Cumartesi günü virdi

Posted by

Cumartesi günü virdi

Bismillaâhirrahmânirrahîm
Ve men ya’tesım billâhi fe-kad hüdiye ilâ sırâtın müstekıym.
El-hamdü lillâhi’llezî ehalenî hımâ lutfi’llâhi.
El-hamdü lillâhi’llezî enzelenî cennete rahmeti’llâhi.
El-hamdü lillâhi’llezî eclesenî fî mekâmi mehabbetillâhi.
El-hamdü lillâhi’llezî ezâkanî min mevâidi mededillâhi.
El-hamdü lillâhi’llezî vehebe lî letâfete’l-idâfeti li ıstıfâi’llâhi. El-hamdü lillâhi’llezî sekânî min mevâridi vâridi ve fâillâhi. El-hamdü lillâhi’llezî kesânî hulele sıdkı’l-ubûdiyyeti lillâhi. Küllü zâlike alâ mâ ferratü fî cenbi’llâhi. Ve dayya’tü min hukûkıllâhi. Fe-zâlike’l-fadlü mine’llâhi.
Ve men yağfiru’z-zünûbe illellâhü.
İlâhi inâmüke aleyye bi’l-îcâdi min ğayri cihâdin ve lâ ictihâdin. Ve ceret metâmi’ıy min keremike alâ bülûği’l-mürâdi. Min ğayri istihkâkın lî ve lâ isti’dâdin. Es’elüke
bi-vâhidi’l-âhâdi ve meşhûdi’l-eşhâdi. Selâmete minhati’vidâdi min mıhneti’l-bi’âdi. Ve mahve zulmeti’l-mâdi. Binûri şemsi’r-reşâdi. Ve fethı ebvâbis-sedâdi. Bi-eydi mededi inne’llâhe latıyfün bi’l-ıbâdi.
Rabbi es’elüke fenâe eyniyyeti vücûdî. Ve Bekâe emniyyeti şühûdî. Ve firâka beyniyyeti şâhidî ve meşhûdî. Bi-cem’ı ayniyyeti mevcûdî li-vücûdî.
Seyyidî sellim ubûdiyyeti bihakkıke min amâ’i vehmi rü’yeti’l-ahyâri. Ve elhık bi kelimeteke’s-sâbikati li’l-mustafeyni’l-ahyâri. Ve ağlib alâ emrî bi-ıhtiyârike fi’l-etvâri . Vensurnî bi’t-tehvıydi ve’l-istivâi fi’l-hareketi ve’l-istikrâri.
Habîbî es’elûke serî’al-visâli ve bedî’al-cemâli. Ve menî’al-celâli. Ve refî’al-kemâli. Fî külli hâlin ve meâlin. Yâ men hüve hüve, Yâ hüve. Ve men leyse illâ hüve.
Es’elüke bi’l-ğaybil-atlasi. Bi’l-ğayni’l-akdesi. Fî velleyli izâ as’ase. Ves-subhı izâ teneffese. İnnehû le kavlü rasûlin kerîmin. Zi kuvvetin ınde zi’l-arşi mekînin. Mutâ’ın semme emînin. Bi-lisânin arabiyyin mübînin. Ve innehû le-tenzîlü rabbil-âlemîne. Hükme mukimi’l-emribi-rûhıhi’l-meknûni. Fî sıyağı’t-tebyîni. Bi-sun’ıt-temkîni.
Ve es’elükellâhümme hamle zâlike li-zâtî alâ yedi nesîmi hayâtî bi-ervâhı tehıyyati fi salevâtike’t-tayyibâti. Ve teslîmâtike’d-dâimâti. Alâ vesîleti husûli’l-metâlibi. Ve vuslati vusûli’l-habâibi. Ve alâ külli mensûbin ileyhi fî külli’l-merâtibi. İlâhel-hakkıl-mübîni.
Vec’alnâ min havâssıhim âmîn. Ve sallâllâhü alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecmâıyne. Sübhâne rabbike rabbi’l-ızzeti ammâ yasıfûne ve selâmün alel-mürselîne vel-hamdü lillâhi rabbil-âlemîne.

Anlamı:
Kim Allah’a sımsıkı sarılmışsa muhakkak ki o, doğru yola iletilmiştir. (Ali İmran suresi 101. ayet)
Beni, himayesine alan Allah (c.c.)’a hamd olsun.
Rahmetinin cennetini bana indiren Allah (c.c.)’a hamd olsun.
Beni, muhabbetinin makamında oturtan Allah (c.c.)’a hamd olsun.
Yardımlardan bir yardımı kaynağından bana tattıran Allah (c.c.)’a hamd olsun.
Vefasının kaynaklarından beni sulayan Allah (c.c.)’a hamd olsun.
Ubûdiyetin sadakat elbisesini bana giydiren Allah (c.c.)’a hamd olsun.
Bütün bunların hepsi Cenab-ı Hakk’ın yanında kaçırdığım fırsatlardan ve Yüce Allah (c.c.)’ın hukukundan zayi ettiğim şeylerdendir.
İşte bundan dolayı erdem, Allah (c.c.)’tandır.
Allah (c.c.)’tan başka kim mağfiret edebilir?
Ya Rabbi! Benim üzerime olan ihsanın, hiçbir gayret sarf etmeksizin Senin yaratman iledir.
Benim hiçbir hakkım ve kabiliyetim olmadığı halde bütün isteklerim Senin keremindendir ve ilahi arzun üzere cereyan etmiştir.
Ya Rabbi! Ahadların Vahidi ve şehadet etmenin şahit olunanı. Hürmetine kulların zahmetinden dostluk mihnetinin selametini, hidayet güneşinin nuru ile ısrar zulmetinin mahvını ve bu ayetin imdat eliyle doğruluk kapılarının açılmasını senden istiyorum.
اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ
Allah, kullarına karşı çok lütufkardır. (Şura suresi 19. ayet)
Ya Rabbi! Mevcudiyetimin bizzat kendisini varlığım için toplamakla faniliğimi,
Şehadetimin güvenilirliğinin devamını,
Yüceliğimin ve şehadet ettiğim varlığın ayrılmasını Senden istiyorum.
Efendim! Hakk’ın hürmetine, başkalarının görüş kuruntularının körlüklerinden benim ububiyetimi selamette kıl.
Hayırlıların iki seçilmişi için geçmiş olan kelimene beni de ilhak eyle.
Her durumda ve her ihtiyaçta Senin seçmen hürmetine beni, işim üzerine galip eyle.
Harekette ve istikrarda Tevhit ve istiva hürmetine bana yardım et.
Ey habibim! Hızlı ulaşımı,
Cemâl’in eşsizliğini,
Celâl’in gücünü,
Kemâl’in yücesini her hal ve her durumda Senden istiyorum.
Ey O olan O!
Ey O!
Ey kendinden başkası olmayan O! Atlasın bilinmeyen yönleri hürmetine, mukaddes Ğayn hürmetine ve şu ayetler hürmetine Senden istiyorum.
وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ
وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ
Karanlığa arka verdiği zaman o geceye ant olsun. ağardığı zaman o sabaha ant  olsun. (Tekvir suresi 17 ve 18. ayetler)
إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ
Şüphesiz ki O (Kur’an)kerem sahibi bir peygamberin (Allah’tan getirdiği) sözdür. (Hakka suresi 40. ayet)
ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ
مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ
Bir elçi ki, pek kuvvetlidir. Arşın sahibi (Allah) katında yüksek bir mevkii vardır. Orada itaat olunandır. Hem de (vahye karşı) emindir. (Tekvir suresi 20 ve 21. ayetler)
بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ
Aşık bir Arapça lisanı ile. (Şuara suresi 195. ayet)
وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ
Muhakkak ki o, elbette alemlerin rabbi katından indirilmiştir. (Şuara suresi 192. ayet)
Ya Rabbi! Saklı olan ruhunun hürmetine işe hükmedenin hükmünü Sen’den istiyorum.
Yine ben, meydana çıkarma sigalarında tedbirin kudreti hürmetine Sen’den istiyorum.
Ya Rabbi! Hayatımın rüzgarı eli üzerine bunun kişiliğime yüklenmesini Sen’den istiyorum.
Tahiyyatımın ruhları hürmetine, Senin güzel salâtında ve daimi olan teslimatında taleplerin oluşmasının vesilesi hürmetine,
Sevgililerin birbirlerine kavuşmalarının vuslatı ve bütün mertebelerde ona nisbet olunan her mensup üzerine Sen’den istiyorum ey apaçık Hakk olan Allah’ım!
Ya Rabbi! Bizi de onların haslarından eyle, amin.
Allah (c.c.)’ın salâtı Hz. Muhammed (s.a.v.) Efendimize, onun âl ve bütün ashâbı üzerine olsun.
Senin Rabbin, izzet Rabbi, onların vasıflandırdıkları şeyden münezzehtir.
Selam, bütün peygamberlerin üzerine olsun.
Hamd, alemlerin Rabbi Allah (c.c.)’a mahsustur.

 

 

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir