Daire

Posted by

Daire:
1-) Resmi hükumet makamlarından her biri.
2-) Yazıhane. Büyük bir idare adamının makamı. Büro.
3-) Ev veya apartman katı. Büyük ev, konak.
4-) Matematik: Merkezden aynı uzaklıktaki noktaların çevirdiği düzlük parçası. Çember, düz yuvarlak şekil.
5-) Dönüp dolaşıp meydana gelen hadise ve inkılap.

Daire ile ilgili kelimeler:
Dâire-i Hindiyye: Namaz vakitlerinin tespitinde kullanılan ve güneş gören düz bir yere çizilen daire veya bu şekle uygun olarak yapılan alet.
Daire-i âfâk: Ufuklar dairesi. Çok geniş ve büyük daire, kainat.
Daire-i ehadiyet: Allah’ın ehadiyetle tecelli ettiği daire.
Daire-i esbab: Sebepler dairesi. Sebep ve kanunların bulunduğu yer olan maddi alem.
Daire-i esmâ: Cenab-ı Hakk’ın isimlerinin sahası ve dairesi.
Daire-i imkân (Daire-i mümkinat): Kainat. İmkan alemi. Mükevvenat. Mümkün olan, şartların müsait olduğu alem.
Daire-i resmiye: Hükumet dairesi, resmi daire.
Daire-i vücub (Vücub âlemi): Tebeddül ve tagayyür etmeyen ve mümkinat aleminden olmayan alemler.
Daire-i vücud: Vücut ve varlık dairesi ve sahası.
Dairevî: Daire şeklinde. Daire gibi.
Devir dairesi: Denizde geminin çeşitli hızla ve muhtelif dümen açısı ile çizdiği daire.
Fâsid daire (fasit daire): Bir düşünceyi ispat etmek için ispat edilmemiş başka bir düşünceyi delil olarak kullanmak ve bunu da ispat için ispatı istenen ilk düşünceyi doğru sayıp buna delil diye kullanmak.
Hırka-i saadet dairesi: İstanbul’da Topkapı Sarayı’nda “mukaddes emanetlerin” bulunduğu yer.
Kutr-u dâire: Geometri: Dairenin kutru. Çap.
Muhit-i dâire: Matematik: Daire çevresi. Çember.
Rub’-ı daire: Dairenin dörtte biri.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir