Cuma gecesi virdi

Posted by

Cuma gecesi virdi
Bismillâhirrahmânirrahîm
İlâhî küllü’l-âbâi’l-ulviyyeti abîdüke. Ve ente’r-rabbü alâ-l ıtlakı. Cema’te
beyne’l-müyekâbilâti. Ve künte’l-celîle’l-cemîle.
Lâ ğâyete li-ibtihâcike bi-zâtike. İz lâ ğâyete li-şühûdin minke ente ecellü min şühûdinâ ve ekmelü ve a’lâ mümmâ nasıfüke bihî ve ecmelü. Ve tekaddese cemâlüke’l-aliyyü an muvâka’ati’l-müyûli ilâ’ş-şehevâti.
Es’elüke bi’s-sirri’llezî cema’te bihî beyne’l-mütekâbilâti en tecma’a aleyye müteferrika emrî cem’an yüşhidünî vahdete vücûdike.
Veksünî hullete cemâlike ve tevvicnî bi-tâci celâlike hattâ tahda’a lehu’n-nüfûsü’l-beşeriyyetü.
Ve tenkâde ileyye’l-kulûbü’l-ebiyyetü. Ve tenbesita ileyye’l-esrâru’l-akdesiyyetü. Ve a’lİ kadrî ındeke ulüvven yenhafidu lî bihî küllü müte’âlin. Ve yezillü lî bihî küllü azîzin.
Ve huz bi-nâsıyeti ileyke. Ve melliknî nâsıyete külli zî rûhın nâsıyetühû bi-yedike.
Vec’al lî lisâne sıdkın fî halkıke ve emrike. Vemle’nî minke vahfaznî fî berrike ve bahrike.
Ve ahricnî min karyeti’t-tab’ı’z-zâlimi ehlühâ ve a’tıknî min rıkkı’l-ekvâni.V’ec’al lî minke bürhânen yûrisü emânen ve lâ tec’al li-ğayrike aleyye sültânen.
Vec’al ğınâî fîl-fakri ileyke an külli matlûbin. Vashabnî bi ğınâike an külli merğûbin. Ente vichetî ve câhî. Ve ileyke’l-merci’u vet-tenâhî. Tecbüru’l-kesira ce teksiru’l-cebbârîne ve tücîru’l-hâifîne.
Ve tühıyfü’z-zalimîne. Leke’l-mecdü’l-erfu ve’t-tecelli’l-ecmeu ve’l-hıcâbü’l-emneu.
Sübhâneke lâ ilâhe illâ ente, ente hasbî ve nı’me’l-vekîlü. Ve kezâlike ahzü rabbike izâ ahaze’l-kurâ ve hiye zâlimetün inne ahzehû elîmün şedîdün.
Fentekamnâ mine’llezîne ecramû ve kâne hakkan aleynâ nasru’l-mü’minîne.
Allâhümme yâ hâlika’l-mahlûkâti ve muhyî’l-emvâti ve câmia’ş-şitâti. Ve müfîda’l-envâri aLâ’z-zevâti. Leke’l-mülkü’l-evse’u ve’l-cenâbü’l-erfeu’l-erbâbü abîdüke .
Ve’l-mülûkü hademetüke.
Ve’l-ağniyâü fükarâüke. Ve ente’l-ğaniyyü bi-zâtike ammen sivâke. Es’elüke bismike’llezî halakte bihî külle şey’in gekaddertehû takdirân.
Ve menahte bihî men şi’te cenneten ve harîran. Ve hılâfeten ve mülken kebîran. En tüzhibe hırsıy ve tükmile naksıy ve en tüfîda aleyye min melâbîsi na’mâike ve en tüallimenî min esmâike mâ yaslühü li’l-izni ve’l-ilkâi vemle’bâtınî haşyeten ve rahmeten. Ve zâhirî heybeten ve azameten hattâ tehâfenî kulûbü’l-a’dâi. Ve tertâhu ileyye ervâhu’l-evliyâi.
Yehâfûne rabbehüm min fevkıhim ve yef’alûne mâ yü’merûne. Rabbi heb lî isti’dâden kâmilen li-kabûli feydıke’l-akdesi lî-ahlüfeke fî bilâdike ve edfe’a bihî.
Sehatake an ıbâdike fe-İnneke testalifü men teşâü ve ente alâ külli şey’in kadîrun. Ve ente’l-habîru’l-basıyru. Ve salla’llahu alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellem. Ve hüve hasbî ve nı’me’l-vekîlü.

Anlamı:
Ya Rabbi! Bütün büyük atalar ve babalar, Senin kullarındır.
Sen, mutlak Rabsın.
Sen, zıt olanların arasını cem eyledin.
Sen yücesin ve güzelsin. Senin zatınla sevinmenin nihayeti yoktur. Nitekim Senin müşahedenin de sonu yoktur.
Sen bizim müşahedemizden daha yücesin. Bizim, Seni vasfettiğimizden daha mükemmel, daha yüce ve daha güzelsin.
Sen, Celâlinle, sonradan meydana gelenlerin taşıdıkları izlerden yücesin.
Senin yüce Cemâlin, şehvet meyillerinin mevkilerinden münezzeh olmuştur.
Ya Rabbi! Zıtlar arasını cem eylediğin ve vahdet-i vücudunu müşahede ettirdiğin sır hürmetine benim de dağınık olan işimi toplamanı Senden istiyorum.
Güzelliğinin elbisesini bana giydir ve celâlinin tacı ile beni taçlandır. Nihayet beşeri nefisler onun önünde eğilir ve kalpler bana boyun eğer. Mukaddes sırlar benim içimi ferahlatır.
Senin yanında olan kıymetimi yüce eyle. Onun sayesinde, her büyüklük taslayan, bana karşı alçalır.
Her aziz olan, bana karşı zelil olur.
Ya Rabbi! Beni alnımdan yakalayıp kendine çek ve bütün canlıların alınlarını bana mülk eyle. Onların alınları senin elindedir.
Senin emrinde ve halkın içinde, bana doğru ve sadık bir dil ihsan eyle.
Beni; Senden bir lütuf ile doldur. Denizinde ve karanda beni muhafaza eyle.
Halkı zalim olan beldeden beni çıkar ve varlıkların köleliğinden beni azat eyle.
Katından bana emniyet saçan bir delil ver. Senden başkasını benim başıma sultan eyleme.
Ya Rabbi! Benim zenginliğimi, Sana karşı fakirlikte kıl. Zenginliğin ile beni, rağbet edilen her şeyden çek. Sen, benim yöneldiğim Sultanımsın ve ulaşmak istediğim makamsın.
Sen kırıkları tamir edersin.
Zalimleri kırarsın.
Korkakları ve zalimleri korkutursun.
En yüce şeref, en derli toplu tecelli ve en menedici örtü Sana mahsustur.
Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim.
Senden başka ilah yoktur.
Sen bana yetersin ve sen ne güzel vekilsin.
وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ
“İşte Rabbin, zulmeden şehirler yakaladığı zaman böyle yakalar. Doğrusu Onun cezalandırması çok acıklıdır, çok şiddetlidir.” (Hud suresi 102. ayet)
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاؤُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ
“İşte biz de günah işleyenlerden intikam aldık. Müminlere yardım etmek ise, üstümüzde bir haktır” (Rum suresi 47. ayet)
Ya Rabbi! Ey mahlukatın yaratıcısı!
Ey ölüleri dirilten!
Ey dağınıklığı toplayan!
Ey kişiler üzerine nurlar saçan Allah’ım! En geniş mülk Senindir.
En yüce Cenâb Senindir.
Bütün Rab denilenler Senin kölendir.
Bütün krallar Senin hizmetkarındır.
Bütün zenginler Senin fakirlerindir.
Sen, zatın ile zenginsin. Kendinden başkasından müstağnisin.
Her şeyi takdir edip yarattığın, dilediğine cennet ve ipek ihsan eylediğin, dilediğine hilafet ve mülk verdiğin o yüce isminin hürmetine benden hırsı gidermeni istiyorum.
Noksanımı tamamlamanı, nimetlerinin kisvelerinden üstüme feyiz saçmanı, izne ve ilkaya elverişli isimlerden bana öğretmeni Senden diliyorum. Benim için Allah (c.c.) korkusu ve merhamet ile doldur. Dışımı da heybet ve azamet ile doldur. Ta ki, düşmanların kalpleri benden korksun. Evliyaların ruhları bana rahatlık versin. Onlar, Rablerinden korkarlar ve emrolundukları şeyi yaparlar.
Ya Rabbi! Mukaddes feyzinin kabulü için bana tam bir kabiliyet ver. Ta ki, onun sayesinde Senin beldelerinde halifen olayım.
Kullarından hoşnutsuzluğunu gider. Sen dilediğini halife seçersin.
Sen her şeye güç yetirensin.
Her şeyden haberdarsın.
Her şeyi görensin.
Allah (c.c.)’ın salâtı ve selâmı Hz. Muhammed (s.a.v.)’e, onun âl ve ashâbı üzerine olsun.
O bana yeter ve o ne güzel bir vekildir.

Cuma gecesi virdinin faydaları:
1-) Her gün 70 defa okuyan.
a- Kalplerde yücelir, her kesin sevgisini kazanır ve saygı görür.
2-) Çarşamba günü ikindiden sonra okuyan.
a- Varsa düşmanları perişan olur.
b- Manevi hilafet mertebesine yükselir.
3-) Her gün 90 defa okuyan.
a- Fakirlikten kurtulur, izzete erer, herkes tarafından sevilir ve saygı görür.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir