Cumartesi gününün virdi

Posted by

Cumartesi gününün virdi

Bismillâhirrahmânirrahîm
Ve men ya’tesım billâhi fe-kad hüdiye ilâ sırâtın müstakıym
El-hamdü lillâhi’llezî ehallenî hımâ lutfi’llâhi
El-hamdü lillâhi’llezî enzelenî cennete rahmeti’llâhi
El-hamdü lillâhi’llezî eclesenî fî mekâmi mehabbetillâhi*
El-hamdü lillâhi’llezî ezâkanî min mevâidi mededillâhi*
El-hamdü lillâhi’llezî vehebe lîletâfete’l-idâfeti liıstıfâillâhi* El-hamdü lillâhi’llezî sekânî min mevâridi vâridi ve fâillâhi* El-hamdü lillâhi’llezî kesânî hulele sıdkı’l-ubûdiyyeti lillâhi* Küllü zâlike alâ mâ ferratü fî cenbi’llâhi* Ve dayya’tü min hukûkıllâhi* Fe-zâlıke’l-fadlü mine’llâhi*
Ve men yağfiru’z-zünûbe illellâhü*
İlâhî in’âmüke aleyye bi’l-îcâdi min ğayri cihâdin ve lâ ictihâdin* Ve ceret metâmi’ıy min keremike alâ bülûği’l-mürâdi* Min ğayri istihkâkın lî ve lâ isit’dâdin* Es’elüke bi-vâhidi’l-âhâdi ve meşhûdi’l-eşhâdi* Selâmete minhati’l-vidâdi min mıhneti’l-bi’âdi* Ve mahve zulmeti’lmâdi* Binurî şemsi’r-reşâdi* Ve fethı ebvâbi’s-sedâdi* Ve fethı eb-vâbi’s-sedâdi* Bi eydî mededi inne’llâhe latıyfün bi’l-ıbâdi*
Rabbi es’elüke fenâe eyniyyeti vücûdî* Ve bekâe emniyyeti şühûdî* Ve firâka beyniyyeti şâhidî ve meşhûdî* Bi-cem-ıayniyyeti mevcûdî li-vücûdî*
Seyyidî sellim ubûdiyyetî bihakkıke min amâ’i vehmi rü’yeti’l-ağyâri* Ve elhık bî kelimeteke’s-sâbikati li’l-mustafaeyni’l-ahyâri* Ve ağlib alâ emrî bi-ıhtiyârike fi’letvâri ve’l-evtâri* Vensurnî bi’ttevhıydi ve’l-istivâi fi’l-hareketi ve’l-istikrâri*
Habîbî es’elüke serî’alvisâli ve bedî’al-cemâli* Ve menî’al-celâli* Ve refî’al-kemâli* Fî külli hâlin ve meâlin* Yâ men hüve hüve, yâ hüve* Ve men leyse illâ hüve*
Es’elüke bi’l-ğaybil-atlasi* Bi’l-ğaynil’l-akdesi* Fî velleyli izâ as’ase* Ves-subhı izâ teneffese* İnnehû le-kavlü rasûlin kerîmin* Zî kuvvetin ınde zi’l-arşi mekînin* Mutâ’ın semme emînin* Bi-lisânin arabiyyin mübînin* Ve innehû le-tenzîlü rabbil-âlemîne* Hükme muhkimi’l-emri bi rûhıhi’l-meknûni* Fîsıyağı’t-tebyîni* Bi-sun-ıt-temkîni*
Ve es’elükellâhümme hamle zâlike lizâtî alâ yedi nesîmi hayâtî bi-ervâhı tehıyyâtî fi salevâtike’t-tayyibâti* Ve teslîmâtike’d-dâimâti* Alâ vesîleti husûli’lmetâlibi* Ve vuslati vusûli’l-habâibi* Ve alâ külli mensûbin ileyhi fî küli’l-merâtibi* ilâhel-hakkıl-mübîni*
Vec’alnâ min havâssıhim âmîn* Ve sallâllâhü alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecmâıyne* Sübhâne rabbike rabbi’l-ızzeti ‘ammâ yasıfûne ve selâmün alel-mürselîne vel-hamdü lillâhi rabbilâlemîne*

TÜRKÇESİ

Kim Allah’asımsıkı sarılmışsa muhakkak ki o, doğru yola iletilmiştir.(Âl-i İmran suresi 101. ayet)
Beni, himayesine alan Allah (c.c.)’a hamd olsun.
Rahmetinin cennetini bana indiren Allah (c.c.)’a hamd olsun.
Beni muhabbetinin makamında oturtan Allah (c.c.)’a hamd olsun.
Yardımlardan bir yardımı kaynağından bana tattıran Allah (c.c.)’a hamd olsun.
Hakkı seçmem için bana, ilginin hoşluğunu veren Allah (c.c.)’a hamd olsun.
Vefasının kaynaklarından beni sulayan Allah (c.c.)’a hamd olsun.
Ubudiyetin sadakat elbisesini bana giydiren Allah (c.c.)’a hamd olsun.
Bütün bunların hepsi Cenab-ı Hakk‘ın yanında kaçırdığım fırsatlardan ve Yüce Allah (c.c.)’ın hukukundan zayi ettiğim şeylerdendir.
İşte bundan dolayı erdem, Allah (c.c.)’tandır.
Allah (c.c.)’tan başka kim mağfiret edebilir?
Ya Rabbi! Benim üzerime olan ihsanın, hiçbir gayret sarf etmeksizin Senin yaratman iledir.
Benim hiçbir hakkım ve kabiliyetim olmadığı halde bütün isteklerim Senin keremindendir ve ilahi arzun üzere cereyan etmiştir.
Ya Rabbi!Ahad“ların “Vâhid“i ve şehadet etmenin şahid olunanı. Hürmetine kulların zahmetinden dostluk mihnetinin selametini, hidayet güneşinin nuru ile ısrar zulmetinin mahvını ve bu ayetin imdat eliyle doğruluk kapılarının açılmasını Senden istiyorum:
Allah, kullarına karşı çok lütufkardır.(Şûrâ suresi 19. ayet)
Ya Rabbi! Mevcudiyetimin bizzat kendisini varlığım için toplamakla faniliğimi,
Şehadetimin güvenirliliğinin devamını,
Yüceliğimin ve şehadet ettiğim varlığın ayrılmasını Senden istiyorum.
Efendim! Hakk’ın hürmetine, başkalarının görüş kuruntularının körlüklerinden benim ubudiyetimi selamette kıl.
Hayırlıların iki seçilmişi için geçmiş olan kelimene beni de ilhak eyle.
Her durumda ve her ihtiyaçta Senin seçmen hürmetine beni, işim üzerine galip eyle.
Harekette ve istikrarda “Tevhid” ve “istivâ” hürmetine bana yardım et.
Ey Habîbim! Hızlı ulaşımı,
“Cemâl”in eşsizliğini,
“Celâl”in gücünü,
“Kemâl”in yücesini her hal ve her durumda Senden istiyorum.
Ey O olan O!
Ey O!
Ey kendisinden başkası olmayanO! Atlasın bilinmeyen yönleri hürmetine, Mukaddes “Ğayn” hürmetine ve şu ayetler hürmetine Senden istiyorum:
Karanlığa arka verdiği zaman o geceye andolsun. Ağardığı zaman o sabaha andolsun.” (Tekvir suresi 17 ve 18. ayetler)
Şüphesiz ki O (Kur’an) kerem sahibi bir peygamberin (Allah’tan getirdiği) sözdür.” (Hakka suresi 40. ayet)
Bir elçi ki, pek kuvvetlidir. Arşın sahibi (Allah) katında yüksek bir mevkii vardır. Orada itaat olunandır. Hem de (vahye karşı) emindir.” (Tekvir suresi 20 ve 21. ayetler)
Açık bir Arapça lisanı ile.” (Şuarâ suresi 195. ayet)
Muhakkak ki o, elbette âlemlerin Rabbi katından indirilmiştir.” (Şuarâ suresi 192. ayet)
Ya Rabbi! Saklı olan ruhunun hürmetine işe hükmedenin hükmünü Sen’den istiyorum.
Yine ben, meydana çıkarma sigalarında tedbirin kudreti hürmetine Sen’den istiyorum.
Ya Rabbi! Hayatımın rüzgarı eli üzerine bunun kişiliğime yüklenmesini Sen’den istiyorum.
Tahiyyatımın ruhları hürmetine, Senin güzel salatında ve dimi olan teslimatında taleplerin oluşmasının vesilesi hürmetine,
Sevgililerin birbirlerine kavuşmalarının vuslatı ve bütün mertebelerde ona nisbet olunan her mensub üzerine Sen’den istiyorum ey apaçık Hakk olan Allah’ım!
Ya Rabbi! Bizi de onların haslarından eyle, amin.
Allah (c.c.)’ın salatı Hz. Muhammed (s.a.v.) Efendimize, onun âl ve bütün ashabı üzerine olsun.
Senin Rabbin, izzet Rabbi, onların vasıflandırdıkları şeyden münezzehtir.
Selam, bütün peygamberlerin üzerine olsun.
Hamd, alemlerin Rabbi Allah (c.c.)’a mahsustur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir