Cerrahiyye

Posted by

Cerrâhiyye:
1-) Nûreddin Cerrâhî’nin tarikat silsilesi. Halvetiyye’nin kolu olan Ramazaniyye’nin alt şubesi. Tarikatın kurucusunun sahabeden Ebû Ubeyde b. Cerrah neslinden geldiği veya İstanbul’un Cerrah paşa semtinde doğduğu için “Cerrahi” nisbesini aldığı ve tarikatına da Cerrahiyye denildiği şeklindeki rivayetlerden ikincisinin doğru olduğu kabul edilir.
2-) Evliyanın büyüklerinden Nureddin Cerrahi hazretlerinin tasavvuftaki yolu.

Cerrahiyye ile ilgili kelime:
Ameliyat-ı cerrahiye-i nafia: Vücudun faydasına olan cerrahi ameliyat.
Cerrah: Yarayı açıp tedavi eden, ameliyat yapan. Operatör.
Cerrahhâne: Osmanlılarda ordu için cerrah yetiştiren müessese. Yüksek dereceli okul.
Cerrahhâne-i Âmire: Geçen asırda yeni usullerle cerrahlık yapılan Osmanlı tıp müessesesi, cerrahhanesi.
Cerrahî: Tıpta;
1-) Operatörlük.
2-) Ameliyatla ilgili.
Âlet-i cerrâhiyye: Cerrahların, yaraları tedaviye çalışan doktorların kullandıkları edevat, takım.
Ubeyde bin cerrah (r.a.): Aşere-i Mübeşşere’den olup, asıl ismi Amir bin Abdullah’tır. Her din muharebesinde bulunup çok büyük şecaat ve metanet göstermiştir. Adaleti ile de meşhurdu. Şam’ın fethinde kendisi kumandandı. Hicri 18 senesinde 58 yaşında iken taundan vefat etmiştir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir