22

Pazartesi günü virdi

Pazartesi günü virdi Bismillâhirrahmânirrahîm Allâhümme innî es’elüke’n-nûra ve’l-hüdâ. Ve’l edebe fî’l-ıkdidâ’i. Ve e’ûzü bike min şerri nefsî. Ve min şerri

19

Pazar günü virdi

Pazar günü virdi Bismillâhirrahmânirrahîm Bismillâhi fâtihi’l-vücûdi. Ve’l-hamdü li’llâhi muzhiru külli mevcûdîn. Ve lâ ilâhe illâllâhü tevhıyden mutlakan an keşfin ve

16

Cumartesi günü virdi

Cumartesi günü virdi Bismillaâhirrahmânirrahîm Ve men ya’tesım billâhi fe-kad hüdiye ilâ sırâtın müstekıym. El-hamdü lillâhi’llezî ehalenî hımâ lutfi’llâhi. El-hamdü lillâhi’llezî

13

Cuma günü virdi

Cuma günü virdi Bismillâhirrahmânirrahîm Rabbi rakkınî fî medârici’l-me’ârifi. Ve kallibnî fî etvâri esrâri’l-hakâikı. Vahcübnî fî sürâdikâti hıfzıke ve meknûni sirrike’an

11

Cuma gecesi virdi

Cuma gecesi virdi Bismillâhirrahmânirrahîm İlâhî küllü’l-âbâi’l-ulviyyeti abîdüke. Ve ente’r-rabbü alâ-l ıtlakı. Cema’te beyne’l-müyekâbilâti. Ve künte’l-celîle’l-cemîle. Lâ ğâyete li-ibtihâcike bi-zâtike. İz

10

Perşembe günü virdi

Perşembe günü virdi Bismillâhirrahmânirrahîm İlâhî ente’l-kâimü bi-zâtike. Ve’l-mühıytu bi-sıfâtike. Ve’l-mütecellî bi-esmâike. Ve’z-zâhiru bi-ef’âlike. Ve’lbâtınü bi-mâ lâ yâ’lemühû illâ ente. Tevehhadte

8

Perşembe gecesi virdi

Perşembe gecesi virdi Bismillâhirrahmânirrahîm Seyyidî ente müsebbibü’l-esbâbi  ve mürettibühâ. Ve müsarrifü’l-kulûbi ve mükallibühâ. Es’elüke bi’l-hıkmeti’lletî ıktedat tertîbe’l-esbâbi’l-üveli. Ve te’sîre’l-a’lâ fî’l-esfeli.

1 2