Dileklerin kabulü için okunacak dualar

Posted by

Dileklerin olması için okunacak dua
1. Dua
Arapça:
Resim 1
Okunuşu:
Bismillâhirrahmanirrahîm,
Allahumme âmin min külli şey’in hâifun minke, ve havvif külle şey’in minke âminnî mimmâ ehâfü ve ahzerü, inneke alâ külli şey’in kadîrün.
Ya Settârü usturnî, yâ Settârü usturnî, ya Settârü usturnî bi setrikellezî seterte bihi alâ zâtike, felâ aynun terâke, velâ yedun tasilü ileyke, ve sallallahu alâ seyyidina Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ve sellim, bi rahmetike yâ Erhamerrâhimîn.

Anlamı:
Allah’ın ismiyle, Allah’ım, Senden korktuğum halde her şeyden beni emin kıl. Her şeyi benden korkut. Korktuğum ve titrediğim her şeyden beni emin kıl. Zira Sen her şeye kadirsin. Ey suçları örtücü, zatını örttüğün gibi benim bütün suçlarımı ört Allah’ım. Hiç bir göz Seni dünyada göremez, hiç bir el Sana ulaşamaz Allah’ım. Muhammed Mustafa üzerine ve O’nun âl ve ashabına rahmet eyle, selam ve bereket ihsan eyle. Rahmetinle ya Rab, zira Sen Erhamerrâhimînsin.

2. Dua
Arapça:
Resim 2
Okunuşu:
Bismillâhi, Allahumme entel evvelü vel âhiru, vezzâhiru ve bâtınu, vel mu’tî, lâ mânia limâ a’tayte, ve lâ mu’tiye limâ mena’te velâ radde limâ kadayte. Bismillâhillezî lâ yedurru ma’a ismihi şey’ürı filardi velâ fîssemâi, ve eûzü bike min nâril cahîmi. Yâ kerîmü, bihakkı sûreti Hâ mîm vel-kitâbil mübîn, mübareketin innâ künnâ münzirin. Rahmeterı min Rabbike, birahmetike yâ Erhamerrâhimîn. Allahumme innî es’elüke yâ Allâh, yâ Kadîmü, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, yâ Ferdü, yâ Vedûdü, yâ Samedü, yâ men lem yelid ve lem yûled velem yekûn lehu küfüven ahadün.
Yâ kâdiyel hâcat, yâ mücîbedda ’avât, ikdı hacetî yâ hannânü, yâ mennânü, yâ sultânu bihurmetil Kur’ân, ve bi hurmeti Muhammedin aleyhisselâm.

Anlamı:
Allah’ım, Evvel, Ahir, Zahir, Batın Sensin. Verdiğine kimse mani olamaz, men ettiğini de kimse kabul ettiremez. Reddettiğini de kimse geriye alamaz. Allah’ın ismiyle, O ’nun ismine yerde ve gökte hiçbir şey zarar veremez. Cehennem ateşinden Sana sığınırım, ey kerim olan Allah, Hâ mîm vel-kitâbil mübîn hürmetine, bizi cehennemden emin kıl. Kitap öyle bir mübarek kitapdır ki biz onunla korkanları korkuturuz. Rahmet Rabbinin yanındadır. Senin rahmetini dileriz, ey merhamet edenlerin en merhametlisi.
Allah’ım, Senden isterim her hayrı ey Allah’ım. Ey Kadim, Hay, Kayyûm, Ferd, Vedûd ve Samed otan, doğmayan ve doğurulmayan ve hiç kimseye benzemeyen ve eşi olmayan Allah’ım. Ey hacetleri yerine getiren, duaları kabul eden Allah’ım, hacetlerimizi kabul eyle. Ey istemeden veren ve istedikten sonra yine veren ve kudreti sonsuz olan Allah, Kuran’ın ve Muhammed Mustafa’nın hürmetine duamı kabul eyle.

3. Dua
Arapça:
Resim 3
Okunuşu:
Allahumme, yâ mufettihal ebvâb,yâ musebbibel esbâb, yâ mukallibel kulûbi vel ebsâr, yâ delîlel mütehayyirîn, yâ giyâsel müsteğisîn. Tevekkeltü aleyke yâ Rabbi ve fevveztü emri ileyke yâ Rabbi. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Ve sallallahu alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmeîne ettayyibîn.

Anlamı:
Ey kapıları açan, sebepleri hazırlayan, kalpleri ve gözleri döndüren, yolunu şaşıranlara yol gösteren, yardım isteyenlere yardım eden Allah’ım. Sana tevekkül ettim ey Rabbim, işimi Sana havale ettim ey Rabbim. Kuvvet ve kudret ancak yüce ve azim olan Allah’ındır, O’nun tarafındandır. Allah’ın rahmeti Muhammed’in, âl ve ashabının hepsinin üzerine olsun.

4. Dua
Okunuşu:
Lâ ilâhe İllallahu Halîmül Kerîm. Sübhânallâhi Rabbi! arşil azîm. El-hamdülillahi Rabbilâlemin. Es’elüke mûcibâti rahmetike ve azâimi mağfire-tike, vel ismete min külli zenbin, vel ganimete min külli berrin, vesselâmete min külli ismin, lâ teda’li zenben illâ gafertehu, velâ hemmen illâ ferrectehu, velâ hâceten hîne leke ridan illâ kadaytehâ. Yâ Erhamerrâhimîne.

Anlamı:
Allah ‘tan başka ilah yoktur, ancak Halim ve Kerim olan O’dur. Arşın Rabbi olan Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih ve kemal sıfatlarla mevsuf kılarım. Hamd, alemlerin Rabbine mahsustur. Senden rahmetinin icabını ve mağfiretinin şümulünü isterim Allah’ım. Her günahtan korunmamı ve her ganimete ulaşmamı dilerim. Her günahtan salim kalmamı isterim. Bana hiç bir günah bırakma, bağışla; hiç bir sıkıntı bırakma, hepsini al. Senin yanında bulunan hacetimi kaza eyle, ey merhamet edenlerin en merhametlisi.,,

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir