Cumartesi gecesi virdi

Posted by

Cumartesi gecesi virdi

Bismillâhirrahmânirrahîm
Seyyidî dâme bekâüke. Ve nefeze fi’l-halkı kazâüke. Ve tekaddeste fî uluvvike. Ve te’aleyte fî kudsike. Lâ yeûdüke hıfzu kevnin.
Ve lâ yahfa anke keşfu aynin. Ted’ü men teşâü ileyke. Ve tedüllü bike aleyke.
Fe-leke’l-hamdü’d-dâimü.
Ved-devâmü’l-emcedü. Es’elüke vakten sâfiyyen. Bi-mâ türîdü bi-mu’âmeletin lâikatin tekûnü ğâyetühâ kurbeke min netâici’l-a’mâli mevkûfeten alâ rıdvânike.
Ve hebli lî sırran yekşifü lî an hakâikı’l-amâli. Vahsusnî bi-hıkmetin me’ahâ hukmün ve işâretün yashabühâ fehmü inneke veliyyü men tevellâke. Ve mücîbü men de’âke.
İlâhî edim bekâe n’amâike aleyye. Ve müşâhedetike ledeyye.
Ve eşhidnî zâti min haysü ente lâ min haysü hiye hattâ ekûne bike ve lâ ene ve heb lî min ledünke ılmen tenkâdü ileyye fîhı küllü rûhin âlimetin inneke ente’l-alîmü’l-allamü.
Tebâreke’smü rabbike zü’l-celâli ve’l-ikrâmi. Ve ındehû mefâtîhu’l-ğaybi lâ ya’lemühâ illâ hüve ve ya’lemü mâ fi’l-berri vel-bahri.
Rabbi efıd aleyye şuâ’en min nûrike yekşifû lî an külli mestûrin fiyye hattâ üşâhide vücûdî kâmilen min haysü ente lâ min haysü ene fe-etekarrabü ileyke bi-mahvi sıfatî minnî kemâ tekarrabte ileyye bi-idâfeti nûrike aleyye rabbi’l-imkânü sıfatî ve’l-ademu mâddetî ve’l-fakru mekarrî.
Ve vücûdüke illetî. Ve kudratüke fâılî. Ve ente ğâyetî.
Hasbî minke ılmüke bi-cehlî.
Ente kemâ a’lemü ve fevka mâ a’lemü. Ve ente me’a külli şey’in. Ve leyse me’ake şey’ün.Kadderte’l-menâzile lisseyri.
Ve rettebtel-merâtibe lin-nef’ı veddurri. Ve esbette minhâce’l-hayri. Fenahnü fî zâlike küllihî bike ve ente bilâ nahnü. Fe-ente’l-hayru’l-mahdu vel-cüdü’s-sırfu ve’l-kemâlü’l-mutleku.
Es’elüke bismike’llezî efadte bihi’l-hayrâti alel-kavâbili. Ve mehavte bihî min zulmeti’l-ğavâsikı. En temlee vücûdî nûran min nûrike’llezî hüve mâddetü külli nûrin ve ğâyetü külli matlûbin
Hattâ â yahfâ aleyye şey’ün mimmâ evda’te fî zerrâti vücûdî. Ve heb lî lisâne sıdkın mu’abbiran an şühûdi hakkın vahsusnî min cevâmi’ı’l-kelimi bimâ yahsulû bihi’l-ibânetü ve’l-belâğatü va’sımnî fî küllikelimetinmin da’vâ mâ leyse lî bi-hakkın vec’alnî alâbasıyratin ene ve menittebe’anî.
Allâhümme innî e’ûzü bike min kavlin yûcibü hıyraten ev yu’kıbü fitnaten ev yûhimü şübheten minke tütelekkâ’l-kelîmü ve anke yü’hazü’l-hıkemü ente mümsikü’s-semâi ve mü’allimü’l-esmâi. Lâ ilâhe illâ ente’l-vâhidü’l-ehadü’l-ferdü’s-samedü’llezî lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehû küfüven ehadün.
Ve salla’llâhü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaıyne. Ve’l-hamdü li’llâhi rabbi’l-âlemîne.

Anlamı:
Efendim! senin bekan devamlı olmuştur.
Senin icraatın halk içinde tahakkuk etmiştir.
Sen, ulviyetinde münezzeh oldun.
Sen, kendi kutsallığında yüceldin.
Bütün kainatın muhafazası Sana zor gelmez.
Hiçbir gözün açılması Senden gizli kalamaz.
Sen dilediğini kendine davet edersin.
Sana yaklaştıran ve Senden uzaklaştıran yolları gösterirsin.
Sürekli hamd ve devamlı şeref Sana mahsustur.
Ya Rabbi! Senin rızana uygun amellerin neticelerinden, gayesi Sana yakınlaşmak olan uygun bir muamele ile dilediğin gibi Senden saf bir vakit istiyorum.
Ya Rabbi! Bana bir sır ver ki, o amellerin hakikatinden perdeyi benim için kaldırsın.
Hikmetle bana bir pay ver ki. onunla beraber bir hüküm ve işaret vardır. Anlayış, ona arkadaşlık eder.
Şüphesiz ki Sen Seni Mevla edinenlerin dostusun.
Sana dua edenin duasını kabul edensin.
Ya Rabbi! Üzerime indirdiğin nimetlerini ve bana olan müşahedeni devamlı eyle.
Onun cihetinden değil, kendi cihetinden benim zatımı bana göster. Ta ki, Seninle olayım, kendi başıma kalmayayım.
Ya Rabbi! Bana kendi katından öyle bir ilim ver ki, onunla her alim ruh bana boyun eğsin.
Şüphesiz ki, Sen Alîmsin ve Allâmsın.
Celâl ve ikram sahibi olan Rabbinin ismi yücelmiştir.
Ğaybın anahtarları onun yanındadır. Onu ancak o mutlak yaratıcı bilir. O denizlerde ve karalarda olanları da bilir.
Ya Rabbi! Nurunun ışığından benim üzerime bolca saç ki, o, bendeki her kapalıyı benim için açsın. Ta ki, kendi cihetinden değil, Senin cihetinden varlığımı tam olarak müşahede edeyim.
Sana yakınlık, benden sıfatımın giderilmesi ile olur. Sen de benim üzerime nurunun izafesi ile yakın oldun.
Ya Rabbi! Varlık benim sıfatımdır.
Yokluk benim maddemdir.
Fakirlik benim karargahımdır.
Senin varlığın, benim sebebimdir.
Senin kudretin, benim failimdir.
sen benim nihai gayemsin.
Bana kafi olmak Sendendir. Senin ilmin, benim cehlimdir.
Sen, benim bildiğimin üstünde bildiğim gibisin:
Sen her şeyle berabersin. Seninle beraber olmayan hiçbir şey yoktur.
Yürüyüş için menziller takdir ettin.
Fayda ve zarar için mertebeler tertip eyledin.
Hayır metotları tesbit ettin .
İşte biz bütün bu hususlarda Seninleyiz. Sen ise bizsizsin. Sen sadece hayırsın. Sırf cömertliksin ve mutlak kemalsin.
Ya Rabbi! Kabiliyetli kimseler üzerine hayırlar saçtığın ve karanlık zulmetini mahvettiğin isminin hürmetine bütün vücudumu nurundan bir nur ile doldurmanı istiyorum. Ta ki, varlığımın zerreleri içine bıraktığın şeylerden hiçbiri bana gizli kalmasın.
Ya Rabbi! Bana, Hakk’ın şahitliğinden yorumlayan doğru bir lisan ver. Bütün hakikatleri kendisinde toplayan hakikatten kendisi ile övgü ve belagat hasıl olan şeyi bana lütfeyle.
Benim için hak olmayan davadan her söz hakkında beni koru.
Beni ve bana tabi olanları basiretli kıl.
Ya Rabbi! Şaşkınlık veren yahut fitne getiren ya da Senden şüphe duyuracak sözden Sana sığınıyorum.
Kelimeler Senden alınır.
Hikmetler Senden alınır.
Sen, semayı tutansın ve isimleri öğretensin.
Senden başka ilah yoktur.
Sen Vâhidsin, Ehadsın, Ferdsin, Samedsin. Doğurmamış ve doğurulmamış olansın.
Sen, kendisinin hiçbir benzeri ve dengi olmayansın.
Allah (c.c.)’ın salatı Hz. Muhammed (s.a.v.) Efendimiz üzerine, onun âl ve bütün ashâbı üzerine olsun.
Hamd, alemlerin Rabbi Allah (c.c.)’a mahsustur.

Cumartesi gecesi virdinin faydaları
1-) Ayrıca Çarşamba günü bu duayı okuyanın:
a- bilgisi artar, ilim sahiplerince sevilir.
2-) Her gün 15 defa okuyan:
a- İlim sırlarına vakıf olur.
3-) Her gün 14 defa okuyanın:
a- İşlerini Allah Teâlâ kolaylaştırır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir