de onların hidayetlerini artırmıştık.

Eshab ile ilgili hadisler:
1-) Allah-ü teala bütün insanlar arasından beni seçti, ayırdı. İnsanların en iyisini bana Eshâb olarak seçti. Bunların arasından da, bana akraba ve yardımcı olarak en üstünlerini ayırdı. Bir kimse beni sevdiği için Eshâbıma hürmet ederse, Allah-ü teala onu her tehlikeden korur. Onlara hakaret ederek beni incitenleri de incitir. (Hadîs-i şerîf-Mektûbât)
2-) Eshâbımın her biri gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız, Allah-ü tealanın sevgisine kavuşursunuz. (Hadîs-i şerîf-Keşf-ül-Hafâ)
3-) Eshâbımın hiç birine dil uzatmayınız. Onların şanlarına yakışmayan bir şey söylemeyiniz. Nefsim elinde olan Allah-ü tealaya yemin ederim ki, sizden biriniz, Uhud dağı kadar altın sadaka verse, Eshâbımdan birinin bir müd (875) gram) arpası kadar sevap alamaz. (Hadîs-i şerîf-Sevâik-ül-Muhrika)
4-) Kıyamet günü Eshâbımdan her biri, kabirlerinden kalkarken, vefat ettiği memleketin bütün müminlerinin önlerine düşerek onlara nur ve ışık saçarak Arasat meydanına götürür. (Hadîs-i şerîf-Sünen)
5-) Eshâbımı seven, beni sevdiği için sever. Onlara düşmanlık eden, bana düşmanlık etmiş olur. (Hadîs-i şerîf-Hulâsâtü’l-Fetâvâ)
6-) Eshâbımı severek, benim peygamberlik hakkımı gözetiniz. Benim hakkımı böylece gözetenleri, Allah-ü teala her işlerinde korur ve yardım eder. Benim peygamberlik hakkımı gözetmeyenleri de Allah-ü teala sevmez. Bunların ceza görecekleri, sürünecekleri zaman pek yakındır. (Hadîs-i şerîf-Sevâik-ül-Muhrika)
7-) Ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılacak, bunlardan yalnız biri Cennet’e gidecektir. Bunlar benim ve Eshâbımın yolunda olanlardır. (Hadîs-i şerîf-Sünen)
😎 Eshâb-ı Kehf, Mehdî’nin yardımcıları olacaktır ve İsa (aleyhisselâm) bunun zamânında gökten inecektir. (Hadîs-i şerîf-Alâmet-ül-Mehdî)
9-) Eshâb-ı Bedr, Medine’den ayrıldıkları gün oruçlu idiler. Sevgili Peygamberimiz onların İslamiyet’i yaymak uğrundaki gayretlerini görüp şöyle dua ettiler: “Allah’ım! Onlar yayadırlar. Sen onlara binit ver! Allah’ım onlar açık ve çıplaktırlar. Sen onları giydir. Allah’ım onlar açtırlar, onları doyur. Fakirdirler, fadl-ı kereminle (ihsan ve ikramınla) onları zengin eyle.” (Hadîs-i şerîf-Ebû Dâvûd)

Eshab ile ilgili kelimeler
Eshâb-ı Bedr: Bedir Gazası’nda Peygamberimizin maiyetinde bulunan iman sahibi kimseler.
Eshâb-ı câh: Rütbe sahipleri.
Eshâb-ı devlet:
1-) Servet sahipleri, zenginler.
2-) İleri gelenler.
Eshâb-ı ferâiz:hukuk; Terekeden kendilerine şer’an muayyen sehim takdir olunan verese.
Eshâb-ı Fîl: Peygamber efendimizin doğmasına yaklaşık iki ay kala Kabe’yi yıkmak için Mekke yakınlarına kadar gelen, fakat Allah-ü tealanın gönderdiği Ebabil kuşlarının üzerlerine bıraktıkları mercimek büyüklüğündeki taşlarla perişan olan Ebrehe ve içinde bir çok fillerin de bulunduğu ordu.
Eshâb-ı idare: İdare adamları.
Eshâb-ı kalem: Memurlar.
Eshâb-ı Kehf: Kuran’da kendilerinden bahsedilen ve bir mağarada uzun müddet uyumuş bulunan kişiler ve köpekleri Kitmir.
Eshâb-ı kehânet ü şerâfet: Kahinler ve şerefli, itibarlı kimseler.
Eshâb-ı kiram: Hz. Muhammed (Aleyhisselâm)’in sahabeleri.
Eshâb-ı mesâiih: Resmi dairelerde işlerini takip eden kimseler.
Eshâb-ı menâsib: Yüksek rütbeli memurlar.
Eshâb-ı muâhaze: Tenkitçiler, her şeyi tenkit fikri ile düşünenler.
Eshâb-ı Nâr: Cehennemdekiler.
Eshâb-ı rivayet: Rivayetçiler.
Eshâb-ı sebt: Cumartesiciler, cumartesiye bağlı olanlar; Yahudi kavmi.
Eshâb-ı Suffa: Medine’de Mescid-i Nebevi civarında “Suffa” denilen misafirhanede Peygamberimiz tarafından yedirilip içirilen fakir Müslümanlar.
Eshâb-ı süyûf: Kılıç adamları, askerler.
Eshâb-ı şimal: Kıyamet gününde amel defterleri sol taraftan verilecek olan cehennem ehli.
Eshâb-ı tahrîc:
1-) İçtihada muktedir olmayıp mezhep usul ve kaidelerine ve sair fıkıh hükümlerini ve bunların delil ve mehazlerini kavramış olduklarından sahib-i mezhepten veya mezhepte müçtehit olan zatın eshabından nakledilmiş olup ta birçok cihetlere ihtimal olan bir muhtemel sözü tafsile ve iki cihete ihtimali bulunan müphem bir hükmü tavziha ve mevcut olmayan meselelerin hükümlerini mezhep usul ve kaidelerinden istinbat ve tahrice muktedir olan kimseler.
2-) Hanefi mezhebinde, kısa bildirilmiş olup, iki türlü anlaşılabilen hükümleri açıklayarak bir manasını seçen dördüncü tabaka alimleri.
Eshâb-ı temyiz:
1-) Tahric ve tercih kudretini haiz olmayıp yalnız zahir-i mezhep ve zahir-i rivayet ile rivayet-i nadireyi tefrika ve mezhepte mevcut kuvvetli rey ve mütalaa ile zayıf mütalaayı ayırmaya muktedir olan kimseler.
2-) Hanefi mezhebinde, fıkıh alimlerinin altıncı tabakası.
Eshâb-ı tercih:
1-) hukuk; Mezhepte mevcut sözlerden ve rivayetlerden birini diğerine tercih iktidarları bulunan kimseler.
2-) Hanefi mezhebinde, fıkıh alimlerinin beşinci tabakası.
Eshâb-ı vezâif: Bir vakıfta gelirden maaş almaya hakkı olan kimseler.
Eshâb-ı yemin: Kıyamet gününde amel defterleri sağ taraftan verilecek olan cennet ehli.
Eshâb-ür-re’y: Bir emre veya bir maddeye bağlanmaksızın, kendi görüşüne ve ölçüsüne göre hükmedenler.
Eshâb-ür-rakim: Kuran’ı Kerim’in “18” inci suresinin “9” uncu ayetinde bahsedilen ve bir tefsire göre, isimleri ve nesepleri yazılan levha sahipleri.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir