Delail

Posted by

Delail: Deliller. Bürhanlar. İsbât vasıtaları. Kanıtlar, işaretler.

Delail ile ilgili kelimeler:
Delâilü’n-nübüvve: Peygamberlik delilleri.
Delâil-i nakliyye ve kavliyye: Söz ve anlatma delilleri.
Delâil-i mantıkıye ve müsbete: Mantığa ve ispata dayalı deliller.
Delâil-i mücesseme-i musattaha: Bir satıh hâline getirilmiş cismânî deliller
Delâil ve emârât-ı haşriye: Haşre ait deliller ve işaretler.
Delâil-i nübüvvet-i ahmediye: Hz. Muhammed’in (a.s.m.) peygamberliğinin delilleri.
Delâil-i akliye ve mantıkiye: Aklî ve mantıkî deliller; akıl ve mantığa uygun deliller.
Delâil-i kalbiye ve vicdaniye: Kalbe ve vicdana ait deliller.
Delâil-i vahdâniyet: Allah’ın birliğinin delilleri.
Delâil-i âfâkiye: İnsanın kendi dışındaki deliller, kainattaki deliller.
Delâil-i enfüsiye: Dahili deliller; kalp, vicdan, his ve latifeler gibi insanın iç alemine konan donanımlarından hareketle Allah’ın varlığına ait deliller.
Delâil-i zâhiriye: Açık olarak zahirde görünen deliller. Maddi deliller.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir