Cevşen-i Kebir duası

Posted by

1-Allah’ım Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum.

1-Ey her şeyin Gerçek Mâbudu olan Allah
2-Ey dünyada dost ve düşman ayırt etmeden bütün mahlukatını rızıklandıran Rahman
3-Ey âhirette sadece dostlarına rahmet edecek olan Rahim
4-Ey herseyi hakkıyla bilen Alîm
5-Ey yarattıklarına son derece yumuşak muamele eden Halîm
6-Ey sonsuz büyüklük ve yücelik sahibi olan Azîm
7-Ey herşeyi yerli yerinde yapan Hakîm
8-Ey varlığının başlangıcı olmayan Kadîm
9-Ey herşeyi ayakta tutan Mukîm
10-Ey iyilik ve ikrami bol olan Kerîm Sen bütün kusur ve noksan
sıfatlardan münezzehsin, Senden baska İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

2
1-Ey efendilerin efendisi
2-Ey dualara cevap veren
3-Ey iyiliklerin sahibi
4-Ey dereceleri yükselten
5-Ey bereketleri büyük olan
6-Ey hataları bağışlayan
7-Ey belaları def eden
8-Ey sesleri işiten
9-Ey dilekleri veren
10-Ey sır ve gizlilikleri bilen

3
1-Ey Bağışlayanların en hayırlısı
2-Ey yardım edenlerin en hayırlısı
3-Ey hükmedenlerin en hayırlısı
4-Ey herşeyi hikmetle açanların en hayırlısı
5-Ey kendisini zikredenlerin en hayırlısı
6-Ey varislerin en hayırlısı
7-Ey övenlerin en hayırlısı
8-Ey rızk verenlerin en hayırlısı
9-Ey müşkil meseleleri hal ve fasl edenlerin en hayırlısı
10-Ey ihsan edenlerin en hayırlısı

4
1-Ey izzet ve güzelligin gerçek sahibi
2-Ey saltanat ve celalin gerçek sahibi
3-Ey kudret ve kemalin gerçek sahibi
4-Ey büyük ve yüce olan
5-Ey kudret ve azabı şiddetli olan
6-Ey ikâbi siddetli olan
7-Ey hesabı süratli gören
8-Ey katında güzel ve mükafatı bulunan
9-Ey katında Ümmü’l-Kitap bulunan
10-Ey yüklü bulutları yoktan var eden

5
1-Ey sonsuz merhamet sahibi olan Hannân
2-Ey hakiki iyilik ve ihsan sahibi Mennân
3-Ey kullarının hiçbir amelini zayi etmeden karşılığı veren Deyyân
4-Ey bağışlaması bol olan Gufran
5-Ey kullarına yol gösteren Burhân
6-Ey gerçek saltanat sahibi Sultân
7-Ey bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzeh olan Sübhân
8-Ey kendisinden yardım istenen Müsteân
9-Ey nîmet ve beyan sahibi
10-Ey emnü eman sahibi

6
1-Ey azametine herşeyin boyun egdiği
2-Ey kudretine her şeyin teslim olduğu
3-Ey izzetine karşı her seyin zelîl olduğu
4-Ey heybetine her seyin itaat ettigi
5-Ey Saltanatına karşı her şeyin inkiyad ettigi
6-Ey korkusundan her şeyin kendisine boyun egdiği
7-Ey korkusundan dağların yarıldığı ve parçalandığı
8-Ey emriyle göklerin ayakta durduğu
9-Ey izniyle yerin karar kıldığı
10-Ey memleketinin ahalisine zulmetmeyen

7
1-Ey hataları mağfiret eden
2-Ey belalari kaldıran
3-Ey ümitler Kendisinde son bulan
4-Ey ihsani bol veren
5-Ey hediyeleri geniş olan
6-Ey mahlukata rızk veren
7-Ey ölümlere karar veren
8-Ey şikayetleri işiten
9-Ey askerleri gönderen
10-Ey esirleri salıveren

8
1-Ey hamd ve senâ sahibi
2-Ey şeref ve yücelik sahibi
3-Ey fahr ve bahâa sahibi
4-Ey ahd ve vefâ sahibi
5-Ey af ve rızâ sahibi
6-Ey iyilik ve bağış sahibi
7-Ey kesin söz ve hüküm sahibi
8-Ey izzet ve sonsuzluk sahibi
9-Ey cömertlik ve nimetler sahibi
10-Ey karşılıksız iyilik ve nimetler sahibi

9
1-Ey olmamasını istedigi meydana gelmesine engel olan Mânî
2-Ey zararlı şeyleri ve manileri defeden Dâfi
3-Ey faydalı şeyleri yapan Nafî
4-Ey bütün sesleri işiten Sem’î
5-Ey dilediklerinin mertebesini yükselten Rafî
6-Ey herşeyi san’atla yapan Sânî
7-Ey kullarına şefaat eden Safî
8-Ey istediğini istediği şekilde toplayan Camî
9-Ey ilim ve ihsanı herşeyi içine alan Vasî
10-Ey istediği şeyi istedigi şekilde genişletip bollastıran Mûsî

10
1-Ey bütün sanatlarin sanatkârı
2-Ey bütün mahsulatların yaratıcısı
3-Ey bütün rızıklananların rızık vericisi
4-Ey bütün sahip olunanların sahibi
5-Ey bütün sıkıntıya düşenlerin ferahlatıcısı
6-Ey bütün üzüntüye düşenlerin sevindiricisi
7-Ey bütün merhamet olunanların merhamet edicisi
8-Ey bütün yardımcısız kalanların yardımcısı
9-Ey bütün ayıplıların ayıbını örten
10-Ey bütün zulme uğrayanların sığınagı

11
1-Ey sıkıntım anında hazırlığım
2-Ey musibetim anında ümidim
3-Ey yalnızlığım anında arkadaşım
4-Ey gurbetliğimde dostum
5-Ey nimetlendiğim anda sahibim,
6-Ey kederim anında ferahlatıcım
7-Ey ihtiyacım anında yardımıma koıan,
8-Ey zor durumumda sığınagım,
9-Ey korkum anında yardımcım,
10-Ey şaşkınlığım anında yol göstericim,

12
1-Ey gayblari bilen,
2-Ey günahlari bağışlayan,
3-Ey ayıblari örten,
4-Ey sıkıntıları kaldıran,
5-Ey kalpleri değiştiren,
6-Ey kalpleri süsleyen,
7-Ey kalpleri nurlandıran,
8-Ey kalplerin tabibi,
9-Ey kalplerin sevgilisi,
10-Ey kalplerin dostu,

13
1-Ey yücelik ve ululuk sahibi Celil
2-Ey gerçek güzellik sahibi Cemil,
3-Ey kendine güvenen kullarının işini en iyi yoluna koyan Vekil,
4-Ey kullarının takatını aşan işlerini üzerine alan kefil,
5-Ey kullarına yol gösteren delil,
6-Ey kullarının hata ve yanlışlarını bağışlayan Mukil,
7-Ey her şeyden haberdar olan Habir,
8-Ey lütuf u keremi bol olan latif,
9-Ey sonsuz izzet sahibi Aziz,
10-Ey bütün mevcudatın gerçek sahibi ve hükümdarı olan Melik,

14
1-Ey şaşkınlarin yol göstericisi,
2-Ey yardım isteyenlerin yardımcısı,
3-Ey medet isteyenlerin imdat edicisi,
4-Ey korunmak isteyenlerin koruyucusu,
5-Ey asilerin sığınagı,
6-Ey günahkarların bağışlayıcısı,
7-Ey korkanlara emniyet veren,
8-Ey miskinlere merhamet eden,
9-Ey yalnızlık duyanların dostu,
10-Ey darda kalanların dualarina cevap veren,

15
1-Ey cömertlik ve ihsan sahibi,
2-Ey fazl ve iyilik sahibi,
3-Ey emniyet ve eman sahibi,
4-Ey kudsiyet ve kemalat sahibi
5-Ey hikmet ve bayan sahibi
6-Ey rahmet ve rıdvan sahibi,
7-Ey kesin delil ve bürhan sahibi,
8-Ey azamet ve saltanat sahibi,
9-Ey af ve mağfiret sahibi,
10-Ey kendisinden yardim istenen şefkat sahibi,

16
1-Ey her şeyin Rabbi,
2-Ey her şeyin ilahı,
3-Ey her şeyin yaratıcısı,
4-Ey her şeyin üzerinde olan,
5-Ey her şeyden önce olan,
6-Ey her şeyden sonra olan
7-Ey her şeyi bilen,
8-Ey her şeye gücü yeten
9-Ey her şeyin Sanii
10-Ey her şey fenâ bulup, Kendisi bâkî kalan

17
1-Ey kalplerde iman nurunu yakan ve kullarına huzur ve güven veren mümin
2-Ey bütün varlıkları ilim ve kontrolü altında tutan Müheymin,
3-Ey bütün mahlukatı yoktan meydana getiren Mükevvin,
4-Ey bütün yaratıklarına dünyadaki vazifelerini ögretip telkin eden Mülakkin,
5-Ey kulları için açıklanması gereken her şeyi beyan eden Mübeyyin,
6-Ey musibetleri hafifleten ve zorluklari kolaylaştıran Mühevvin,
7-Ey her seyi münasip şekilde süsleyen Müzeyyin,
8-Ey diledigini yücelten ve kullarına büyüklügünü gösteren Muazzim,
9-Ey muhtaçlarin yardımına koşan Mavvin,
10-Ey her şeyi çesit çesit renklerle bezeyen Melevvin,

18
1-Ey mülkünde daim olan,
2-Ey celalinde azim olan,
3-Ey saltanatında kadim olan,
4-Ey kullarına rahmet eden,
5-Ey her şeyi bilen,
6-Ey emirlerine uymayana halim olan,
7-Ey kendisine ümit bağlayana kerim olan,
8-Ey ölçülerinde hikmetli olan,
9-Ey hükmünde lütuf sahibi olan,
10-Ey lütfunda kadir olan

19
1-Ey fazlından başka bir şey ümit edilmeyen,
2-Ey fazlından başka bir şey ümit edilmeyen,
3-Ey adaletinden başka bir şeyden korkulmayan,
4-Ey affından başka bir şey istenmeyen,
5-Ey mülkünden başkası devam etmeyen,
6-Ey saltanatından başka saltanat bulunmayan,
7-Ey bürhanlarından başka bürhan bulunmayan,
8-Ey rahmeti her şeyi kuşatmış olan,
9-Ey rahmeti gazabını geçmiş olan,
10-Ey ilmiyle her şeyi kuşatmış olan,

20
1-Ey tasayı kaldıran,
2-Ey gamı gideren,
3-Ey günahı affeden,
4-Ey tevbeyi kabul eden,
5-Eyp yaratılmışların yaratıcısı,
6-Ey vaadinde sadık olan,
7-Ey yavrulara rızık veren,
8-Ey sözünü yerine getiren,
9-Ey gizliyi bilen,
10-Ey tohumu yarıp sümbüllendiren,

21
1-Ey her şeyiyle yüce olan Åli,
2-Ey sözünde vefalı olan ve vaadinden dönmeyen Vefî,
3-Ey Müminlerin dostu olan Veli,
4-Ey gerçek zenginlik sahibi ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Gani,
5-Ey sonsuz servet ve tükenmez hazineler sahibi Meli,
6-Ey her cihetten temiz ve pak olan Zeki,
7-Ey kendisine kulluk edenlerden hosnut olan Razi,
8-Ey eser ve ihsanlarıyla varlığı apaçık görünen Bedi,
9-Ey siddet-i zuhurundan gizlenen Hafi,
10-Ey güç ve kuvveti sonsuz olan Kavi,

22
1-Ey güzeli açıga çıkaran,
2-Ey çirkinin üzerini örten,
3-Ey suç sebebiyle hemen azarlamayan,
4-Ey ayıpların üzerindeki perdeyi yırtmayan,
5-Ey affı büyük olan,
6-Ey günahkarları cezalandırmaktan vazgeçmesi güzel olan,
7-Ey mağfireti geniş olan,
8-Ey rahmeti bol veren,
9-Ey bütün sessiz yalvarışların sahibi,
10-Ey bütün şikayetler kendisinde son bulan,

23
1-Ey bol nimet sahibi,
2-Ey geniş rahmet sahibi,
3-Ey tam hikmet sahibi,
4-Ey kamil kudret sahibi,
5-Ey kesin hüccet sahibi,
6-Ey açık ikram sahibi,
7-Ey yüce sıfat sahibi,
8-Ey daim izzet sahibi,
9-Ey metin kuvvet sahibi,
10-Ey geçmiş minnet sahibi,

24
1-Ey hükmedenlerin en hükmedicisi,
2-Ey adillerin en adaletlisi,
3-Ey doğruların en doğrusu,
4-Ey varlığı açık olanların en açıgı,
5-Ey temiz olanların en temizi,
6-Ey yaratıcılık mertebelerinin en güzelinde olan,
7-Ey hesaba çekenlerin en süratlisi,
8-Ey işitenlerin en iyi işiticisi,
9-Ey ikram edenlerin en iyi ikram edicisi,
10-Ey merhamet edenlerin en merhametlisi,

25
1 Ey semaları yoktan yaratan,
2-Ey karanlıkları meydana getiren,
3-Ey gizlilikleri bilen,
4-Ey için için üzülenlere acıyan,
5-Ey utanılacak şeyleri örten,
6-Ey belaları defeden,
7-Ey ölüleri dirilten,
8-Ey sevapları kat kat yazan,
9-Ey bereketleri indiren,
10-Ey cezaları şiddetli olan,

26
1-Ey her varlığa münasip şekil giydiren Musavvir,
2-Ey her şeyin plan ve programını ölçülü yapan Mukaddir,
3-Ey her şeyi maddi ve manevi kirlerden temizleyen Mutahhir,
4-Ey nuruyla her şeyi nurlandıran Münevvir,
5-Ey dilediğini öne geçiren Mukaddim,
6-Ey istediğini arkaya bırakan Muahhir,
7-Ey hayirli isleri kolaylaştıran Müyessir,
8-Ey kullarını azabıyla korkutan Münzir,
9-Ey kullarını Cennet ve diğer mükafatlarla müjdeleyen Mübessir,
10-Ey bütün kainati tam bir nizam içinde idare eden Müdebbir,

27
1-Ey Beyt’l-Haramin Rabbi,
2-Ey haram ayların sahibi,
3-Ey Mesidü’l Haramin Rabbi,
4-Ey haram belde olan Mekke’nin Rabbi,
5-Ey Rükn-u Hacerü’l-Esved ve Makam-ı İbrahim’in Rabbi,
6-Ey Mes’arü’l Haramın Rabbi,
7-Ey helal ve haramın Rabbi,
8-Ey nur ve karanlığın Rabbi,
9-Ey tahiyyat ve selamın Rabbi,
10-Ey celal ve ikramin Rabbi,

28
1-Ey desteği olmayanların desteği,
2-Ey dayanağı olmayanların dayanağı,
3-Ey övünülecek bir şeyi olmayanların övüncü,
4-Ey imdat’a koşacak kimsesi olmayanların imdadı,
5-Ey korunacak yeri olmayanların koruyucusu,
6-Ey iftihar edecek kimsesi olmayanların iftihari,
7-Ey izzeti olmayanların izzeti,
8-Ey yardımcısı olmayanların yardımcısı,
9-Ey dostu olmayanların dostu,
10-Ey zenginliği olmayanların zenginliği,

29
1-Ey varlığında başkasına muhtaç olmayan Kaim,
2-Ey varlığının sonu olmayan Daim,
3-Ey mahlukatına merhamet eden Rahim,
4-Ey mevcudatına hükmeden Hakim,
5-Ey her şeyi bilen Alim,
6-Ey yarattıklarını koruyan Asim,
7-Ey her şeyi adaletle taksim eden Kasım,
8-Ey ayıp ve kusur kendisine ariz olmayan Salim,
9-Ey istediğinin maddi ve manevi rızkını daraltan Kabid,
10-Ey istediğinin maddi ve manevi rızkını genişleten Basit,

30
1-Ey kendisine sığınmak isteyenleri koruyan,
2-Ey kendisinden merhamet isteyenlere merhamet eden,
3-Ey kendisinden yardım isteyenlere yardım eden,
4-Ey korunmak isteyenleri muhafaza eden,
5-Ey kendisinden ikram isteyenlere ikram eden,
6-Ey kendisinden irşad edilmeyi isteyenleri irşad eden,
7-Ey kendisinden inayet isteyenlere inayet eden,
8-Ey kendisinden imdat isteyenlere imdat eden,
9-Ey feryat edenlerin feryadına koşan,
10-Ey kendisinden mağfiret isteyenleri bağışlayan,

31
1- Ey affı bol olan
2-Ey iyiliği büyük olan,
3-Ey hayıi çok olan
4-Ey fazlı kadim olan,
5-Ey sanatı güzel olan,
6-Ey lütfu daim olan,
7-Ey sıkıntıyı gideren,
8-Ey zararı kaldıran
9-Ey mülkün sahibi,
10-Ey hak ile hükmeden,

32
1-Ey mağlup edilmeyen Aziz,
2-Ey kendisinden uzaklaşılmayan Latif,
3-Ey uyumayan gözetleyici,
4-Ey yok olmayan Mevcud,
5-Ey ölmeyen Hayy,
6-Ey yok olmayan Melik,
7-Ey fena bulmayan Baki,
8-Ey cehalet ariz olmayan Alim,
9-Ey taama muhtaç olmayan Samed,
10-Ey zaafa uğratılmayan Kavi,

33
1-Ey isimlerinde, sıfatlarında ve fiillerinde ortağı olmayan Vahid,
2-Ey istedigini bulan Vacid,
3-Ey her yerde hazir ve nazir olan Sahid,
4-Ey sonsuz şan ve yücelik sahibi Macid,
5-Ey bütün işlerini ezeli hikmetine göre neticeye ulaştıran Rasid,
6-Ey peygamberler gönderen ve ölüleri dirilten Bais,
7-Ey bütün mülk ve servetlerin hakiki sahibi Varis,
8-Ey hikmeti gereği elem ve zarar verici şeyleri yaratan Darr,
9-Ey hayır ve menfaatli şeyleri yaratan Nafi,
10-Ey kullarına hidayet veren Hadi,

34
1-Ey bütün azimlerden daha Azim,
2-Ey bütün cömertlerden daha Kerim,
3-Ey bütün merhametlilerden daha Rahim,
4-Ey bütün hikmet sahiplerinden daha Hakim,
5-Ey bütün alimlerden daha Alim,
6-Ey bütün izzet sahiplerinden daha Aziz,
7-Ey bütün büyüklerden daha büyük,
8-Ey bütün yücelerden daha Celil,
9-Ey bütün izzet sahiplerinden daha Aziz,
10-Ey bütün lütuf sahiplerinden daha Latif,

35
1-Ey ahdinde vefalı,
2-Ey vefasında kuvvetli,
3-Ey kuvvetinde yüce,
4-Ey yüceliğinde yakın,
5-Ey yakınlığında latif,
6-Ey lütfunda şerif,
7-Ey şerefinde aziz,
8-Ey izzetinde azim,
9-Ey azametinde mecid,
10-Ey yüceliginde Hamid,

36
1-Ey her şeyin kendisine boyun egdiği,
2-Ey her şey kendisi için var olan,
3-Ey her şey kendisi için mevcut olan,
4-Ey her şeyin kendisine döndüğü,
5-Ey her şeyin kendisinden korktuğu,
6-Ey her şeyin kendisini tesbih ettiği,
7-Ey her şey onunla ayakta olan,
8-Ey her şeyin kendisine itaat ettiği,
9-Ey her şeyin kendisine yöneldiği,
10-Ey ona bakan yüzü müstesna her şeyin helak olduğu,

37
1- Ey kullarına yeten Kafi,
2-Ey her türlü derde deva veren Safi,
3-Ey vaadinde duran Vafi,
4-Ey maddi ve manevi dertlere afiyet veren Muafi,
5-Ey her şeyiyle yüce olan Ali,
6-Ey kullarını iyiliğe ve Cennete davet eden Dai,
7-Ey iyi kullarından hoşnut olan Razi,
8-Ey hikmet ve adaletle hükmeden Kadi,
9-Ey varlığının sonu olmayan Baki,
10-Ey dilediğini doğru yola ulaştıran Hadi,

38
1- Ey kendisinden başka kaçacak yer olmayan,
2-Ey kendisinden başka sığınılacak yer olmayan,
3-Ey kendisinden başka iltica edilecek yer olmayan,
4-Ey kendisinden başka tevekkül edilecek kimse olmayan,
5-Ey kendisinden başka maksud olmayan,
6-Ey kendisinden başka kurtuluş yeri olmayan,
7-Ey kendisinden baskaşına rağbet edilmeyen,
8-Ey kendisinden başkasına ibadet edilmeyen,
9-Ey kendisinden başkasından yardım istenilmeyen,
10-Ey kendisinden başka güç ve kuvvet sahibi bulunmayan,

39
1- Ey kendisine kaçılanların en hayırlısı,
2-Ey matlubların en hayırlısı,
3-Ey rağbet edilenlerin en hayırlısı,
4-Ey kendisinden dilekte bulunulanların en hayırlısı,
5-Ey maksud olanların en hayırlısı,
6-Ey zikredilenlerin en hayırlısı,
7-Ey şükredilenlerin en hayırlısı,
8-Ey sevilenlerin en hayırlısı,
9-Ey indirenlerin en hayırlısı,
10-Ey kendisine ünsiyet edilenlerin en hayırlısı,

40
1- Ey yaratıp düzene koyan,
2-Ey takdir edip hedefe götüren,
3-Ey belayı kaldıran,
4-Ey gizli yakarışı işiten,
5-Ey batmışı kurtaran,
6-Ey helak olana necat veren,
7-Ey hastaya şifa veren,
8-Ey öldüren ve dirilten,
9-Ey güldüren ve ağlatan,
10-Ey saptıran ve hidayete erdiren,

41
1-Ey dilediği kullarının günahlarını bağışlayan Gafir,
2-Ey ayıp ve kusurları örten Satir,
3-Ey düşmanlarını mağlup eden Kahir,
4-Ey her şeye gücü yeten Kadir,
5-Ey bütün mahlukatının hallerini gören Nazir,
6-Ey bütün mahlukatı yoktan var eden Fatir,
7-Ey kendisine yapılan ibadet ve şükürlere bol mükafat veren Sakir,
8-Ey kendisini zikredenleri yad eden Zakir,
9-Ey dostlarına yardim eden Nasir,
10-Ey dilediğini zorla yaptıran Cabir,

42
1- Ey karada ve denizde yolu olan,
2-Ey dış alemde ayetlerı bulunan,
3-Ey ayetlerınde delili olan,
4-Ey ölümlerde kudreti tecelli eden,
5-Ey kabirlerde izzeti olan,
6-Ey Kıyamette saltanatı olan,
7-Ey hisapta heybeti olan,
8-Ey Mizanda hükmü olan,
9-Ey Cennette rahmeti olan,
10-Ey ateşte azabı olan,

43
1- Ey korkanların kendisine kaçtığı,
2-Ey günahkarların kendisine sığındığı,
3-Ey tövbe edenlerin kendisine yöneldiği,
4-Ey asilerin kendisine iltica ettiği,
5-Ey zahidlerin kendisine rağbet ettiği,
6-Ey hatalılarin kendisinden ümit beslediği,
7-Ey kendisini arzulayanların onunla ünsiyet bulduğu,
8-Ey iyilik yapanların kendisiyle iftihar ettiği,
9-Ey tevekkül edenlerin kendisine güvendiği,
10-Ey kuvvetler iman edenlerin kendisiyle huzur bulduğu,

44
1- Ey bütün yakınlardan daha yakın,
2-Ey bütün sevilenlerden daha sevgili,
3-Ey bütün büyüklerden daha büyük,
4-Ey bütün izzet sahiplerinden daha aziz,
5-Ey bütün kuvvetlilerden daha kavi,
6-Ey bütün zenginlerden daha zengin,
7-Ey bütün cömertlerden daha cömert,
8-Ey bütün şefkatlilerden daha Rauf,
9-Ey bütün merhametlilerden daha Rahim,
10-Ey bütün yücelerden daha yüce,

45
1-Ey her şeye her şeyden daha yakın olar Karib,
2-Ey bütün mahlukatını gözetleyen Rakib,
3-Ey müminlerin sevgilisi olan Habib,
4-Ey kullarının dualarına cevap veren Mucib,
5-Ey kullarının bütün fiillerinin hesabını gören Hasib,
6-Ey bütün dertlere deva veren Tabib,
7-Ey her şeyi bütün incelikleriyle gören Basir,
8-Ey her şeyden haberdar olan Habir,
9-Ey her şeyi nuruyla aydınlatan Münir,
10-Ey kullarına gerekli her şeyi açıklayan Mübin,

46
1- Ey mağlup olmayan Galib,
2-Ey yaratılmış olmayan Sanatkar,
3-Ey mahluk olmayan Yaratıcı,
4-Ey sahip olunamayan Mülk Sahibi,
5-Ey kendisine üstün gelinemeyen Kahir,
6-Ey yükseltilmekten münezzeh Yükseltici,
7-Ey korunmayan Koruyucu,
8-Ey yardın edilmeyen Yardın Edici,
9-Ey gaib olmayan Şahid,
10-Ey uzak olmayan yakın,

47
1-Ey nurların nuru,
2-Ey nurları nurlandıran,
3-Ey nurlara suret ve şekil veren,
4-Ey nurları yaratan,
5-Ey nurları takdir eden,
6-Ey nurları idare eden,
7-Ey bütün nurlardan evvel olan Nur,
8-Ey bütün nurlardan sonra da var olan nur,
9-Ey bütün nurların üstünde olan nur,
10-Ey hiçbir nurun kendisine benzemediği nur,

48
1 Ey bağış ve ihsani şerefli olan,
2-Ey fiili latif olan,
3-Ey lütfu daim olan,
4-Ey ihsani kadim olan,
5-Ey sözü hak olan,
6-Ey vaadi doğru olan,
7-Ey affı fazla olan,
8-Ey azabı adalet olan,
9-Ey zikri tatlı olan,
10-Ey dostluğu lezzetli olan,

49
1 Ey kullarına nimet ihsan eden Münevvil,
2-Ey bütün müşkilleri halleden ve hak ile batılın arasını ayıran Mufassil,
3-Ey istediğini istediği şekilde değiştiren Mübeddil,
4-Ey zorlukları kolaylaştıran Müsehhil,
5-Ey istediğini zelil kılan ve mahlukatına boyun eğdiren Müzellil,
6-Ey kitaplar ve bereketler indiren dilediğinin rütbesini alçaltan Münezzil,
7-Ey kainatta bütün işleri döndüren ve kullarını halden hale sevkeden Mühavvil,
8-Ey her şeyi münasip şekilde güzelleştiren Mücemmil,
9-Ey her şeyi kemale erdiren Mükemmil,
10-Ey istediğini istediğine üstün Müfatti,

50
1-Ey her şeyi gören fakat kendisi görülmeyen,
2-Ey her şeyi yaratan fakat kendisi yaratılmayan,
3-Ey her şeye yol gösteren fakat kendisi yol gösterilmeye muhtaç olmayan,
4-Ey hayat veren fakat kendisi hayat verilmeye muhtaç olmayan,
5-Ey her şeyi doyuran fakat kendisi doyurulmaktan münezzeh olan,
6-Ey her şeyi koruyan fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan,
7-Ey her şey hakkında karar veren fakat kendisi hakkında hüküm verilmeyen,
8-Ey hüküm veren fakat kendisi hakkında hüküm verilmeyen,
9-Ey doğurmayan ve doğmayan,
10-Ey hiçbir sey kendisine denk olmayan,

51
1- Ey en güzel Sevgili,
2-Ey en güzel Tabib,
3-Ey en güzel Hesap Gören,
4-Ey en güzel Yakin,
5-Ey en güzel Gözetleyici,
6-Ey en güzel Cevap veren,
7-Ey en güzel Dost,
8-Ey en güzel Vekil,
9-Ey en güzel Efendi,
10-Ey en güzel yardımcı,

52
1-Ey kendisini tanıyanların sevinci,
2-Ey kendisini arzulayanların dostu,
3-Ey kendisine müstak olanların imdadına koşan,
4-Ey tövbekarların sevgilisi,
5-Ey ihtiyaç sahiplerine rızık veren,
6-Ey günahkarların ümidi,
7-Ey sıkıntıda olanların ferahlatıcısı,
8-Ey gamlılara nefes aldıran,
9-Ey mahzunlara kurtuluş yolu gösteren,
10-Ey evvel ve ahirlerin ilahi,

53
1-Ey Cennet ve Cehennemin Rabbi,
2-Peygamberlerin ve hayırlıların Rabbi
3-Ey Sıddıkların ve iyilerin Rabbi,
4-Ey küçüklerin ve büyüklerin Rabbi,
5-Ey danelerin ve meyvelerin Rabbi,
6-Ey nehirlerin ve ağaçların Rabbi,
7-Ey sahraların ve çöllerin Rabbi,
8-Ey kölelerin ve hürlerin Rabbi,
9-Ey açığa çıkan ve gizlemelerin Rabbi,
10-Ey gece ve gündüzün Rabbi,

54
1- Ey ilmi her şeye ulasan,
2-Ey basarı her şeye nüfus eden,
3-Ey kudreti her şeye bali olan,
4-Ey nimetleri sayılamayan,
5-Ey mahlukatın gerçek şükrüne erişemediği,
6-Ey zihinlerin yüceliğini idrak edemediği,
7-Ey hayallerin hakikatına erişemediği,
8-Ey azamet ve kibriya örtüsü olan,
9-Ey heybet ve saltanat güzelliği olan,
10-Ey bekası izzetle izzetlenen,

55
1-Ey en yüce misaller kendisine ait olan,
2-Ey en yüce sıfatlar kendisine ait olan,
3-Ey ahiret ve dünya kendisine ait olan,
4-Ey cennetül me’vanın sahibi,
5-Ey cehennem ve ateşin sahibi,
6-Ey en büyük ayetler sahibi,
7-Ey en güzel isimler sahibi,
8-Ey hüküm ve kaza sahibi,
9-Ey yüce göklerin sahibi,
10-Ey arş ve yerin sahibi,

56
1- Ey kullarını çok çok affeden Afüvv,
2-Ey kullarının günahlarını bağışlayan Gafur,
3-Ey itaatkar kullarını çok seven Vedud,
4-Ey rızası için yapılan işleri bol sevapla karşılayan Sekür,
5-Ey asileri hemen cezalandırmayıp çok sabreden Sabür,
6-Ey kullarına çok şefkat edip esirgeyen Rauf,
7-Ey kullarına karşı pek merhametli olan Atüf,
8-Ey bütün mahlukatın maddi ve manevi kirlerden arındıran Kuddüs,
9-Ey gerçek hayat sahibi olan Hayy,
10-Ey gökleri yeri ve bütün mahlukatı yerinde tutan Kayyum,

57
1-Ey semada azameti görülen,
2-Ey yerde ayetleri tecelli eden,
3-Ey her şeyde delilleri bulunan,
4-Ey denizde acayip sanatları bulunan,
5-Ey mahlukatı ilk defa yaratıp öldükten sonra tekrar dirilten,
6-Ey dağlarda hazineleri bulunan,
7-Ey yarattığı her şeyi en güzel yapan,
8-Ey bütün işler kendisine dönen,
9-Ey her şeyde lütfu açıkca görünen,
10-Ey mahlukatına kudretini tanıtan,

58
1-Ey sevgilisi olmayanların sevgilisi,
2-Ey tabibi olmayanların tabibi,
3-Ey isteklerini dinleyip cevap verecek kimsesi olmayanların nasibi,
4-Ey sefkat edecek kimsesi olmayanların şefkat edicisi,
5-Ey arkadaşı olmayanların arkadaşı,
6-Ey şefkat edecek kimsesi olmayanların şefiği,
7-Ey imdadına koşacak kimsesi olmayanların imdad edicisi,
8-Ey yol gösterecek kimsesi olmayanların yol göstericisi,
9-Ey rehberi olmayanların rehberi,
10-Ey merhamet edecek kimsesi olmayanların merhamet edicisi,

59
1-Ey kendisine her şeye bedel yeter görenlerin kafisi,
2-Ey kendisinden hidayet isteyenlerin hidayet edicisi,
3-Ey gizlenecek yer arayanların üstünü örten,
4-Ey kendisini çağıranları cennetine davet eden,
5-Ey kendisinden şifa isteyenlere şifa veren,
6-Ey kendisine hükmetmesini isteyenler hakkında hükmeden,
7-Ey maddi ve manevi zenginlik isteyenleri zenginleştiren,
8-Ey kendisinden her ihtiyacını yerine getirilmesini isteyenlerin ihtiyaçlarına yeterli cevap veren,
9-Ey kuvvet ve güç isteyenlere kafi kuvvet veren,
10-Ey kendisinden dostluk ve sahiplik isteyenlerin dost ve sahibi,

60
1-Ey her şeyden önce olan evvel,
2-Ey her şeyden sonra olan Ahir,
3-Ey varlığı apaçık görünen Zahir
4-Ey her şeyin içyüzünden haberdar olan Batın,
5-Ey her şeyi yoktan yaratan Halik,
6-Ey her şeyi münasip bir sekilde riziklandiran Razik,
7-Ey her işi doğru olan ve sözünü yerine getiren Sadik,
8-Ey varlığı her şeyden önce olan Sabik,
9-Ey her şeyi mukadder hedefine sevk eden Saik,
10-Ey tohum ve çekirdekleri yarıp sünbüllendiren Falik,

61
1-Ey gece ve gündüzü peş peşe değiştiren,
2-Ey karanlıkları ve nuru yaratan,
3-Ey gölgeleri ve harareti meydana getiren,
4-Ey günes ve ay’a boyun eğdiren,
5-Ey ölümü ve hayatı yaratan,
6-Ey yaratmak ve emretmek kendisine ait olan,
7-Ey eş ve evlat edinmeyen,
8-Ey mülkünde hiçbir şeriki olmayan,
9-Ey zilletten münezzeh olduğu için dosta ihtiyacı olmayan,
10-Ey havi kuvvet kendisine ait olan,

62
1-Ey kendisini arzulayanların muradını bilen,
2-Ey kendisinden dilekte bulunanların ihtiyaç duyduklarına sahip olan,
3-Ey üzüntüsünden kendinden geçenlerın inlemelerini işiten,
4-Ey kendisinden korkarak ağlayanların ağlayışını gören,
5-Ey suskunların içinden geçenleri bilen,
6-Ey günahlarından pişmanlik duyanların nedametini gören,
7-Ey tövbekarların özürünü kabul eden,
8-Ey fesatçılarin işini düzeltmeyen,
9-Ey iyilik yapanların mükafatını zayi etmeyen,
10-Ey kendisini tanıyanların kalplerinden uzaklaşmayan

63
1-Ey bekası daim olan,
2-Ey hataları bağışlayan,
3-Ey duaları işiten,
4-Ey ihsanı geniş olan,
5-Ey gökleri yükselten,
6-Ey belaları defeden,
7-Ey medh ü şenasi büyük olan,
8-Ey varlığının parıltısı kadim olan,
9-Ey vefası çok olan,
10-Ey mükafati şerefli olan,

64
1-Ey çok affeden Gaffar,
2-Ey bütün ayıpları örten Settar,
3-Ey her şeye galip gelen ve bütün düşmanlarını kahreden Kahhar,
4-Ey istediğini zorla yaptıran Cebbar,
5-Ey çok sabreden ve kullarına sabır gücü veren Sabbar,
6-Ey bütün rızka muhtaç olanları rızıklandıran Rezzak,
7-Ey her şeyi hikmetle açan Fettah,
8-Ey her şeyi çok iyi bilen Ahham,
9-Ey bol bol hediyeler veren Vehhab,
10-Ey bütün tevbeleri kabul eden Tevvab,

65
1-Ey beni yaratıp azalarımı düzene koyan,
2-Ey bana rızk veren ve terbiye eden,
3-Ey beni yedirip içiren,
4-Ey beni kendisine yaklaştırıp yakın kılan,
5-Ey beni günah tehlikelerinden koruyup bana kafi gelen,
6-Ey beni muhafaza edip ayıplarımı örten,
7-Ey bana tevfik edip hidayet eden,
8-Ey beni aziz kılıp ihtiyaçlarımı gideren,
9-Ey beni öldürüp dirilten,
10-Ey bana ünsiyet verip rızıklandıran,

66
1-Ey kelimeleriyle hakkın hak oldugunu gösteren,
2-Ey hükmünü geri bıraktıracak kimse olmayan,
3-Ey kazasını geri çevirecek kimse olmayan,
4-Ey kişiye kalbinden daha yakın olan,
5-Ey kullarından tevbeyi kabul eden,
6-Ey izni olmadan hiçbir şefaat fayda vermeyen,
7-Ey bütün gökler kudretiyle dürülmüş olan,
8-Ey yolundan sapanların en iyi bilen,
9-Ey gök gürültüsünün hamdederek, meleklerin de korkusuyla kendisini tesbih ettiği,
10-Ey rahmetinin önünde rüzgarları müjdeci gönderen,

67
1-Ey yeri beşik yapan,
2-Ey dağları direk yapan,
3-Ey güneşi kandil kılan,
4-Ey ay’ı nur kılan,
5-Ey geceyi örtü yapan,
6-Ey gündüzü maişet zamanı yapan,
7-Ey uykuyu huzur ve sükun vasıtası kılan,
8-Ey semayı bına kılan,
9-Ey eşyayı çift çift yaratan,
10-Ey ateşi gözcü kılan,

68
1-Ey gerçek şefaat sahibi Sefi,
2-Ey gizli açık her sesi işiten Semi,
3-Ey istediğini yükselten Rafi,
4-Ey istediğini engelleyen Meni,
5-Ey kainatı en güzel bir şekilde yoktan yaratan Bedi,
6-Ey hesabı en süratli bir şekilde gören Seri,
7-Ey sevdiklerini Cennet ve çeşitli mükafatlarla müjdeleyen Besir,
8-Ey kullarını itaate sevk etmek için azabıyla korkutan Nezir,
9-Ey sonsuz kudret sahibi olan Kadir,
10-Ey her şeye gücü yeten Muktedir.

69
1-Ey bütün dirilerden önce var olan gerçek hayat sahibi,
2-Ey bütün dirilerden sonra baki kalacak gerçek hayat sahibi,
3-Ey hiçbir şeyin kendisine benzemediği gerçek hayat sahibi,
4-Ey hiçbir dirinin misli gibi olmadığı gerçek hayat sahibi,
5-Ey hiçbir dirinin kendisine ortak olmadığı gerçek hayat sahibi,
6-Ey hiçbir diriye muhtaç olmayan gerçek hayat sahibi,
7-Ey bütün dirileri öldüren gerçek hayat sahibi,
8-Ey bütün dirileri rızıklandıran gerçek hayat sahibi,
9-Ey ölüleri dirilten gerçek hayat sahibi,
10-Ey hiç ölmeyecek olan gerçek hayat sahibi

70
1- Ey unutulmayan ve unutturulmayan zikrin sahibi,
2-Ey söndürülemeyen nurun sahibi,
3-Ey hadd ü hesaba gelmeyen medh ü sena sahibi
4-Ey hiçbir şekilde değiştirilemeyen vasıflar sahibi,
5-Ey sayılamayan nimetler sahibi,
6-Ey zeval bulmayan saltanat sahibi,
7-Ey gerçek keyfiyeti anlaşılamayan celal sahibi,
8-Ey reddedilemeyen hüküm sahibi,
9-Ey tebdil edilemeyen sıfatlar sahibi,
10-Ey tam idrak edilemeyen kemal sahibi.

71
1-Ey alemlerin Rabbi,
2-Ey amellerin karşılıklarının verildiği kıyamet gününün sahibi,
3-Ey sabredenleri seven,
4-Ey tevbe edenleri seven,
5-Ey maddi ve manevi kirlerden temizlenenleri seven,
6-Ey Allah i görür gibi ibadet edenleri ve iyilik yapanları seven,
7-Ey yardım edenlerin en hayırlısı,
8-Ey müşkil meseleleri halledip hükme bağlayanların en hayırlısı,
9-Ey iyi mallara bol karşılık verenlerin en hayırlısı,
10-Ey ifsat edenleri en iyi bilen,

72
1-Ey mahlukati örneksiz ve yoktan yaratan Mübdi,
2-Ey mahlukati öldükten sonra yeniden dirilten Muid,
3-Ey herseyi muhafaza eden Hafiz,
4-Ey herseyi ilim ve kudretiyle kusatan Muhit,
5-Ey hamd ve senaya en çok layik olan ve çok övülen Hamid,
6-Ey azamet, seref ve hakimiyeti sonsuz Mecid,
7-Ey her türlü mahlukata münasip rizik veren Mukit,
8-Ey darda kalan çaresizlerin imdadina kosan Mugis,
9-Ey istedigine izzet veren ve sereflendiren Muizz,
10-Ey istedigini zelil kilan Müzill,

73
1-Ey ziddi olmayan Ehad,
2-Ey dengi bulunmayan Ferd,
3-Ey kusur ve ihtiyaçtan münezzeh olan Samed,
4-Ey çifti bulunmayan Vitr,
5-Ey veziri bulunmayan Rab,
6-Ey fakirligi bulunmayan Gani,
7-Ey azledilemeyen Sultan,
8-Ey aczden münezzeh olan Melik,
9-Ey benzeri olmayan Mevcud,

74
1-Ey zikri kendisine zikredenlere büyük seref olan,
2-Ey sükrü kendisine sükredenlere büyük kurtulus olan,
3-Ey hamdi kendisine övenlere büyük iftihar vesilesi olan,
4-Ey taati, kendisine itaat edenlere necat olan,
5-Ey kapisi kendisini arayanlara açik olan,
6-Ey yolu müminlere zahir ve belli olan,
7-Ey ayetleri bakanlar için kesin delil olan,
8-Ey kitabi kuvvetli Iman sahipleri için ögüt olan,
9-Ey affi günahkarlar için siginak olan,
10-Ey rahmeti Muhsinler için yakin olan,

75
1-Ey ismi yüce ve mübarek olan,
2-Ey san ve makami yüksek olan,
3-Ey sena ve övgüsü büyük olan,
4-Ey kendisinden baska ilah olmayan,
5-Ey isimleri mukaddes olan,
6-Ey bekasi devam eden,
7-Ey azameti, baha ve kadri olan,
8-Ey büyüklük perdesi olan,
9-Ey gizli nimetleri grup grup bile sayilamayan,
10-Ey ihsan ve nimeti hesap ve sayiya gelmeyen,

76
1-Ey kullarina yardim eden Muin,
2-Ey açiklanmasi gereken herseyi beyan eden Mübin,
3-Ey kullarina emniyet ve huzur veren Emin,
4-Ey saltanati muhkem, nüfuz ve iktidar sahibi Mekin,
5-Ey hiçbir sey hükmünü sarsmayan ve kendisine güvenilen Metin,
6-Ey azap ve ikabi siddetli olan Sedid,
7-Ey kullarinin her yaptigini gören Sehid,
8-Ey bütün islerini ezeli takdirine göre en güzel bir sekilde neticeye ulastiran Rasid,
9-Ey en çok övülen ve en çok övgüye layik olan Hamid,
10-Ey sonsuz seref sahibi Mecid,

77
1-Ey yüce arsin sahibi,
2-Ey dos dogru sözün sahibi,
3-Ey yerli yerince yapilan fazl-ü kerem sahibi,
4-Ey kis kivrak yakalayan siddetli azap sahibi,
5-Ey vaad ve tehdit sahibi,
6-Ey uzak olmayan yakin,
7-Ey en fazla övgüye layik olan dost,
8-Ey herseyi mühadesi altinda tutan,
9-Ey kullarina hiçbir sekilde zulmedici olmayan,
10-Ey kuluna sah damarindan daha yakin olan,

78
1-Ey hiçbir ortak ve veziri olmayan,
2-Ey hiçbir benzeri ve dengi olmayan,
3-Ey günes ve nurlu ayin yar
4-Ey siddetli sikintiya düsmüs fakirleri zenginlestiren,
5-Ey küçük yavrulara rizik veren,
6-Ey düskün ihtiyarlara merhamet eden,
7-Ey korku için kurtulus isteyenlerin siginagi,
8-Ey kullarinin her halini gören,
9-Ey kullarinin ihtiyaçlarindan haberdar olan,
10-Ey herseye gücü yeten,

79
1-Ey cömertlik ve nimetler sahibi,
2-Ey fazl ve kerem sahibi,
3-Ey siddetli bela ve çetin azaplar sahibi,
4-Ey Levh-i Mahfuz ve Kalemi yaratan,
5-Ey zerreyi, hos rüzgarlari ve nefesleri yaratan,
6-Ey bütün kullarina ilhamda bulunan,
7-Ey zarar ve elemi gideren,
8-Ey gizli sir ve kaygilari bilen,
9-Ey Kabe-i Muazzama ve Harem-i Serifin sahibi,
10-Ey esyayi yoktan yaratan,

80
1-Ey gerçek adalet sahibi Adil,
2-Ey rizasi için yapilan isleri kabul eden Kabil,
3-Ey herseyden üstün ve yüce olan Fadil,
4-Ey her isin hakiki yapicisi olan Fail,
5-Ey yaratiklarin her isini üzerine alan Kafil,
6-Ey herseyi meydana getiren Cail,
7-Ey her bakimdan eksiksiz olan Kamil,
8-Ey mahlukati yokluk karanliklarindan varlik nuruna çikaran Fatir,
9-Ey kullari için hayir murad eden ve onlari dergahina çagiran Talib,
10-Ey kullarini, rizasina ermek ve cemalini görmek için can attigi Matlub,

81
1-Ey güç ve havliyle nimet veren,
2-Ey genis ve bol imkanlariyla ikram eden,
3-Ey tekrar tekrar lütufta bulunan,
4-Ey kudretiyle her yerde izzetini gösteren,
5-Ey herseyi hikmetiyle ölçüp biçen,
6-Ey tedbiriyle hükmeden,
7-Ey ilmiyle herseyi idare eden,
8-Ey hilim ve yumusakligiyla kullarini cezalandirmaktan vazgeçen,
9-Ey yüceligiyle beraber kullarina yakin olan,
10-Ey yakinliginda yüceligi tezahür eden,

82
1-Ey diledigini yaratan,
2-Ey diledigini yapan,
3-Ey diledigine hidayet eden,
4-Ey diledigini saptiran,
5-Ey diledigini bagislayan,
6-Ey diledigine azap eden,
7-Ey dilediginin tevbesini kabul eden,
8-Ey anne rahimlerindeki yavrulari diledigi gibi sekillendiren,
9-Ey yaratiklarinda diledigi seyi ziyade kilan,
10-Ey rahmetini diledigine tahsis eden,

83
1-Ey hiçbir es ve evlat edinmeyen,
2-Ey kimseyi hükmüne ortak kilmayan,
3-Ey herseye bir plan ve miktar tayin eden,
4-Ey sefkat ve merhameti zeval bulmayip devam eden,
5-Ey melekleri elçi kilan,
6-Ey semada burçlar meydana getiren,
7-Ey yeryüzünü kararli ve barinmaya müsait kilan,
8-Ey insani bir damla sudan yaratan,
9-Ey herseyi sayarak hesabini yapan,
10-Ey herseyi ilmiyle kusatan,

84
1-Ey esi ve benzeri olmayan Ferd,
2-Ey zat, sifat ve fiilerinde çifti olmayan Vitr,
3-Ey herbir seyde birligini gösteren Ehad,
4-Ey hiçbir seye muhtaç olmayan ve herseyin kendisine muhtaç oldugunu Samed,
5-Ey san, seref ve yüceligi en büyük olan Emced,
6-Ey izzet ve galibiyeti mukayeseye gelmeyen Eazz,
7-Ey sonsuz azamet ve celal sahibi Ecell,
8-Ey bütün gerçeklerden daha gerçek ve ibadete en çok layik olan Ehakk,
9-Ey herkesten fazla isilik yapan Eberr,
10-Ey varliginin sonu olmayan Ebed,

85
1-Ey kendisini tanimak isteyenlerin marufu,
2-Ey kendisine ibadet edenlerin mabudu,
3-Ey kendisine sükredenlerin meskuru,
4-Ey Kendisini zikredenlerin mezkuru,
5-Ey Kendisini övenlerin mahmudu,
6-Ey Kendisini arayanlar için mevcut olan,
7-Ey Kendisini bir taniyanlarin mevsufu,
8-Ey Kendisini sevenlerin sevgilisi,
9-Ey Kendisini arzulayanlarin mergubu,
10-Ey dergahina dönenlerin maksudu,

86
1-Ey saltanatindan baska gerçek saltanat olmayan,
2-Ey kullarin senasini saymakla bitiremedigi,
3-Ey mahlukatin celalini vasfedemedigi,
4-Ey gözlerin kemalini idrak ve ihata edemedigi,
5-Ey zekalarin, sifatlarina ulasmaktan aciz kaldigi,
6-Ey fikirlerin kibriyasinin hakikatine ulasamadigi,
7-Ey insanlarin, sifatlarini güzelce tavsif edemedigi,
8-Ey kullarin, hükmünü geri çevrimedigi,
9-Ey herseyde kendisini tanitan deliller açikça görülen,

87
1-Ey günahlari için ve kendisine olan ask ve muhabbetten dolayi aglayanlarin sevgilisi,
2-Ey kendisine tevekkül edenlerin dayanagi,
3-Ey hak yoldan sapanlari hidayete erdiren,
4-Ey mü `minlerin dost ve sahibi,
5-Ey kendisini zikredenlerin can yoldasi,
6-Ey bütün güçlülerden daha güçlü,
7-Ey bütün bakanlardan daha iyi gören,
8-Ey bütün ilim sahiplerinden daha alim,
9-Ey kederli biçarelerin kaçip sigindigi,
10-Ey bütün yardim edenlerden daha çok yardim eden,.

88
1-Ey gerçek ikram sahibi Mükrim,
2-Ey diledigini büyüten v eserleriyle büyüklügünü gösteren Muazzim,
3-Ey mahlukatini çesit çesit nimetlere gark eden Müna im,
4-Ey mahlukatina lazim olan herseyi veren Muti,
5-Ey mahlukatinin ihtiyacini giderip zengin kilan Mugni,
6-Ey canlilara hayat veren Muhyi,
7-Ey mahlukati maddesiz ve örneksiz ilk defa yaratan Mübdi,
8-Ey mahlukatini nimetleriyle hosnut kilan Murzi,
9-Ey mahlukati her türlü tehlikeden kurtaran Münci,
10-Ey bol bol iyilikte bulunan Muhsin,

89
1-Ey her seye kafi,
2-Ey herseyi idare eden kaim,
3-Ey hiçbirsey kendisine benzemeyen,
4-Ey mülkünde, iradesi disinda hiçbir sey artmayan,
5-Ey hazinelerinden hiçbir sey eksik olmayan,
6-Ey hiçbir sey Kendisine gizli bulunmayan,
7-Ey misli ve benzeri hiçbir sey bulunmayan,
8-Ey her seyin anahtari elinde olan,
9-Ey rahmeti herseyi kusatan,
10-Ey her sey fani oldugu halde kendisi baki kalan,

90
1-Ey gaybi kendisinden baska kimse bilemeyen,
2-Ey kullarindan kötülügü kendisinden baska kimse defedemeyen,
3-Ey isleri Kendisinden baska kimse idare edemeyen,
4-Ey günahlari Kendisinden baska kimse magfiret edemeyen,
5-Ey kalbleri Kendisinden baskasi degistiremeyen,
6-Ey mahlukati kendisinden baskasi yaratamayan,
7-Ey nimetleri Kendisinden baskasi tamamlayamayan,
8-Ey yagmuru Kendisinden baskasi yagdiramayan,
9-Ey ölüleri Kendisinden baskasi diriltemeyen,
10-Ey kullarini Kendisinden baskasi gerçek zengin kilamayan,

91
1-Ey belalari kaldiran ve güzellikleri açiga çikaran Kasif,
2-Ey keder ve tasadan kurtarip ferahlatan Faric,
3-Ey her mevcuda münasip bir suret açan ve fetihler müyesser kilan Fatih,
4-Ey kullarina yardim eden Nasir,
5-Ey yaratiklarin her türlü ihtiyacini üzerine alan Damin,
6-Ey her seye fitratinin gayesini emreden amir,
7-Ey her türlü kötülükten sakindiran Nahi,
8-Ey kullarinin ümidi olan Reca,
9-Ey kullarinin ümid besledigi Mürteca,
10-Ey kendisine büyük ümitler beslenen Azimü`r Reca

92
1-Ey zayiflarin yardimcisi,
2-Ey fakirlerin hazinesi,
3-Ey gariplerin sahibi,
4-Ey dostlarin yardimcisi,
5-Ey düsmanlarin kahredicisi,
6-Ey gökleri yükselten,
7-Ey belalari kaldiran,
8-Ey dostlarin can yoldasi,
9-Ey takva sahiplerinin sevgilisi,
10-Ey zenginlerin ma`budu,

93
1-Ey her seyin evveli ve ahiri,
2-Ey her seyin ilahi ve sanatkari,
3-Ey her seyin raziki ve haliki,
4-Ey her seyin yaraticisi ve sultani,
5-Ey herseyi daraltan ve genisleten,
6-Ey herseyi ilk defa yaratan ve öldükten sonra tekrar iade eden,
7-Ey her seye gerekli sebepleri yaratan ve bir ölçü takdir eden,
8-Ey herseyi terbiye ve idare eden,
9-Ey herseyi döndüren ve degistiren,
10-Ey herseyi dirilten ve öldüren,

94
1-Ey yad edenlerin ve yad edilenlerin en hayirlisi,
2-Ey sükrü kabul edenlerin ve sükredilenlerin en hayirlisi,
3-Ey övenlerin ve övülenlerin en hayirlisi,
4-Ey görenlerin ve görülenlerin en hayirlisi,
5-Ey çagiranlarin ve çagrilanlarin en hayirlisi,
6-Ey cevap verenlerin ve cevap verilenlerin en hayirlisi,
7-Ey ünsiyet verenlerin ve Kendisiyle ünsiyet edilenlerin en hayirlisi,
8-Ey bütün dostlarin ve meclis arkadaslarinin en hayirlisi,
9-Ey bütün maksud ve matlublarin en hayirlisi,
10-Ey sevenlerin ve sevilenlerin en hayirlisi,

95
1-Ey kendisini çagiranlara cevap veren,
2-Ey kendisine itaat edenleri seven,
3-Ey kendisini sevenlere yakin olan,
4-Ey kendisini arzulayanlari çok iyi bilen,
5-Ey kendisine ümit besleyenlere iyilik eden,
6-Ey kendisine isyan edenlere yumusak davranip hemen cezalandirmayan,
7-Ey yumusakliginda hikmetli davranan,
8-Ey hükmünde büyük olan,
9-Ey azametinde merhametli olan,
10-Ey ihsaninda kadim olan,

96
1-Ey sebepleri takdir eden Müsebbib,
2-itaatkar kullarini kendisine yaklastiran Mukarrib,
3-Ey esyayi hikmetle pes pese getiren Muakkib,
4-Ey kullarinin kalblerini halden hale degistiren mukallib,
5-Ey her seye bir miktar tespit eden Mukaddir.
6-Ey herseyi düzene koyan Mürettib,
7-Ey kullarini iyilige tesvik eden Muraggib.
8-Ey kullarina ögüt veren Müzekkir,
9-Ey mahlukati var eden Mükevvin,
10-Ey sonsuz büyüklük ve azamet sahibi Mütekebbir.

97
1-Ey bir isitme, kendisini diger bir isitmeden ali koymayan,
2-Ey kendisi için bir is diger bir ise mani olmayan,
3-Ey bir söz, kendisini diger bir sözden oyalamayan,
4-Ey kullarinin bir istegi digerine cevap vermekte kendisini karışıklığa sevk etmeyen,
5-Ey israrla istekte bulunanlarin israri kendisini usandirmayan,
6-Ey müminlerin kalplerini islamla genisleten,
7-Ey zikriyle mütevazi ve husu sahiplerinin kalplerini hos eden,
8-Ey kendisine istiyak duyanlarin kalblerinden kaybolmayan,
9-Ey kendisini arzulayanlarin son arzusu,
10-Ey alemde hiçbir sey kendisine gizli olmayan,

98
1-Ey herseyi var olmadan bilen,
2-Ey vaadi dogru olan,
3-Ey lütfu açik olan,
4-Ey emri üstün ve galip olan,
5-Ey kitabi saglan olan,
6-Ey kaza ve hükmü var olan,
7-Ey Kur`ani yüce olan,
8-Ey saltanati kadim olan,
9-Ey fazl ü keremi daim olan,
10-Ey Arsi büyük olan,

99
1-Ey rablik iddia edenlerin ve bütün terbiyecilerin Rabbi,
2-Ey bütün kapilari açan,
3-Ey sebepler tasarrufunda bulunan,
4-Ey sevaplari veren,
5-Ey dogrulari ilham eden,
6-Ey bulutlari yoktan yaratan,
7-Ey azab ve ikabi siddetli olan,
8-Ey hesabi sür’atli gören,
9-Ey dönüs kendisine olan,
10-Ey bagislayan ve tövbeleri kabul eden,

100
1-Ey Rabbimiz,
2-Ey Ilahimiz,
3-Ey Seyyidimiz,
4-Ey Mevla’miz,
5-Ey Yardimcimiz,
6-Ey Koruyucumuz,
7-Ey Kadirimiz,
8-Ey Razikimiz,
9-Ey Delilimiz,
10-Ey Meded karimiz,

Sen bütün kusur ve noksan sifatlardan münezzehsin, Senden baska Ilah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

Allâhümme innî es’elüke biesmâike
1
1 Yâ Allah
2 Yâ Rahman
3 Yâ Rahîm
4 Yâ’Alîm
5 Yâ Halîm
6 Yâ Azîm
7 Yâ Hakîm
8 Yâ Kadîm
9 Yâ Mukîm
10 Yâ Kerîm
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.

2
1 Yâ Seyyide’s-sâdât
2 Yâ Mucîbe’d-de’avât
3 Yâ Veliyye’l-hasenât
4 Yâ Refıa’d-deracât
5 Yâ Azîme’l-berakât
6 Yâ Ğafıra’l-hatîât
7 Yâ Dâfî’a’l-beliyyât
8 Yâ Sâmi’a’l-esvât
9 Yâ Mu’tıye’l-mesûlât
10 Yâ ‘Alime’s-sirri ve’l-hafiyyât
Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nar.

3
1 Ya Hayra’l-ğâfirîn
2 Ya Hayra’n-nâsırîn
3 Ya Hayra’l-hâkimîn
4 Ya Hayra’l-fatihîn
5 Yâ Hayra’z-zâkirîn
6 Yâ Hayra’l-vârişîn
7 Yâ Hayra’l-hâmidîn
8 Yâ Hayra’r-râzikîn
9 Yâ Hayra’l-fâsilîn
10 Yâ Hayra’l-muhsinîn
Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.

4
1 Yâ Men lehü’l-‘izzü ve’l-cemâl
2 Yâ Men lehü’l-mülkü ve’l-celâl
3 Yâ Men lehü’l-kudretü ve’l-kemâl
4 Yâ Men hüve’l-kebîru’l-müte’âl
5 Yâ Men hüve şedîdü’l-mihâl
6 Yâ Men hüve şedîdü’l-‘ikâb
7 Yâ Men hüve serî’u’l-hisâb
8 Yâ Men hüve ‘indehû hüsnü’s-şevâb
9 Yâ Men hüve ‘indehû ümmü’l-kitâb
10 Yâ Men hüve yünşiü’s-sehâbe’s-sikâl
Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.

5
Ve es’elüke biesmâike
1 Yâ Hannân
2 Yâ Mennân
3 Yâ Deyyân
4 Yâ Gufran
5 Yâ Burhan
6 Yâ Sultân
7 Yâ Sübhân
8 Yâ Müste’ân
9 Yâ Ze’l-menni ve’l-beyân
10 Yâ Ze’l-emân
Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.

6
1 Yâ Men tevâda’a küllü şey’in li’azametih
2 Yâ Meni’stesleme küllü şey’in likudratih
3 Yâ Men zelle küllü şey’in li’izzetih
4 Yâ Men hada’a küllü şey’in liheybetih
5 Yâ Meni’nkâde küllü şey’in limülketih
6 Yâ Men dâne küllü şey’in min mehâfetih
7 Yâ Meni’nşakkati’l-cibâlü min haşyetin
8 Yâ Men kâmeti’s-semâvâtü bi emrih
9 Yâ Meni’stekarrati’l-ardu bi iznih
10 Yâ Men lâ yâ’tedî ‘alâ ehli memleketih
Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”

7
1 Yâ Ğâfıra’l-hatâyâ
2 Yâ Kâşife’l-belâyâ
3 Yâ Müntehe’r-racâyâ
4 Yâ Müczile’l-‘atâyâ
5 Yâ Vâsi’a’l-hedâyâ
6 Yâ Râzika’l-berâyâ
7 Yâ Kâdiya’l-münâyâ
8 Yâ Sâmi’a’ş-şekâyâ
9 Yâ Bâ’ise’s-serâyâ
10 Yâ Mutlika’l-üsârâ
Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.

8
1 Yâ Ze’l-hamdi ve’s-senâ
2 Yâ Ze’l-mecdi ve’s-senâ
3 Yâ Ze’l-fahri ve’l-behâ
4 Yâ Ze’l-‘ahdi ve’l-vefâ
5 Yâ Ze’l-‘afvi ve’r-ridâ
6 Yâ Ze’l-menni ve’l-‘atâ
7 Yâ Ze’l-fasli ve’l-kadâ
8 Yâ Ze’l-‘izzeti ve’l-bekâ
9 Yâ Ze’l-cûdi ve’n-na’mâ
10 Yâ Ze’l-fadli ve’l-‘âlâ
Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.

9
Ve es’elüke biesmâike
1 Yâ Mâni’
2 Yâ Dâfi’
3 Yâ Nâfi’
4 Yâ Sami’
5 Yâ Râfi’
6 Yâ Sâni’
7 Yâ Şâfi’
8 Yâ Cami’
9 Yâ Vâsi’
10 Yâ Mûsi’
Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.

10
1 Yâ Sâni’a külli masnû’
2 Yâ Halika külli mahlûk
3 Yâ Râzika külli merzûk
4 Yâ Mâlike külli memlûk
5 Yâ Kâşife külli mekrûb
6 Yâ Fârice külli mağmum
7 Yâ Râhime külli merhum
8 Yâ Nasıra külli mahzûl
9 Yâ Sâtira külli mâ’yûb
10 Yâ Melcee külli mazlum
Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.

11
1 Yâ ‘Uddetî ‘inde şiddeti
2 Yâ Recâî ‘inde müsîbeti
3 Yâ Mûnisî ‘inde vahşeti
4 Yâ Sâhibî ‘inde gurbeti
5 Yâ Veliyyî ‘inde ni’metî
6 Yâ Kâşifi ‘inde kürbetî
7 Yâ Ğıyâşî ‘inde’f-tikârî
8 Yâ Melceî ‘inde’d-dırârî
9 Yâ Mu’înî ‘inde feze’î
10 Yâ Delîlî ‘inde hayrati
Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.

12
1 Yâ ‘Allâme’l-ğuyûb
2 Yâ Ğaffara’z-zünûb
3 Yâ Settâra’l-‘uyûb
4 Yâ Keşşâfe’l-kürûb
5 Yâ Mukallibe’l-kulûb
6 Yâ Müzeyyine’l-kulûb
7 Yâ Münevvira’l-kulûb
8 Yâ Tabîbe’l-kulûb
9 Yâ Habîbe’l-kulûb
10 Yâ Enîse’l-kulûb
Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.

13
Ve es’elüke biesmâike
1 Yâ Celîl
2 Yâ Cemîl
3 Yâ Vekîl
4 Yâ Kefil
5 Yâ Delîl
6 Yâ Mükîl
7 Yâ Habîr
8 Yâ Latîf
9 Yâ ‘Azîz
10 Yâ Melîk
Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.

14
1 Yâ Delîle’l-mütehayyirîn
2 Yâ Gıyâşe’l-müsteğîşîn
3 Yâ Sarîha’l-müstesrihîn
4 Yâ Câra’l-müstecîrîn
5 Yâ Melcee’l-‘âsîn
6 Yâ Ğâfıra’l-müznibîn
7 Yâ Emâne’l-hâifîn
8 Yâ Râhime’l-mesâkîn
9 Yâ Enîse’l-müstevhişîn
10 Yâ Mücîbe da’veti’l-müdtarrîn
Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.

15
1 Yâ Ze’l-cûdi ve’l-ihsân
2 Yâ Ze’l-fadli ve’l-imtinân
3 Yâ Ze’l-emni ve’l-emân
4 Yâ Ze’l-kudsi ve’s-sübhân
5 Yâ Ze’l-hikmeti ve’l-beyân
6 Yâ Ze’r-rahmeti ve’r-rıdvân
7 Yâ Ze’l-hucceti ve’l-bürhân
8 Yâ Ze’l-‘azameti ve’s-sultân
9 Yâ Ze’l-‘afvi ve’l-ğvıfrân
10 Yâ Ze’r-ra’feti ve’l-müste’ân
Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.

16
1 Yâ Men hüve Rabbü külli şey’
2 Yâ Men hüve ilâhü külli şey’
3 Yâ Men hüve Hâliku külli şey’
4 Yâ Men hüve fevka külli şey’
5 Yâ Men hüve kable külli şey’
6 Yâ Men hüve ba’de külli şey’
7 Yâ Men hüve ‘Alimü külli şey’
8 Yâ Men hüve Kâdiru külli şey’
9 Yâ Men hüve Sâni’u külli şey’
10 Yâ Men hüve yebkâ veyefnâ küllü şey’
Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.

17
Ve es’elüke biesmâike
1 Yâ Mü’min
2 Yâ Müheymin
3 Yâ Mükevvin
4 Yâ Mülakkin
5 Yâ Mübeyyin
6 Yâ Mühevvin
7 Yâ Müzeyyin
8 Yâ Mu’azzim
9 Yâ Mu’avvin
10 Yâ Mülevvin
Sübhâneke lâ ilahe illâ ente’l-emâ ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.

18
1 Yâ men hüve fî mülkihî mükîm
2 Yâ men hüve fî celâlihî ‘azîm
3 Yâ men hüve fî sültânihî kadîm
4 Yâ men hüve ‘alâ ‘abdihî rahîm
5 Yâ men hüve bikülli şey’in ‘alîm
6 Yâ men hüve limen cefâhu halîm
7 Yâ men hüve limen teraccâhü kerîm
8 Yâ men hüve fî mekâdîrihî hakim
9 Yâ men hüve fi hükmihî latîf
10 Yâ men hüve fı lütfihî kadîr
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.

19
1 Yâ men la yürcâ illâ fadlüh
2 Yâ men lâ yühâfü illâ ‘adlüh
3 Yâ men lâ yüntezaru illa birruh
4 Yâ men lâ yüs’elü illâ ‘afvüh
5 Yâ men lâ yedûmü illâ mülküh
6 Yâ men lâ sültâne illâ sültânüh
7 Yâ men lâ bürhâne illâ bürhânüh
8 Yâ men vesiat külle şey’in rahmetüh
9 Yâ men sebekat rahmetühû ‘alâ ğadabih
10 Yâ men ehâta bi külli şey’in ‘ilmüh
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.

20
1 Yâ Fârice’l-hemm
2 Yâ Kâşife’l-ğamm
3 Yâ Gâfire’z-zenb
4 Yâ Kâbile’t-tevb
5 Yâ Hâlika’l-halk
6 Yâ Sâdika’l-va’d
7 Yâ Râzika’t-tıfl
8 Yâ Mûfiye’l-‘ahd
9 Yâ ‘Alime’s-sirr
10 Yâ Fâlika’l-habb
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.

21
Ve es’elüke biesmâike
1 Yâ ‘Aliyy
2 Yâ Vefiyy
3 Yâ Veliyy
4 Yâ Ganiyy
5 Yâ Meliyy
6 Yâ Zekiyy
7 Yâ Radiyy
8 Yâ Bediyy
9 Yâ HafIyy
10 Yâ Kaviyy
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.

22
1 Yâ Men azhera’l-cemîl
2 Yâ Men setera ‘ale’l-kabîh
3 Yâ Men lâ yüâhizü bi’l-cerîmeh
4 Yâ Men lâ yehtikü’s-sitr
5 Yâ ‘Azîme’l-‘afv
6 Yâ Hasene’t-tecâvüz
7 Yâ Vâsi’a’l-mağfireh
8 Yâ Bâsita’l-yedeyni bi’r-rahmeh
9 Yâ Sahibe külli necvâ
10 Yâ Müntehâ külli şekva
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.

23
1 Yâ Ze’n-ni’meti’s-sâbiğah
2 Yâ Ze’r-rahmeti’l-vâsi’ah
3 Yâ Ze’l-hikmeti’l-bâliğah
4 Yâ Ze’l-kudreti’l-kâmileh
5 Yâ Ze’l-hucceti’l-kâtı’ah
6 Yâ Ze’l-kerâmeti’z-zâhirah
7 YâZe’s-sıfati’l-‘âliyeh
8 YâZe’l-‘izzeti’d-dâimeh
9 Yâ Ze’l-kuvveti’l-metîneh
10 Yâ Ze’l-minneti’s-sâbikah
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ entei-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.
24
1 Yâ Ahkeme’l-hâkimîn
2 Yâ ‘Adele’l-‘âdilîn
3 Yâ Asdeka’s-sâdikîn
4 Yâ Azhera’z-zâhirîn
5 Yâ Athera’t-tâhirîn
6 Yâ Ahsene’l-hâlikîn
7 Yâ Esra’a’l-hâsibîn
8 Yâ Esme’a’s-sâmi’în
9 Yâ Ekrame’l-ekramîn
10 Yâ Erhame’r-râhimîn
11 Yâ Eşfe’a’ş-şâfi’în
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.

25
1 Yâ Bedi’a’s-semâvât
2 Yâ Câ’ile’z-zulümât
3 Yâ ‘A’lime’l-hafıyyât
4 Yâ Râhîme’l-‘aberât
5 Yâ Sâtira’l-‘averât
6 Yâ Kâşife’l-beliyyât
7 Yâ Muhyiye’l-emvât
8 Yâ Dâ’ife’l-hasenât
9 Yâ Münzile’l-berakât
10 Yâ Şedîde’n-nekamât
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.

26
Ve es’elüke biesmâike
1 Yâ Müsavvir
2 YâMükaddir
3 Yâ Mütahhir
4 Yâ Münevvir
5 Yâ Mükaddim
6 Yâ Müahhir
7 Yâ Müyessir
8 Yâ Münzir
9 Yâ Mübeşşir
10 Yâ Müdebbir
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.

27
1 Yâ Rabbe’l-beyti’l-harâm
2 Yâ Rabbe’ş-şehri’l-harâm
3 Yâ Rabbe’l-mescidi’l-harâm
4 Yâ Rabbe’l-beledi’l-harâm
5 Yâ Rabbe’r-rukni ve’l-mekâm
6 Yâ Rabbe’l-meş’ari’l-harâm
7 Yâ Rabbe’l-hılli ve’l-haram
8 Yâ Rabbe’n-nûri.ve’z-zalâm
9 Yâ Rabbe’t-tahiyyeti ve’s-selâm
10 Yâ Rabbe’l-celâli ve’l-ikrâm
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.

28
1 Yâ ‘İmâde men lâ ‘imâde leh
2 Yâ Senede men lâ senede leh
3 Yâ Zühra men lâ zühra leh
4 Yâ Giyâşe men lâ ğiyâşe leh
5 Yâ Hırze men lâ hırze leh
6 Yâ Fahra men lâ fahra leh
7 Yâ ‘İzze men lâ ‘izze leh
8 Yâ Mu’îne men lâ mu’îne leh
9 Yâ Enîse men lâ enîse leh
10 Yâ Gunyete men lâ gunyete leh
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.”

29
Ve es’elüke biesmâike
1 Yâ Kâim
2 Yâ Dâim
3 Yâ Rahim
4 Yâ Hâkim
5 Yâ ‘Âlim
6 Yâ ‘Âsim
7 Yâ Kâsim
8 Yâ Salim
9 Yâ Kâbid
10 Yâ Basit
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.

30
1 Yâ ‘Âsıme-meni’sta’sameh
2 Yâ Râhime meni’sterhameh
3 Yâ Nasıra meni’stensarah
4 Yâ Hafıza meni’stahfezah
5 Yâ Mükrime meni’stekrameh
6 Yâ Mürşide meni’sterşedeh
7 Yâ Mu’îne meni’ste’âneh
8 Yâ Muğîşe meni’steğâşeh
9 Yâ Sarîha meni’stesrahah
10 Yâ Ğâfıra meni’stağferah
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’rı-nâr.

31
1 Yâ Kerîme’s-saftı
2 Yâ ‘Azîme’l-menn
3 Yâ Keşîra’l-hayr
4 Yâ Kadîme’l-fadl
5 Yâ Latîfe’s-sun’
6 Yâ Dâime’l-lütf
7 Yâ Nâfise’l-kerb
8 Yâ Kâşife’d-durr
9 Yâ Mâlike’l-mülk
10 Yâ Kâdiyen bi’l-hakk
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.

32
1 Yâ ‘Azîzen lâ yüdâm
2 Yâ Latîfen lâ yürâm
3 Yâ Rakîben lâ yenâm
4 Yâ Kaimen lâ yefût
5 Yâ Hayyen lâ yemût
6 Yâ Meliken lâyezûl
7 Yâ Bakiyen lâ yefnâ
8 Yâ ‘Alimen lâ yechel
9 Yâ Sameden lâ yüt’âm
10 Yâ Kaviyyen lâ yüd’af
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.

33
Ve es’elüke biesmâike
1 Yâ Vâhid
2 Yâ Vâcid
3 Yâ Şâhid
4 Yâ Mâcid
5 Yâ Râşid
6 Yâ Bâiş
7 Yâ Vâris
8 Yâ Dârr
9 Yâ Nâfi’
10 Yâ Hâdî
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.

34
1 Yâ A’zamü min külli ‘azîm
2 Yâ Ekramü min külli kerîm
3 Yâ Erhamü min külli rahîm
4 Yâ Ahkemü min külli hakîm
5 Yâ Aİemü min külli ‘alîm
6 Yâ Akdemü min külli kadîm
7 Yâ Ekberu min külli kebîr
8 Yâ Ecellü min külli celîl
9 Yâ E’azzü min külli ‘azîz
10 Yâ Eltafü min külli latîf
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.

35
1 Yâ Men hüve fî ‘ahdihî vefiyy
2 Yâ Men hüve fî vefaihî kaviyy
3 Yâ Men hüve fî kuvvetihi ‘aliyy
4 Yâ Men hüve fî ‘ulüvvihî karîb
5 Yâ Men hüve fî kurbihî latîf
6 Yâ Men hüve fî lütfıhî şerîf
7 Yâ Men hüve fî şerefîhî ‘azîz
8 Yâ Men hüve fî ‘izzetihî ‘azîm
9 Yâ Men hüve fî ‘azametihî mecîd
10 Yâ Men hüve fî mecdihî hamîd
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.

36
1 Yâ Men hüve küllü şey’in hâdiun leh
2 Yâ Men hüve küllü şey’in kâinün leh
3 Yâ Men hüve küllü şey’in mevcudun leh
4 Yâ Men hüve küllü şey’in münîbün leh
5 Yâ Men hüve küllü şey’in hâifün minh
6 Yâ Men hüve küllü şey’in müsebbihun leh
7 Yâ Men hüve küllü şey’in kâimün bih
8 Yâ Men hüve küllü şey’in hâşiün leh
9 Yâ Men hüve küllü şey’in sâirun ileyh
10 Yâ men hüve küllü şey’in hâlikün illâ vecheh
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.

37
Ve es’elüke biesmâike
1 Yâ Kâfi
2 Yâ Şâfî
3 Yâ Vâfî
4 Yâ Mu’âfî
5 Yâ ‘Âlî
6 Yâ Dâ’î
7 Yâ Râdî
8 Yâ Kâdî
9 Yâ Bakî
10 Yâ Hâdî
Sübhâneke yâ îâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’I-emâne ecirnâ mine’n-nâr.

38
1 Yâ Men lâ meferra illâ ileyh
2 Yâ Men lâ mefze’a illâ ileyh
3 Yâ Men lâ melcee illâ ileyh
4 Yâ Men lâ yütevekkelü illâ ‘aleyh
5 Yâ Men lâ maksade illâ ileyh
6 Yâ Men lâ mencee illâ ileyh
7 Yâ Men lâ yürğabü illâ ileyh
8 Yâ Men lâ yü’bedü illâ iyyâh
9 Yâ Men lâ yüste’ânü illâ minh
10 Yâ Men lâ havle velâ kuvvete illâ bih
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.

39
1 Yâ Hayra’l-merhûbîn
2 Yâ Hayra’l-matlûbîn
3 Yâ Hayra’l-merğûbîn
4 Yâ Hayra’l-mes’ûlîn
5 Yâ Hayra’l-maksûdîn
6 Yâ Hayra’l-mezkûrîn
7 Yâ Hayra’l-meşkûrîn
8 Yâ Hayra’l-mahbûbîn
9 Yâ Hayra’l-münzilîn
10 Yâ Hayra’l-müste’nisîn
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.

40
1 Yâ Men hüve halaka fesevvâ
2 Yâ Men hüve kaddera fehedâ
3 Yâ Men hüve yekşifü’l-belvâ
4 Yâ Men hüve yesme’u’n-necvâ
5 Yâ Men hüve yünkizü’l-garkâ
6 Yâ Men hüve yünci’l-helkâ
7 Yâ Men hüve yeşfi’l-merdâ
8 Yâ Men hüve emâte ve ahyâ
9 Yâ Men hüve edhake ve ebkâ
10 Yâ Men hüve edalle ve ehdâ
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.

41
Ve es’elüke biesmâike
1 Yâ Ğâfır
2 Yâ Sâtir
3 Yâ Kahir
4 Yâ Kadir
5 Yâ Nazır
6 Yâ Fâtır
7 Yâ Şâkir
8 Yâ Zâkir
9 Yâ Nâsır
10 Yâ Câbir
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne`l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.

42
1 Yâ Men hüve fi’l-berri ve’l-bahri sebîlüh
2 Yâ Men hüve fi’l-âfaki âyâtüh
3 Yâ Men hüve fi’l-âyâti bürhânüh
4 Yâ Men hüve fı’l-memâti kudratüh
5 Yâ Men hüve fı’l-kubûri ‘izzetüh
6 Yâ Men hüve fı’l-kıyâmeti milketüh
7 Yâ Men hüve fı’l-hisâbi heybetüh
8 Yâ Men hüve fı’l-mîzâni kadâüh
9 Yâ Men hüve fi’l-cenneti rahmetüh
10 Yâ Men hüve fı’n-nâri ‘azâbüh
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.

43
1 Yâ Men hüve ileyhi yehrabü’l-hâifûn
2 Yâ Men hüve ileyhi yefze’u’l-müznibûn
3 Yâ Men hüve ileyhi yaksıdü’l-münîbûn
4 Yâ Men hüve ileyhi yelceü’l-‘âsûn
5 Yâ Men hüve ileyhi yerğabü’z-zâhidûn
6 Yâ Men hüve fîhi yatme’u’l-hâtıûn
7 Yâ Men hüve yeste’nisü bihi’l-mürîdûn
8 Yâ Men hüve yeftehiru bihi’l-muhsinûn
9 Yâ men hüve ‘aleyhi yetevekkelü’l-mütevekkilun
10 Yâ men hüve yeskünü bihi’l-mûkınûn
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.

44
1 Yâ Ekrabe min külli karîb
2 Yâ Ehabbe miri külli habîb
3 Yâ A’zame min külli ‘azîm
4 Yâ E’azze min külli ‘azîz
5 Yâ Ekvâ min külli kaviyy
6 Yâ Ağnâ min külli ğaniyy
7 Yâ Ecvede min külli cevâd
8 Yâ Er’efe min külli raûf
9 Yâ Erhame min külli rahîm
10 Yâ Ecelle min külli celîl
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.

45
Ve es’elüke biesmâike
1 Yâ Karîb
2 Yâ Rakîb
3 Yâ Habîb
4 Yâ Mücîb
5 Yâ Hasîb
6 Yâ Tabîb
7 Yâ Basîr
8 Yâ Habîr
9 Yâ Münîr
10 Yâ Mübîn
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.

46
1 Yâ Ğâliben gayra mağlûb
2 Yâ Sâni’an gayra masnu’
3 Yâ Hâlikan gayra mahlûk
4 Yâ Mâliken gayra memlûk
5 Yâ Kâhiran gayra makhûr
6 Yâ Râfı’an gayra merfu’
7 Yâ Hafızan gayra mahfuz
8 Yâ Nâsiran gayra mensur
9 Yâ Sahiden gayra gâib
10 Yâ Karîben gayra ba’îd
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.

47
1 Yâ Nûra’n-nûr
2 Yâ Münevvira’n-nûr
3 Yâ Müsavvira’n-nûr
4 Yâ Hâlika’n-nûr
5 Yâ Mükaddira’n-nûr
6 Yâ Müdebbira’n-nûr
7 Yâ Nûran kable külli nûr
8 Yâ Nûran ba’de külli nûr
9 Yâ Nûran fevka külli nûr
10 Yâ Nûran leyse mişlehû nûr
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.

48
1 Yâ Men ‘atâuhû şerîf
2 Yâ Men fı’lühû latîf
3 Yâ Men lütfühû mükim
4 Yâ Men ihsânühû kadîm
5 Yâ Men kavlühü hakk
6 Yâ Men va’dühû sıdk
7 Yâ Men ‘afVühû fadl
8 Yâ Men ‘azabühû ‘adl
9 Yâ Men zikrühû hulv
10 Yâ men ünsühû leziz
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.

49
Ve es’elüke biesmâike
1 Yâ Münevvil
2 Yâ Müfassü
3 YâMübeddil
4 Yâ Müsehhil
5 Yâ Müzellil
6 Yâ Münezzil
7 Yâ Muhavvil
8 Yâ Mücemmil
9 Yâ Mükemmil
10 Yâ Müfaddil
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.

50
1 Yâ Men yerâ velâ yürâ
2 Yâ Men yahlüku velâ yühlâk
3 Yâ Men yehdî velâ yühda
4 Yâ Men yühyî velâ yühyâ
5 Yâ Men yüt’imü velâ yüt’am
6 Yâ Men yücîru velâ yücâr
7 Yâ Men yakdî velâ yükdâ ‘aleyh
8 Yâ Men yahkümü velâ yuhkemü ‘aleyh
9 Yâ Men lem yelid velem yûled
10 Ve lem yekûn lehû küfüven ehad
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.

51
1 Yâ Ni’me’l-habîb
2 Yâ Ni’me’t-tabîb
3 Yâ Ni’me’l-hasîb
4 Yâ Ni’me’l-karîb
5 Yâ Ni’me’r-rakîb
6 Yâ Ni’me’l-mucîb
7 Yâ Ni’me’l-enîs
8 Yâ Ni’me’l-vekîl
9 Yâ Ni’me’l-mevlâ
10 Yâ Ni’me’n-nasîr
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.

52
1 Yâ Sürûra’l-‘ârifîn
2 Yâ Enîse’l-mürîdîn
3 Yâ Muğîşe’l-müştâkîn
4 Yâ Habîbe’t-tevvâbîn
5 Yâ Râzika’l-mükillîn
6 Yâ Recâe’l-müznibîn
7 Yâ Kâşife’l-mekrûbîn
8 Yâ Müneffisen ‘ani’l-mağmûmîn
9 Yâ Müferricen ‘ani’l-mahzûnîn
10 Yâ İlâhe’l-evvelîne ve’l-âhirîn
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.

53
1 Yâ Rabbe’l-cenneti ve’n-nâr
2 Yâ Rabbe’n-nebiyyîne ve’l-ahyâr
3 Yâ Rabbe’s-sıddîkîne ve’l-ebrâr
4 Yâ Rabbe’s-siğâri ve’l-kibâr
5 Yâ Rabbe’l-hubûbi ve’l-eşmâr
6 Yâ Rabbe’l-enhâri ve’l-eşcâr
7 Yâ Rabbe’s-sahârâ ve’l-kıfâr
8 Yâ Rabbe’l-‘abîdi ve’l-ahrâr
9 Yâ Rabbe’l-i’lâni ve’l-isrâr
10 Yâ Rabbe’l-leyli ve’n-nehâr
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.

54
1 Yâ Men lahika fî külli şey’in ‘ilmüh
2 Yâ Men nefeze bi külli şey’in besaruh
3 Yâ Men beleğat ilâ külli şey’in kudratüh
4 Yâ Men lâ yuhsı’l-‘ibâdü na’mâeh
5 Yâ Men lâ teblüğu’l-halâiku şükrah
6 Yâ Men lâ tüdrikü’l-efhâmü celâleh
7 Yâ Men lâ tenâlü’l-evhâmü künheh
8 Yâ Meni’l-‘azâmetü ve’l-kibriyâü ridâüh
9 Yâ Meni’l-heybetü ve’s-sültânü behâüh
10 Yâ Men te’azzeze bi’l-‘izzi bekâüh
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.

55
1 Yâ Men lehü’l-meşelü’l-a’lâ
2 Yâ Men lehü’l-sıfâtü’l-‘ulâ
3 Yâ Men lehü’l-âhiratü ve’l-ûlâ
4 Yâ Men lehü’l-cennetü’l-me’vâ
5 Yâ Men lehü’n-nâru ve’l-lezâ
6 Yâ Men lehü’l-âyâtü’l-kübrâ
7 Yâ Men lehü’l-esmâü’l-hüsnâ
8 Yâ Men lehü’l-hükmü ve’l-kadâ
9 Yâ Men lehü’s-semâvâtü’l-‘ulâ
10 Yâ Men lehü’l-‘arşü ve’s-serâ
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.

56
Ve es’elüke biesmâike
1 Yâ’Afüvv
2 Yâ Ğafûr
3 Yâ Vedûd
4 Yâ Şekûr
5 Yâ Sabûr
6 Yâ Rauf
7 Yâ’Atûf
8 Yâ Kuddûs
9 Yâ Hayy
10 Yâ Kayyûm
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.

57
1 Yâ Men hüve fı’s-semâi ‘azametüh
2 Yâ Men hüve fi’l-ardi âyâtüh
3 Yâ Men hüve fî külli şey’in delâilüh
4 Yâ Men hüve fi’l-bihâri ‘acâibüh
5 Yâ Men yebdeü’l-halka şürame yü’îdüh
6 Yâ Men hüve fi’l-cibâli hazâinüh
7 Yâ Men ahsene külle şey’in halekah
8 Yâ Men ileyhi yürce’u’l-emrü küllüh
9 Yâ Men zahera fî külli şey’in lütfülı
10 Yâ Men yü’arrifü’l-halâika kudrateh
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.

58
1 Yâ Habîbe men lâ habîbe leh
2 Yâ Tabîbe men lâ tabîbe leh
3 Yâ Mücîbe men lâ mücîbe leh
4 Yâ Şefîka men lâ şefîka leh
5 Yâ Rafîka men lâ rafîka leh
6 Yâ Şefî’a men lâ §efî’a leh
7 Yâ Müğîşe men lâ müğîşe leh
8 Yâ Delîle men lâ delîle leh
9 Yâ Kaide men lâ kaide leh
10 Yâ Râhıme men lâ râhıme leh
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.

59
1 Yâ Kâfiye meni’stekfâh
2 Yâ Hâdiye meni’stehdâh
3 Yâ Kâliye meni’steklâh
4 Yâ Dâ’iye meni’sted’âh
5 Yâ Şâfıye meni’steşfâh
6 Yâ Kâdiye meni’stakdâh
7 Yâ Muğniye meni’steğnâh
8 Yâ Mûfîye meni’stevfâh
9 Yâ Mükavviye meni’stakvâh
10 Yâ Veliyye meni’stevlâh
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.

60
Ve es’elüke biesmâike
1 Yâ Evvel
2 Yâ Âhir
3 Yâ Zahir
4 Yâ Bâtın
5 Yâ Halik
6 Yâ Râzik
7 Yâ Sâdık
8 Yâ Sabık
9 Yâ Saik
10 Yâ Fâlik
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne ecirnâ mine’n-nâr.

61
1 Yâ Men yükallibü’l-leyle ve’n-nehâr
2 Yâ Men Halaka’z-zulümâti ve’n-nûr
3 Yâ Men ce’ale’z-zılle ve’l-harur
4 Yâ Men sehhara’s-semse ve’l-kamer
5 Yâ Men haleka’l-mevte ve’l-hayah
6 Yâ Men lehü’l-halku ve’l-emr
7 Yâ Men lem yettehiz sâhibeten velâ veledâ
8 Yâ Men lem yekûn lehû şerikim fi’l-mülk
9 Yâ Men lem yekûn lehû veliyyün mine’z-züll
10 Yâ men lehü’l-havlü ve’l-kuvveh
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ enteİ-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.

62
1 Yâ Men ya’lemü mürâde’l-mürîdîn
2 Yâ Men yemlikü havaice’s-sâilîn
3 Yâ Men yesme’u enîne’l-valihîn
4 Yâ Men yerâ bükâe’l-hâifîn
5 Yâ Men ya’lemu damîra’s-sâmitîn
6 Yâ Men yerâ nedeme’n-nâdimîn
7 Yâ Men yakbelü ‘uzre’t-tâibîn
8 Yâ Men lâ yüslihu ‘amele’l-müfsidîn
9 Yâ Men lâ yüdî’u ecra’l-muhsinîn
10 Yâ Men lâ yeb’udü an kulûbi’l-‘arifîn
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.

63
1 Yâ Dâime’l-bekâ
2 Yâ Ğafira’l-hatâ
3 Yâ Sâmi’e’d-düâ
4 Yâ Vâsi’a’l-‘atâ
5 Yâ Râfı’a’s-semâ
6 Yâ Kâşife’l-belâ
7 Yâ ‘Azîme’s-senâ
8 Yâ Kadîme’s-senâ
9 Yâ Keşira’l-vefa
10 Yâ Şerîfe’l-cezâ
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.

64
Ve es’elüke biesmâike
1 Yâ Ğaffâr
2 Yâ Settâr
3 Yâ Kahhâr
4 Yâ Cebbar
5 Yâ Sabbâr
6 Yâ Razzâk
7 Yâ Fettâh
8 Yâ ‘Allâm
9 Yâ Vehhâb
10 Yâ Tevvâb
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.

65
1 Yâ Men halekanî ve sevvânî
2 Yâ Men razekanî ve rabbânî
3 Yâ Men et’amenî ve sekânî
4 Yâ Men karrabenî ve ednânî
5 Yâ Men ‘asamenî ve kefânî
6 Yâ Men hafızanî ve kelânî
7 Yâ Men veffekanî ve hedânî
8 Yâ Men e’azzenî ve ağnânî
9 Yâ Men emâtenî ve ahyânî
10 Yâ Men ânesenî ve âvânî
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.

66
1 Yâ Men yühikku’l-hakka bikelimâtih
2 Yâ Men lâ mü’akkibe lihukmih
3 Yâ Men lâ radde likadâih
4 Yâ Men yehûlü beyne’l-mer’i ve kalbih
5 Yâ Men yakbelü’t-tevbete an ‘ibâdih
6 Yâ Men lâ tenfe’u’ş-şefa’atü illâ biiznih
7 Yâ Meni’s-semâvâtü matviyyâtün biyemînih
8 Yâ Men hüve a’lemü bi men dalle ‘an sebîlih
9 Yâ Men yüsebbihu’r-ra’dü bihâmdi-hi ve’l-melâiketü min hîfetih
10 Yâ Men yürsilü’r-riyâha büşran beyne yedey rahmetih
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.

67
1 Yâ Men ce’ale’l-arda mihâdâ
2 Yâ Men ce’ale’l-cibâle evtâdâ
3 Yâ Men ce’ale’l-şemse sirâcâ
4 Yâ Men ce’ale’l-kamera nûrâ
5 Yâ Men ce’ale’l-leyle libâsa
6 Yâ Men ce’ale’n-nehâra me’âşâ
7 Yâ Men ce’ale’n-nevme sübâtâ
8 Yâ Men ce’ale’s-semâe binâa
9 Yâ Men ce’ale’l-eşyâe ezvâcâ
10 Yâ Men ce’ale’n-nâra mirsâdâ
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.

68
Ve es’elüke biesmâike
1 Yâ Şefî’
2 Yâ Semî’
3 Yâ Rafı’
4 Yâ Meni`
5 Yâ Bedi`
6 Yâ Serî’
7 Yâ Beşîr
8 Yâ Nezîr
9 Yâ Kadîr
10 Yâ Muktedir
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-em ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.

69
1 Yâ Hayyü kable külli hayy
2 Yâ Hayyü ba’de külli hayy
3 Yâ Hayyü’llezî lâ yüşbihühû şey’
4 Yâ Hayyü’llezî leyse kemişlihî hayy ‘ Yâ Hayyü’llezî lâ yüşârikühû hayy
6 Yâ Hayyü’llezî lâ yahtâcü ilâ hayy
7 Yâ Hayyü’llezî yümîtü külle hayy
8 Yâ Hayyü’llezî yerzüku külle hayy
9 Yâ Hayyü’llezî yühyi’l-mevtâ
10 Yâ Hayyü’llezî lâ yemût
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.

70
1 Yâ Men lehû zikrun lâ yünsâ
2 Yâ Men lehû nurun lâ yutfâ
3 Yâ Men lehû şenâün lâ yuhsâ
4 Yâ Men lehû nü’ûtün lâ tüğayyer
5 Yâ Men lehû ni’amün lâ tü’add
6 Yâ Men lehû mülkün lâ yezûl
7 Yâ Men lehû celâlün lâ yükeyyef
8 Yâ Men lehû kadâün lâ yüradd
9 Yâ Men lehû sıfâtün lâ tübeddel
10 Yâ Men lehû kemâlün lâ yüdrak
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.

71
1 YâRabbe’I-‘âlemîn
2 Yâ Mâlike yevmi’d-dîn
3 Yâ Men yühibbü’s-sâbirîn
4 Yâ Men yuhibbü’t-tevvâbîn
5 Yâ Men yuhibbü’l-mütetahhirîn
6 Yâ Men yuhibbü’l-muhsinîn
7 Yâ Men hüve hayru’n-nâsirîn
8 Yâ Men hüve hayru’l-fasilîn
9 Yâ Men hüve hayru’ş-şâkirîn
10 Yâ men hüve a’lemü bi’l-müfsidîn
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.

72
Ve es’elüke biesmâike
1 Yâ Mübdi
2 Yâ Mu’îd
3 Yâ Hafız
4 Yâ Mühît
5 Yâ Hamîd
6 Yâ Mecîd
7 Yâ Mükît
8 Yâ Müğîs
9 Yâ Mü’îzz
10 Yâ Müzill
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-e: ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.

73
1Yâ Men hüve Ehadün bilâ didd
2 Yâ Men hüve Ferdün bilâ nidd
3 Yâ Men hüve Samedün bilâ ‘ayb
4 Yâ Men hüve Vitrun bilâ şef
5 Yâ Men hüve Rabbün bilâ vezîr
6 Yâ Men hüve Ğaniyyün bilâ fakr
7 Yâ Men hüve Sültânün bilâ ‘azl
8 Yâ Men hüve Melîkün bilâ ‘acz
9 Yâ Men hüve Mevcudun bilâ mişl
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.

74
1 Yâ Men hüve zikruhû şerafün li’z-zâkirîn
2 Yâ Men hüve şükruhû fevzün li’ş-şâkirîn
3 Yâ Men hüve hamdühû fahrun li’l-hâmidîn
4 Yâ Men hüve tâ’atühû necâtün li’l-mütî’în
5 Yâ Men hüve bâbühü meftûhun li’t-tâlibîn
6 Yâ Men hüve sebilühû vâdihun li’l-mü’minîn
7 Yâ men hüve âyâtühû bürhânün Ii’n-nâzirîn
8 Yâ men hüve kitâbühû tezkiratün li’l-mûkınîn
9 Yâ men hüve ‘afvühü melceün li’l-müznibîn
10 Yâ men hüve rahmetühû karîbûn li’l-muhsinîn
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.

75
1 Yâ Men tebâreke’smüh
2 Yâ Men te’âlâ ceddüh
3 Yâ Men celle şenâüh
4 Yâ Men lâ ilahe ğayruh
3 Yâ Men tekaddeset esmâüh
6 Yâ Men yedûmü bekâüh
7 Yâ Meni’l-‘azametü behâüh
8 Yâ Meni’l-kibriyâü ndâüh
9 Yâ Men lâ yühsâ âlâüh
10 Yâ Men lâ yü’addü na’mâüh
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.

76
Ve es’elüke biesmâike
1 Yâ Mü’în
2 Yâ Mübîn
3 Yâ Emîn
4 Yâ Mekîn
5 Yâ Metîn
6 Yâ Şedîd
7 Yâ Şehîd
8 Yâ Raşîd
9 Yâ Hamîd
10 Yâ Mecîd
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-neİ-emâne neccinâ mine’n-nâr.

77
1 Yâ Ze’l-arşi’l-mecîd
2 Yâ Ze’l-kavli’s-sedîd
3 Yâ Ze’l-fadli’r-raşîd
4 Yâ Ze’l-batşi’ş-şedîd
5 Yâ Ze’l-va’di ve’l-va’îd
6 Yâ Karîben gayra ba’îd
7 Yâ Men hüve’l-veliyyü’l-hamîd
8 Yâ Men hüve ‘alâ külli şey’in şehîd
9 Yâ Men hüve leyse bizallâmîn li’l-‘abîd
10 Yâ men hüve akrabü ileyhi min habli’l-verîd
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.

78
1 Yâ Men lâ şerîke lehû velâ vezîr
2 Yâ Men lâ şebîhe lehû velâ nezîr
3 Yâ Hâlika’ş-şemsi ve’l-kameri’l-münîr
4 Yâ Müğniye’l-bâisi’l-fakîr
Yâ Râzika’t-tıfli’s-sağîr
6 Yâ Râhime’ş-şeyhi’l-kebir
7 Yâ ‘Ismete’l-hâifi’l-müstecîr
8 Yâ Men hüve bi’ibâdihî basîr
9 Yâ Men hüve bihavâyici’l-‘ibâdi habîr
10 Yâ Men hüve ‘alâ külli şey’in kadîr
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.

79
1 Yâ Ze’l-cûdi ve’n-ni’âm
2 Yâ Ze’l-fadli ve’l-keram
3 Yâ Ze’l-be’si ve’n-nikam
4 Yâ Hâlika’l-levhi ve’l-kalem ‘ Yâ Bârie’z-zerri ve’n-nesem
6 Yâ Mülhime’l-‘arabi ve’l-‘acem 1 Yâ Kâşife’drdurri ve’l-elem
8 Yâ ‘Alime’s-sirri ve’l-himem
9 Yâ Men lehü’l-beytü ve’l-haram
10 Yâ Men yahlüku’l-eşyâe mine’l-‘adem
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.

80
Ve es’elüke biesmâike
1 Yâ ‘Adil
2 Yâ Kabil
3 Yâ Fâdil
4 YâFâ’il
5 Yâ Kâfıl
6 Yâ Câ’il
7 Yâ Kâmil
8 Yâ Fâtır
9 Yâ Tâlib
10 Yâ Matlûb
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.

81
1 Yâ Men en’ame bihavlih
2 Yâ Men ekrame bitavlih
3 Yâ Men ‘âde bilütfıh
4 Yâ Men te’azzeze bikudratih 3 Yâ Men kaddera bihikmetih
6 Yâ Men hakeme bitedbîrih
7 Yâ Men debbera bi’ilmih
8 Yâ Men tecâveze bihılmih
9 Yâ Men denâ fî ‘ulüvvih
10 Yâ Men ‘alâ fî dünüvvih
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.

82
1 Yâ Men yahlüku ma yeşâ 2Yâ Men yef’alü ma yeşâ
3 Yâ Men yehdi men yeşâ
4 Yâ Men yudillü men yeşâ
5 Yâ Men yağfiru limen yeşâ
6 Yâ Men yü’azzibü men yeşâ
7 Ya Men yetûbü alâ men yeşâ
8 Yâ Men yüsavviru fı’l-erhâmi keyfe yeşâ
9 Yâ Men yezîdü fi’l-halki mâ yeşâ
10 Yâ Men yahtassu bi rahmetihî men yeşâ
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.

83
1 Yâ Men lem yettehiz sahibeten velâ veledâ
2 Yâ Men la yüşrikü fî hukmihî ehadâ
3 Yâ Men ce’ale li külli şey’in kadrâ
4 Yâ Men lem yezel rahîmâ
5 Yâ Câ’ile’l-melâiketi rusülâ
6 Yâ Men ce’ale fı’s-semâi bürûcâ
7 Yâ Men ce’ale’l-arda karâra
8 Yâ Men ce’ale mine’l-mâi beşerâ
9 Yâ Men ahsa külle şey’in ‘adedâ
10 Yâ Men ehâta bi külli şey’in ‘ilmâ
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.

84
Ve es’elüke biesmâike
1 Yâ Ferd
2 Yâ Vitr
3 Yâ Ehad
4 Yâ Samed
5 Yâ Emced
6 Yâ E’azz
7 Yâ Eceli
8 Yâ Ehakk
9 Yâ Eberr
10 Yâ Ebed
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-nel-emâne neccinâ mine’n-nâr.

85
1 Yâ Ma’rûfe men ‘arafeh
2 Yâ Ma’bûde men ‘abedeh
3 Yâ Meşkûre men şekerah
4 Yâ Mezkûre men zekerah
5 Yâ Mahmude men hamideh
6 Yâ Mevcûde men talebeh
7 Yâ Mevsûfe men vahhadeh
8 Yâ Mahbûbe men ehabbeh
9 Yâ Merğûbe men erâdeh
10 Yâ Maksûde men enâbe ileyh
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.

86
1 Yâ Men lâ mülke illâ mülküh
2 Yâ Men lâ yuhsi’l-‘ibadü şenaeh
3 Yâ Men lâ tesıfü’l-halâiku celâleh
4 Yâ Men lâ yüdrikü’l-ebsâru kemâleh
5 Yâ Men lâ yeblüğu’l-efhâmü sıfâtih
6 Yâ Men lâ yenâlü’l-efkâru kibriyâeh
7 Yâ Men lâ yuhsinü’l-insânü nü’ûteh
8 Yâ Men lâ yeruddü’l-‘ibâdü kadâeh
9 Yâ Men zahera fî külli şey’in âyâtüh
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.

87
1 Yâ Habîbe’l-bekkâîn
2 Yâ Senede’l-mütevekkilîn
3 Yâ Hâdiye’l-mudillîn
4 Yâ Veliyye’l-mü’minîn
5 Yâ Enîse’s-zâkirîn
6 Yâ Akdera’l-kâdirîn
7 Yâ Ebsara’n-nâzırîn
8 Yâ Aleme’l-‘âlimîn
9 Yâ Mefze’a’l-melhûfîn
10 Yâ Ensara’n-nâsirîn
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr

88
Ve es’elüke biesmâike
1 Yâ Mükrim
2 Yâ Mü’azzim
3 Yâ Müna’im
4Ya Mü’tî
5 Yâ Müğnî
6 Yâ Mühyî
7 Yâ Mübdî
8 Yâ Mürdî
9 YâMüncî
10 Yâ Muhsin
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr

89
1 Yâ Kâfiye külli şey
2 Yâ Kaimen ‘alâ külli şey
3 Yâ Men lâ yüşbihühû şey
4 Yâ Men lâ yezîdü fî mülkihî şey
3 Yâ Men lâ yenkusu min hazainihî şey
6 Yâ Men lâ yahfâ ‘aleyhi şey
7 Yâ Men leyse kemişlihî şey
8 Yâ Men biyedihî mekâlîdü külli şey
9 Yâ Men vesi’at rahmetühû külle şey
10 Yâ Men yebkâ ve yefnâ küllü şey
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.

90
1 Yâ Men lâ ya’lemü’l-ğaybe illâ hû
2 Yâ Men lâ yasrifü’s-sûe illâ hû
3 Yâ Men lâ yüdebbiru’l-emra illâ hû
4 Yâ Men lâ yağfiru’z-zünûbe illâ hû
5 Yâ Men lâ yükallibü’l-kalbe illâ hû
6 Yâ Men lâ yahlüku’l-halka illâ hû
7 Yâ Men lâ yütimmü’n-ni’mete illâ hû
8 Yâ Men lâ yünezzilü’l-ğayşe illâ hû
9 Yâ Men lâ yuhyi’l-mevtâ illâ hû
10 Yâ Men lâ yuğni ‘ale’t-tahkîki illâ hû
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne neccinâ mine’n-nâr.

91
Ve es’elüke biesmâike
1 Yâ Kâşif
2 Yâ Fâric
3 Yâ Fâtih
4 Yâ Nâsir
5 Yâ Dâmin
6 Yâ Âmir
7 Yâ Nâhi
8 Yâ Raca
9 Yâ Mürtecâ
10 Yâ ‘Azîme’r-racâ
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.

92
1 Yâ Mü’îne’d-du’afâ
2 Yâ Kenze’l-fükarâ
3 Yâ Sâhibe’l-ğurabâ
4 Yâ Nâsira’l-evliyâ
5 Yâ Kâhira’l-a’dâ
6 Yâ Râfia’s-semâ
7 Yâ Kâşife’l-belâ
8 Yâ Enîse’l-evliyâ
9 Yâ Habîbe’l-etkıyâ
10 Yâ İlâhe’l-ağniyâ
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.

93
1 Yâ Evvele külli şey’in ve âhirah
2 Yâ İlahe külli şey’in ve sâni’ah
3 Yâ Râzika külli şey’in ve hâlikah
4 Yâ Fâtira külli şey’in ve melîkeh
5 Yâ Kâbida külli şey’in ve bâsiteh
6 Yâ Mübdie külli şey’in ve nıü’îdeh
7 Yâ Müsebbibe külli şey’in ve mükaddirah
8 Yâ Mürabbiye külli şey’in ve müdebbirah
9 Yâ Mükevvira külli şey’in ve muhavvileh
10 Yâ Muhyiye külli şey’in ve mümîteh
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.

94
1 Yâ Hayra zâkirîn ve mezkûr
2 Yâ Hayra şâkirîn ve meşkûr
3 Yâ Hayra hâmidin ve mahmûd
4 Yâ Hayra şahidin ve meşhûd
5 Yâ Hayra dâ’in ve med’uvv
6 Yâ Hayra mücîbin ve mücâb
7 Yâ Hayra munisin ve enîs
8 Yâ Hayra sahibin ve celîs
9 Yâ Hayra maksûdin ve matlûb
10 Yâ Hayra habîbin ve mahbûb
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.

95
1 Yâ Men hüve limen de’âhü mücîb
2 Yâ Men hüve limen etâ’ahû habîb
3 Yâ Men hüve limen ehabbehû karîb
4 Yâ Men hüve bimen erâdehû ‘alîm
5 Yâ Men hüve limen recâhü kerîm
6 Yâ Men hüve bimen ‘asâhü halîm
7 Yâ Men hüve fî hilmihî hakîm
8 Yâ Men hüve fî hükmihî ‘azîm
9 Yâ Men hüve fî ‘azametihî rahîm
10 Yâ Men hüve fî ihsânihî kadîm
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.

96
Ve es’elüke biesmâike
1 Yâ Müsebbib
2 Yâ Mukarrib
3 Yâ Mü’akkib
4 Yâ Mukallib
5 Yâ Mukaddir
6 Yâ Mürattib
7 Yâ Mürağğib
8 Yâ Müzekkir
9 Yâ Mükevvîn
10 Yâ Mütekebbir
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.

97
1 Yâ Men lâ yüşğilühû sem’un an sem’
2 Yâ Men lâ yemne’uhû fı’lün an fi’l
5 Yâ Men lâ yülhîhi kavlün an kavi
4 Yâ Men lâ yüğallituhû süâlün ‘an suâl
3 Yâ Men lâ yübrimühû ilhâhu’Umulihhîn
6 Yâ Men şeraha bi’l-islâmi sudûra’l-mü’minîn
7 Yâ Men etâbe bi zikrihî kulûbe’l-muhbitîn
8 Yâ Men la yeğibü ‘an kulûbi’l-müştâkın
9 Yâ Men hüve gâyetü mürâdi’l-mürîdîn
10 Yâ Men la yahfâ ‘aleyhi şey’ün fı’l-‘âlemîn
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.

98
1 Yâ Men hüve ‘ilmühû sabık
2 Yâ Men hüve va’dühû sâdık
3 Yâ Men hüve lütfühû zahir
4 Yâ Men hüve emruhû ğâlib
5 Yâ Men hüve kitâbühû muhkem
6 Yâ Men hüve kadâühû kâin
7 Yâ Men hüve kur’anühû mecîd
8 Yâ Men hüve mülkühû kadîm
9 Yâ Men hüve fadlühû mukîm
10 Yâ Men hüve ‘arşühû ‘azîm
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.

99
1Yâ Rabbe’l-erbâb
2 Yâ Müfettiha’l-ebvâb
3 Yâ Müsebbibe’l-esbâb
4 Yâ Mu’tiye’s sevâb
5 Yâ Mülhime’s-savâb
6 Yâ Münşie’s-sehâb
7 Yâ Şedîde’l-‘ikâb
8 Yâ Seri’a’l-hisâb
9 Yâ Men lehü’l-iyâb
10 Yâ Gafuru yâ Tevvâb
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.

100
Ve es’elüke biesmâike
1 Yâ Rabbena
2 Yâ İlâhenâ
3 Yâ Seyyidenâ
4 Yâ Mevlânâ
5 Yâ Nâsıranâ
6 Yâ Hafızana
7 Yâ Kâdiranâ
8 Yâ Râzikanâ
9 Yâ Delîlenâ
10 Yâ Muğisenâ
Sübhâneke yâ lâ ilahe illâ ente’l-emâ-ne’l-emâne hallisnâ mine’n-nâr.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir