Cevher

Posted by

Cevher (cevahir,gevher):
1-) Varlıkta kalabilmesi için başka bir mahluka muhtaç olmayan, kendi kendine varlıkta kalabilen.
2-) Bir maddenin özü.
3-) Değerli taş.
4-) Çelik üzerindeki nakış.
5-) Edebiyat: Noktalı harf. Yalnız noktalı harflerin ebcedisi hesap edilerek yazılan manzum tarih. Harflerin noktası.
6-) Felsefe: Varlığı kendinden olan, var olmak için kendi dışında başka bir şeye muhtaç olmayan varlık.

Cevher ile ilgili kelimeler:
Cevahir:
1-) Cevherler, çok değerli olan şeyler. Cevherler. Çok kıymet verilen ve az bulunan şeyler, çok kıymetli maden veya taşlar.
2-) Mecazi: Çok kıymetli söz veya faydalı yazılar.
Cevahir-i aliye: Yüksek ve kıymetli cevherler.
Cevahir-i ferd: Cevher-i fertler. Zerreler, Atomlar. Tek başına olan cevherler.
Cevahir-i fert: Tek başına olan cevherler; atomlar, zerreler.
Cevahir-i gàliye: Kıymetli cevherler.
Cevahir-i hidayet: Hidayet cevherleri.
Cevahir-i insaniyet: İnsanlığın cevherleri, yetenekleri.
Cevahir-i nüfus: Nefisler cevherleri, değerli cevherler olan insanlar.
Cevher-i beyani: Beyana dair cevher.
Cevher-i cihanbaha: Dünyalar kadar kıymetli cevher.
Cevher-i ferid: Benzeri bulunmayan, tek olan cevher.
Cevher-i hakikat: Hakikatin cevheri, özü.
Cevher-i hayat: Hayat cevheri; hayatın özü.
Cevher-i iman: İman cevheri, iman hakikati.
Cevher-i imani: İmana ait öz, cevher, iman hakikati.
Cevher-i insaniyet: İnsanlığın cevheri, özü.
Cevher-i kur’an: Kuran’ın cevheri, özü.
Cevher-i nurani: Nurlu cevher, öz.
Cevher-i şeriat: Cevher gibi kıymetli olan şeriat, İslamiyet.
Cevher-i tevhid: Tevhidin cevheri.
Cevher-i ulvi:
1-) Ateş, nar.
2-) En yüksek cevher.
3-) Ruh.
Cevher-i yegane: Tek, eşsiz cevher.
Cevher-i ziyalı: Parlayan, ışıldayan cevher.
Cevherbaha: Mücevher gibi değerli.
Cevhere: Bir. Tek cevher. Tek cevher.
Cevherfüruş: Mücevherci.
Cevheri
1-) Cevherle ilgili.
2-) Mücevherle ilgili.
3-) Mücevherli.
4-) Öz ile ilgili.
Din-i hakkın cevheri:
1-) Hak din olan İslamın en değerli cevheri ve özü, iman.
2-) Kutu, kutucuk, küçük kutu.
3-) Mücevherat kutusu.
4-) Hokka gibi olan ağız, biçimli ağız.
Enva-ı cevahir: Cevherlerin çeşitleri; çeşit çeşit cevherler.
Hazine-i cevahir: Cevherlerden, değerli taşlardan oluşan hazine.
Mübayenet-i cevheriyye:
1-) Her nev’in cevherinin ve fıtrat-ı asliyesinin birbirinden farklı ve ayrı oluşu. Cevherdeki farklılık.
Mücevher:
1-) Cevher ile süslenmiş. Elmaslı. Çok kıymetli.
2-) Mecazi: Kıymetli fikir veya söz.
3-)Edebiyat: Yalnız noktalı olan harfleri, ebced hesabına göre sayıldığı zaman, tarih çıkan beyit veya mısra.
Mücevherat: Kıymetli taşlar. Mücevherler. Süs ve ziynet için kullanılan kıymetli şeyler.
Mücevherat-ı maneviye: Manevi mücevherler.
Mücevherat-ı mütenevvia ve müteaddide: Çeşit çeşit ve ve pek çok sayıda mücevherler.
Sandukça-i cevahir: Mücevherler kutusu.
Silsile-i cevahir: Cevherler zinciri.
Cevher-dâr:
1-) Elmaslı.
2-) Noktalı harf.
3-) Eskiden kullanılmış tüfeklerden birinin ismi.
4-) Siyah ve beyaz dalgalı, benekli kılıç.
Cevâhir-i ulviyye:
1-) Felekler.
2-) Gezegenler.
Cevâhir-ül-esdâf: 1392(H. 795) den 143?. (H. 843) e kadar Kastamonu’da Beylik süren Can-dar Oğullarından Isfendiyar Bey’in emriyle oğlu İbrahim Bey için adı bilinmeyen bir zat tarafından meydana getirilmiş Kur’an tefsiridir.
Cevâhir-ül-kelimât: Şemsi adında bir zatın Arapça’dan Türkçe’ye kaleme aldığı 108 sayfalık bir lügat kitabıdır, [istinsahı, 1666(H. 1077) dir].

Gevher ile ilgili kelimeler:
Gevher: Akıl. Edep. Asıl. Cevher.
Gevher-bar: Cevher yağdıran.
Gevher-efşan: Cevher saçan.
Gevher-füruş: Cevherci, kuyumcu, sarraf.
Gevher-i nisar:
1-) Cevher serpen.
2-) Mecazi: Düzgün konuşan, güzel söz söyleyen.
Gevher-nişin: Cevherlerle süslenmiş.
Gevher-paş
1-) Mücevher saçan.
2-) Mecazi: Çok güzel ve düzgün konuşan.
Gevher-şinas: Cevherden anlayan, cevherci, kuyumcu.
Gevher-tab: Altın ve mücevherlerle işlenmiş kadın eşarbı.
Gevheri: Kuyumcu, cevherci. Mücevherci.
Gevherin: Mücevher gibi.
Katre-i gevher:
1-) Cevher damlası. İnci tanesi.
2-) Pek kıymetli şey.
Gevher-i pend: Nasihat küpesi.
Cam-ı gevheri: Billur kadeh

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir