Cuma günü virdi

Posted by

Cuma günü virdi
Bismillâhirrahmânirrahîm
Rabbi rakkınî fî medârici’l-me’ârifi. Ve kallibnî fî etvâri esrâri’l-hakâikı.
Vahcübnî fî sürâdikâti hıfzıke ve meknûni sirrike’an vürûdi’l-havâtıri’lletî lâ telîku
bi-sübühâti celâlike.
Rabbi ekımnî bike fî külli şânin. Ve eşhidnî lutfeke fî külli kâsın ve dânin. Veftah ayne besıyratî fî kadâisâhati’t-tevhıydi li eşhede kıyâme’l-külli bike şühûden yekta’u nazarî an külli mevcûdin.
Yâ ze’l-fadli ve’l-cûdi. Rabbi efıd aleyye min bihâri tecrîdi elfi’z-zâti’l-akdesi mâ yakta’u annî külle alâkatin tu’cimü aleyye idrâki. Ve tu’liku dûnî bâbe matlebî. Ve esbil aleyye min heyûlâ nuktatihâ’l-külliyyeti’l-bârizeti min melekûti ğaybi zâtike mâ emüddü bihî  hurûfe’l-ekvâni mahfûzan fî zâlike mine’n-naksi veş-şeyni.
Yâ men vesi’a külle şey’in rahmeten ve ılmen yâ rabbe’l-âlemîne.
Rabbi tahhirnî zâhiran ve bâtınenmin levsil-ağyâri.
Ve’l-vukûfi ale’l-etvâri. Bi feydın min tuhûri kudsike ve ğayyibnî anhüm bî-şühûdi bevârikı ünsike. Ve atlı’nî alâ hakâikı’l-eşyâi ve dekâikıl-eşkâli.
Ve esmı’nî nutka’l-ekvâni bi sarîhıt-tevhıydi fîl-avâlimi küllihâ. Ve kâbil mirâtî
bi-tecellin tâmmin min cevâhiri esmâi celâlike ve kahrike felâ yeka’u aleyye basaru cebbârin mine’l-insi ve’l-cinni.
İllâ in’akese aleyhi min şu’aı zâlikel-cevheri mâ yahriku nefsehü’l-emmâratü bis-sûi ve terüddühû zelîlen. Ve yenkalibü annî basarahû hâsien kelîlen.
Yâ men anet lehu’l-vücûhuve hada’at lehur-rikâbü. Yâ rabbe’l-erbâbi. Rabbi ve eb’ıdnî ani’l-kavâtı’ı’lletî takta’unî an hatarâti kurbike. Ve elbisnî mâ yelîku bi-sıfâtî bi-ğalebeti envâri sıfâtike.
Ve ezıh zulme tab’î ve beşeriyyetî bi-tecellî bârikatin min bevârikati envâri zaâtike. Vemdüdnî bi-kuvvetin melekiyyetin akheru bihâ mâ istevlâ aleyye minet-tabâi’ı-deniyyeti ve’l-ahlâkı’r-reddiyyeti.V’emhu min levhı fikrî eşkâlel-ekvâni.
Vesbit fîhı bi-yedi ınâyetike sirra hırzi kurbike’s-sâbikı’l-meknûni beyne’l-kâfi ven-nûni
İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehû kün fe-yekûnü. Fe-sübhâne’llezî
bi-yedihî melekûtü külli şey’in ve ileyhi türce’ûne.
Yâ nûre’n-Nûri. Yâ mu’tıye’l-külli min feydı fadlihi’l-midrâri. Yâ samedü. Yâ kuddûsü. Yâ Kahhâru. Yâ hafîzu.
Yâ latîfü. Yâ rabbe’l-âlemîne. Ve salle’llâhü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaıyne. Ve’l-hamdü li’llâhi rabbi’l-âlemine.
Anlamı:
Ya Rabbi! Maarif basamaklarında beni ilerlet. Hıfzının sağlam kalesinde ve sırrının gizliliklerinde beni sakla. Celâlinin münezzehliğine layık olmayan tehlikenin meydana gelmesinden beni koru.
Ya Rabbi! Her işte beni, kendin ile kaim eyle.
Her önemli şeyde ve her önemsiz şeyde lütfunu bana göster.
Tevhid sahasının icrasında benim basiret gözümü aç ki, her şeyin Sana olan kıyamını müşahede edeyim.
O, benim bakışımı Allah (c.c.)’tan başka bütün varlıklardan ayır.
Ey fazilet ve cömertlik sahibi olan rabbim! idrakime yabancı gelen ve talep ettiğim yerin kapısına benden başkasını asan her ilgiyi benden kopar.
En mukaddes zatın Elifinin tecrit denizlerinden benim üzerime feyiz yağdır.
Zatının gayb melekutundan açık ve tam olarak noktasının maddesinin özünden bana yol aç ki, bu hususta noksanlıktan ve kötülükten korunmuş olarak onunla’ kainatın harflerine uzanayım.
Ey rahmet olarak ve ilim olarak her şeye şamil olan.
Ey alemlerin rabbi! Kudsiyyetinin temizliğinden bir feyiz ile beni, zahir ve batın olarak başkalarının pisliğinden temizle. Sınır üzerinde durmaktan beni muhafaza eyle.
Ünsiyyetinin şimşeklerini müşahede etmekle beni onlardan görünmez eyle.
Beni, her şeyin hakikatine ve şekillerin inceliklerine bilgili kıl.
Bütün alemlerde tevhidin açıklığı ile kainatın sesini bana işittir.
Celalinin ve kahrının isimlerinin cevherlerinden tam bir tecelli ile aynamı karşına al ki, insanlardan ve cinlerden hiçbir zalimin gözü benim üzerime odaklanmasın.
Kötülükle emreden nefs-i emmaresini yakan ve onu zillete düşüren kimse, o cevherin ışığından faydalanır. Böylece hakir ve yorgun olarak zalimin gözü benden çevrilir.
Ey bütün herkesin ona döndüğü ve bütün boyunların ona eğildiği Rabbim!
Ey rablerin Rabbi!
Ey Rabbim! Sana yakın olmaktan alıkoyan bütün engellerden beni uzak eyle.
Ya Rabbi! Sıfatlarının nurlarının galebesi ile benim sıfatlarıma uygun olan kisveyi bana giydir.
Zatının nurlarının şimşeklerinden bir çakış ile tecelli ederek insanlığımın ve tabiatımın karanlığını benden uzaklaştır.
Ya Rabbi! Meleklere mahsus bir kuvvetle bana imdat eyle ki, alçak tabiatlı ve rezil huylu kimselerden üstüme saldıranları onunla kahredeyim.
Kainatın şekillerini fikrimin levhasından sil ve “Kaf” ile “Nun” arasında gizli olan Sana yaklaşma sığınağının sırrını kendi gayret elinle orada sabit eyle.
إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ
فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
“Onun şanı, bir şeyi dilediği zaman ona sadece ol demektir. O derhal oluverir, o halde her şeyin mülkiyet ve tasarrufu elinde olan Allah, ne yücedir. Siz ona döndürüleceksiniz.” (Yasin suresi 82 ve 83. ayetler)
Ey nurların nuru!
Ey fazlının feyzinden herkese boca veren!
Ey Samed! Ey Kuddüs! Ey Kahhar! Ey Hafîz! Ey Latîf! Ey Alemlerin Rabbi!
Allah (c.c.)’ın salâtı Hz. Muhammed (s.a.v.) Efendimize, onun âl ve bütün ashâbı üzerine olsun.
Hamd alemlerin Rabbi Allah (c.c.)’a mahsustur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir